గుడిలో షడగోప్యం (శరగోపనం) తలమీద పెట్టడం ద్వారా ఏం ఫలితం వస్తుంది?

 గుడిలో షడగోప్యం (శరగోపనం)  తలమీద పెట్టడం ద్వారా ఏం ఫలితం వస్తుంది?


 • దేవాలయంలో దర్శనం అయ్యాక తీర్థం, షడ గోప్యం తప్పక తీసుకోవాలి. 
 • చాలామంది దేవుడ్ని దర్శనం చేసుకున్నాక వచ్చినపనైపోయిందని చక, చకా వెళ్ళి ఏదో ఏకాంత నిర్మల ప్రదేశం చూసుకొని కూర్చుంటారు. 
 • కొద్ది మంది మాత్రమే ఆగి, షడగోప్యం పెట్టించుకుంటారు. 
 • షడగోప్యం అంటే అత్యంత రహస్యం. అది పెట్టే పూజారికి కూడా విన్పించనంతగా కోరికను తలుచు కోవాలి. ములు అంటే మీ కోరికే షడగోప్యము. 
 • మానవునికి శత్రువులైన కామమూ, క్రోధమూ, లోభమూ, మోహమూ, మదమూ, మాత్సర్యముల వంటి వాటికి ఇక నుండి దూరంగా ఉంటామని తలుస్తూ తలవంచి తీసుకోవటము మరో అర్థం .  
 • సహజంగా చిల్లర లేకపోవటం వల్ల, షడగోప్య మును వక్కోసారి వదిలేస్తుంటాము. 
 • ప్రక్కగా వచ్చేస్తాము. 
 • అలా చెయ్యద్దు. - పూజారి చేత షడగోప్యము పెట్టించుకోండి. 
 •  మనసులోని కోరికను స్మరించుకోండి. షడగోప్యమును . రాగి, కంచు, వెండిలతో తయారు చేస్తారు. 
 • పైన విష్ణు , సాదాలుంటాయి. ఆ షడగోప్యమును తల మీద ఉంచినపుడు శరీరంలో ఉన్న విద్యుత్, దాని సహజత్వం ప్రకారం శరీరానికి లోహం తగిలినపుడు విద్యుదావేశం జరిగి, మనలోని అధిక విద్యుత్ బైటికెళుతుంది. 
 • తద్వార శరీరంలో ఆందోళనా, ఆవేశమూ తగ్గుతాయి. షడగోప్యమును శఠగోపనం అని కూడా అంటారు.

గుడిలో షడగోప్యం (శరగోపనం) తలమీద పెట్టడం ద్వారా ఏం ఫలితం వస్తుంది?

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post