పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ - ఆ వరకు

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ - ఆ వరకు


Padmashali family names and Gothrams in Telugu

 ఇంటి పేరు    గోత్రము 


 •  అంకం                                      కౌండిల్య ఋషి 

 • అంకారపు                                  చొక్రీల ఋషి

 • అంజూరి                                   వైదృత ఋషి

 • అంతిగాని                                సుతీక్ష సూర్య ఋషి

 • అందె                                       సుభీక్ష ఋషి

 •  అంబటి                                   మారీచ ఋషి

 • అక్కపెల్లి                                 పౌరుష ఋషి

 • అనంత                                    దక్ష ఋషి 

 •  అక్కల                                    పౌరుష ఋషి 

 •  అక్కల దేవి                            పృథ్వి ఋషి

 • అట్టి పాముల                          గుహఋషి 

 • అడిగొప్పుల                            భిక్షు ఋషి

 •  అడిగోవుల                             భిక్షు ఋషి

 • అడిస                                     వాలఖిల్య ఋషి

 •  అడెట్ల                                    కశ్యప ఋషి

 • అడెపల్లి                                 చ్యవన ఋషి

 • అడ్డగట్ల                                  విదు ఋషి 

 • అనంతం                               దక్ష ఋషి 

 • అనుమల్ల                              తుష్ట ఋషి 

 • అనుమాళ                             వనసంజ్ఞక ఋషి

 • అనుముల                            భిక్షు ఋషి 

 •  ఆన్నం                                 దిగ్వాస ఋషి

 •  అన్నందాసు                       బ్రహ్మ ఋషి

 • ఆన్సదాసు                           బ్రహ్మ ఋషి

 • అప్పం                                  కౌండిల్య ఋషి

 •  అమంచి                             ధనుంజయ ఋషి

 • అమిదాల                             పౌరుష ఋషి

 • అమృత                               దక్ష ఋషి

 •  అయంది                            ధనుంజయ ఋషి

 •  అయలేని                           సుతీక్ష సూర్య ఋషి

 • అరిగె                                   తృష్ణ ఋషి 

 • అరిశనపల్లి                         చ్యవన ఋషి 

 • అరు                                            అంబరీష ఋషి

 • అరుకాల                                     పౌరుష ఋషి

 • అరుకొండ                                   యదు ఋషి

 • అలంపూడి                                 వాచ్విన్ ఋషి

 • అలశెట్టి                                       వృక్ష ఋషి

 • అలువాల                                    పౌరుష ఋషి

 • అల్లి                                              కౌండిల్య ఋషి

 • అవదూత                                     దక్ష ఋషి 

 • అవారు                                         మౌయాఋషి

 • అవురేను                                     చ్యవన ఋషి

 • అసాల                                         పౌరుష ఋషి

 • ఆనంద                                        దక్ష ఋషి

 • ఆముదాల                                   పౌరుష ఋషి

 • ఆయంచి                                     దనుంజయ ఋషి

 • ఆకుబత్తి                                      వేదమత ఋషి

 • ఆకురాతి                                     విశ్వ ఋషి

 • ఆకెన                                           కపిల ఋషి 

 • ఆడెపు                                          పౌరుష ఋషి

 • ఆదెల్లి                                          అంగీరస ఋషి


Padmashali family names and Gothrams in Telugu


   ఇంటి పేరు                              గోత్రము


ఇందపురి                                     వైదృత ఋషి


ఇంద్రాల                                      భిక్షు ఋషి


ఇటం                                            ఋశ్యశృంగఋషి


ఇప్ప                                             పశునక ఋషి


ఇమ్మడి                                         వాచ్విన్ ఋషి


ఇమ్మడిశెట్టి                                   వృక్ష ఋషి


ఇరుకుల్ల                                       తుష్ట ఋషి


ఇరుసాపు                                       చొక్రీల ఋషి


ఇల్లసాగరం                                   బృహతి ఋషి 


ఈగ                                                అగస్త్య ఋషి    


ఈదునూరి                                     వైదృత ఋషి  


ఈరగంటి                                       పౌషల ఋషి


ఉడుత                                           దక్ష ఋషి


Padmashali family names and Gothrams in Telugu

Padmashali family names and Gothrams in Telugu

         

    

Padmashali family names and Gothrams in Telugu

                                                                        మిగితావి త్వరలో అప్ డేట్ చేస్తాము 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post