సూర్యాష్టకం SuryaAshtakam in Telugu Surya Ashtakam Puja Telugu

SuryaAshtakam in Telugu Surya Ashtakam Puja Telugu 

 సూర్యాష్టకం


🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅


🕉 ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర

🕉 దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే


🕉 సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం

🕉 శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం


🕉 లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం

🕉 మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం


🕉 త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం

🕉 మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం


🕉 బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ

🕉 ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం


🕉 బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం

🕉 ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం


🕉 విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం

🕉 మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం


🕉 తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం

🕉 మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం


🕉 సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం

🕉 అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్


🕉 ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే

🕉 సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా


🕉 స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే

🕉 న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య లోకం స గచ్ఛతి


🕉 ఇతి శ్రీ శివప్రోక్తం శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణం 🕉 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post