దేవాలయంలోకి వెళ్ళే ముందు కాళ్ళు ఎందుకు కడుక్కొవాలి ?

దేవాలయంలోకి వెళ్ళే ముందు కాళ్ళు ఎందుకు కడుక్కొవాలి ?


గుడికి బైలుదేరామంటే స్నానం చేసే బైలుదేర తాము. అయినా గుడి బైట పంపు వద్ద లేదా బావి వద్ద మళ్ళీ కాళ్ళు కడుక్కొని వెళతాము. దానికి కారణం స్నానం అయ్యాక, బైలుదేరేముందు చెప్పులు ధరిస్తాము.

కాన ముందుగా గుడి బైట పాదరక్షలను వదలి  -*  పంచభూతాల్లో ఒకటైన భూమిపై నిలబడి, పంచ గా భూతాలకి అధిపతి అయిన నీ వద్దకు వస్తున్నామని, రామననం చేసుకుంటూ, ఆపాదమస్తకమూ పరిశుభ్రం - చేసుకోవటానికి, తొలుత రెండు కాళ్ళు వెనక, ముందూ తడిచేలా కడుక్కుంటాము.

మూడుసార్లు పుక్కిలించి నీటిని బైటికి వదలాలి.

'దేవా! శరీరమూ, వాక్కుకి మూల కారకమైన నాలుకా, నోరూ కూడా శుభ్రపరుచు కొని నీ ముందుకు వచ్చి ప్రార్థిస్తున్నాము. కాన మమ్ము దీవించు' అని అర్థం. అందుకే విధిగా దేవాలయంలోకి వెళ్ళే ముందు కాళ్ళూ, నోరూ శుభ్రపరుచుకొని దర్శించుకోవాలి.

దేవాలయంలోకి వెళ్ళే ముందు కాళ్ళు ఎందుకు కడుక్కొవాలి ?

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post