ఏకాదశి ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి వివరాలు

ఏకాదశి ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి వివరాలు 

* ఏడాది పొడుగునా నెలకి రెండు పక్షాలు 1.శుక్ల పక్షము ,2. కృష్ణ పక్షము ... పక్షానికొక ఏకాదశి చొప్పున్న ..ఇరవైనాలుగు ఏకాదషులుంటాయి . ప్రతి నెలా ఆమావాసి కి , పౌర్ణమికి ముందు ఈ ఏకాదశులోస్తుంటాయి .

* ప్రతినెలలో పూర్ణిమకి ముందు వచ్చే ఏకాదశిని "శుద్ధేకాదశి(శుద్ధ ఏకాదశి)" అంటారు. సంవత్సరం మొత్తంలోఇటువంటిశుద్ధ ఏకాదశులు 12 వుంటాయి.
ప్రతి నేలా అమావాస్య కి ముందు వచ్చే ఏకాదశి ని " బహుళ ఏకాదశి " సంవత్సరం మొత్తం లో ఇటు వంటి బహుళ ఏకాదషులు 12 ఉంటాయి .


 • మాసము/పక్షము/తిథి----- పర్వదినం
 • చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి---------- కామదైకాదశి
 • చైత్ర బహుళ ఏకాదశి ------ వరూధిన్యైకాదశి
 • వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి--- ---- మోహిన్యైకాదశి
 • వైశాఖ బహుళ ఏకాదశి ---- అపరఏకాదశి
 • జేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి --------- నిర్జలైకాదశి
 • జేష్ఠ బహుళ ఏకాదశి------- యోగిన్యైకాదశి
 • ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి ------ తొలిఏకాదశి, శయనైకాదశి
 • ఆషాఢ బహుళ ఏకాదశి- -- కామ్యైకాదశి
 • శ్రావణ శుద్ధ ఏకాదశి---- -- పుత్రఏకాదశి
 • శ్రావణ బహుళ ఏకాదశి ---- అజైకాదశి
 • భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి---- -పరివర్తన్యైకాదశి
 • భాద్రపద బహుళ ఏకాదశి-- ఇంద్రఏకాదశి
 • ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశి- - మహాజ్జయేకాదశి
 • ఆశ్వయుజ బహుళ ఏకాదశి- రమైకాదశి
 • కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి --------- ఉత్థానైకాదశి, బోధనైకాదశి
 • కార్తీక బహుళ ఏకాదశి------ ఉత్పత్యైకాదశి
 • మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి ------ ధృవైకాదశి, ఉత్తమైకాదశి
 • మార్గశిర బహుళ ఏకాదశి---- సఫలైకాదశి
 • పుష్య శుద్ధ ఏకాదశి --------- వైకుంఠఏకాదశి, మోక్షఏకాదశి
 • పుష్య బహుళ ఏకాదశి----- తిలైకాదశి
 • మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి------- భీష్మఏకాదశి, జయైకాదశి
 • మాఘ బహుళ ఏకాదశి---- విజయైకాదశి
 • ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి------ అమలవైకాదశి
 • ఫాల్గుణ బహుళ ఏకాదశి--- పాపవిమోచననైకాదశి

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post