రెండక్షరాల జీవితం✌🏻

రెండక్షరాల జీవితం✌🏻
-------------------------------
✌🏻"భూమి " అనే రెండక్షరాల పైన పుట్టి 
✌🏻"ప్రాణం "అనే రెండక్షరాల జీవం పోసుకుని 
✌🏻రెండక్షరాల "అవ్వ "తాత "
"అమ్మ ""నాన్న " "అన్న ""అక్క "
అనే బాంధవ్యాల నడుమ పెరుగుతూ 
✌🏻రెండక్షరాల "గురు " వు దగ్గర 
✌🏻రెండక్షరాల "విద్య "ని నేర్చుకుని 
✌🏻రెండక్షరాల "డబ్బు " ని సంపాదించి 
✌🏻రెండక్షరాల "భార్య" "బిడ్డ" అనే 
బంధాలను ఏర్పరచుకొని
✌🏻రెండక్షరాల "ప్రేమ"ను పంచుతూ 
✌🏻రెండక్షరాల "స్నేహం" పెంపొందించుకుంటూ 
✌🏻రెండక్షరాల "బాధ "ని భరిస్తూ 
✌🏻రెండక్షరాల "కోపం "ను దూరం చేసుకుని 
✌🏻రెండక్షరాల "నేను "అనే అహంకారాన్ని మరచి 
✌🏻రెండక్షరాల "మనం "అనే మమకారాన్ని పెంచి 
✌🏻రెండక్షరాల "జాలి..దయ '" లను కొండంత పెంచుతూ 
✌🏻రెండక్షరాల "తీపి "అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ 
✌🏻రెండక్షరాల "చేదు "సంఘటనలను మర్చిపోతూ 
✌🏻రెండక్షరాల "ముప్పు " వచ్చి
✌🏻రెండక్షరాల "చావు " వచ్చే వరకు 
✌🏻రెండక్షరాల "ముఖం "పైన 
✌🏻రెండక్షరాల "నవ్వు "ఉంటే 
✌🏻రెండక్షరాల "స్వర్గం "మన 
అరచేతిలో ఉన్నట్లే..!!
ఈ సత్యాలను తెలుసుకుని జీవించగలిగేతే అదే జీవితం ....

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post