మానవ జన్మ అద్భుతమైనది *పునర్విత్తం పునర్మిత్రం*

మానవ జన్మ అద్భుతమైనది *పునర్విత్తం పునర్మిత్రం* 

*పునర్భార్య పునర్మహి*
*ఏతత్సర్వంపునర్లభ్యం*
*న శరీరం పునఃపునః ।।*


మానవ జన్మ అద్భుతమైనది *పునర్విత్తం పునర్మిత్రం** పోయిన *ధనం* మళ్లీ చేరుతుంది. 

** *దూరమైన మిత్రుడు* మళ్లీ చేరువఅవుతాడు. 

*** *భార్య* గతిస్తే మరొక భార్య లభిస్తుంది.

**** *భూసంపద* మళ్లీ ప్రాప్తిస్తుంది. 

పోయినవన్నీ మళ్లీ తిరిగి రాబట్టుకోవచ్చు! 

కాని *మానవ శరీరం* మాత్రం మళ్లీ మళ్లీ రాదు.

అందుకే *శరీరం ఖలు ధర్మసాధనం* అన్నారు.

కేవలం *శరీరం* ఉంటేనే ధార్మికపనులు చేయవచ్చు.

*శరీరం* ఉంటేనే నాలుగు మంచి పనులు చేసే అవకాశం వస్తుంది.

*శరీరం* ఉంటేనే హితవాక్యాలు చెప్పవచ్చు.
ఏ పని చేయడానికైనా *శరీరం* కావాలి.

కనుక *శరీరము* ను రక్షించుకోవాల్సింది మానవ జన్మ ఎత్తినవాళ్లే.

జంతువులకు *శరీరం* ఉంటుంది కాని వాటికి ఆలోచన ఉండదు.

పైగా ఆలోచన కలిగినా దాన్ని అమలు చేయడానికి *శరీరం* సహకరించదు.

*బుద్ధి , ఆలోచన , మాట్లాడే శక్తి , కావలసినది సంపాదించుకొని జ్ఞానం*తగిన అవయవ నిర్మాణం*
ఉండేది ఒక్క మనుష్యులకే.

వాటిని అమలు చేసే నైపుణ్యమూ మనుష్యులకే ఉంటుంది.
కనుక మనం అందరూ శరీరాన్ని కాపాడుకోవాలి.

*అతిగా తిన్నా*, 
*అతిగా ఆలోచించినా*,
*అతిగా సుఖం కలిగించినా*,
*అతిగా దుఃఖం కలిగించినా* 
*ఏదైనా అతిగా చేస్తే ఈ "శరీరం"* *కాస్త పుటుక్కుమంటుంది*. 

ఇక *శరీరం* చేజారిపోయాక చేసేది ఏమీ ఉండదు. 

కనుక ముందు *శరీరము* ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. 

*దీనికి*

*సత్యం,*   *ధర్మం*,
*శాంతి*,    *ప్రేమ,*
*అహింసలను*

*పాటించడమే "మహా ఔషధంగా" పనికి వస్తుంది.*

*విస్తరాకు*

విస్తరి ఆకుని ఎంతో శుబ్రoగా ఉంచుకొని నీటితో కడిగి నమస్కారం చేసుకుని భోజనానికి కూర్చుంటాము ,
బోజనము తినే వరకు ఆకుకు మట్టి అంటకుండా జాగ్రత్త వహిస్తాము,

తినిన మరుక్షణం ఆ విస్తరి ఆకును మడిచి، దూరంగా పడేసి వస్తాము. ఎంగిలి ఆకును కూడా ముట్టుకోము.

*మనిషి జీవితం కూడ అంతే*
*'ఊపిరి"* *పోగానే ఊరిబయట పారేసి వస్తారు*,

విస్తరి ఆకు పారేసినప్పుడు సంతోష పడుతుంది, ఎందుకంటే పొయే ముందు *ఒకరి ఆకలిని తీర్చటానికి తను ఉపయోగ పడినాను అన్న తృప్తి ఆకుకు ఉంటుంది* 
విస్తరి ఆకుకు ఉన్న ముందు ఆలోచన భగవంతుడు మనుషులకు కూడా ఇవ్వాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ !

*"" సేవ చేసే అవకాశము* *వచ్చినపుడు సేవ చేయండి""* *జారవిడుచుకోకూడదు* 

మల్లీ , ఇంకొకసారి,
ఎప్పుడో చేయవచ్చు
అనుకొని వాయిదా వేయకండి, 
ఆ అవకాశము మళ్లీ వస్తుందని అనుకుంటే, కుండ ఎప్పుడైనా పగలవచ్చు అప్పుడు విస్తరికి ఉన్న తృప్తి కూడ మనకి ఉండదు.

*ఎంత సంపాదించి ఏమి లాభం?*

*ఒక్క పైసా కూడా తీసుకు పోగలమా?*

*మన చేత* *ప్రత్యక్షంగా,పరోక్షంగా ఓ 10 మందికి* 
*మంచి జరిగితే,* 
*మన మానవ జన్మ సార్థకమయినట్లే ........*. 👏 

(సేకరణ )

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post