బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య తెలుగు పాట లిరిక్స్– డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య తెలుగు పాట లిరిక్స్– డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


 


Singer Dappu Srinu
Composer Dappu Srinu
Music Sunkara Anjaneyulu
Song Writer Chowdam Srinivasarao

Lyrics

జై భోలో గణేష్ మహారాజ్ కి.. జై

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

బుజ్జి బుజ్జి హే.. బుజ్జి బుజ్జి

బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్యా నీ బంటు నేనయ్యా

ఉండ్రాళ్ల మీదకి దండు పంపయ్య

దండు పంపయ్య

అరే.. బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్యా నీ బంటు నేనయ్యా

ఉండ్రాళ్ల మీదకి దండు పంపయ్య

దండు పంపయ్య

ఒక చేత పాశము మరొక చేత పరసువు

ధరించిన స్వామి నీకు దండాలయ్యా

భోలో.. జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

పార్వతి తనయ పరమ పవిత్ర

తొలిపూజ నీకే చేసేమయ్యా

మూషిక వాహన మోదుగ హస్త

ముక్తి ప్రదాతవు నీవేనయ్యా

యే శరవణ సోదరా రావయ్యా

శరణఘాతులను కావవయ్య

శరవణ సోదర రావయ్యా

శరణఘాతులను కావవయ్య

స్వామీ.. మమ్మేలు స్వామి నీకు దండాలయ్యా

నీ అండ దండ మాకు ఉండలయ్య స్వామి

మమ్మేలు స్వామి నీకు దండాలయ్యా

నీ అంద దండ మాకు ఉండాలయ్యా

భోలో.. జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

శంకర నందన సంకట హరణ

సతతము నిన్నే కొలిచెమయ్య

నిరతము నిన్నే కొలిచిన వారికి

సిద్ది బుద్దిని ఇచ్చెవయ్యా

హే విఘ్న వినాయక రావయ్యా

వినుత ప్రదాతవు నీవయ్యా

విఘ్న వినాయక రావయ్య

వినుత ప్రదాతవు నీవయ్యా

స్వామీ.. మమ్మేలు స్వామి నీకు దండాలయ్యా

నీ అండ దండ మాకు ఉండలయ్య స్వామి

మమ్మేలు స్వామి నీకు దండాలయ్యా

నీ అంద దండ మాకు ఉండాలయ్యా

భోలో.. జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

బుజ్జి బుజ్జి హే.. బుజ్జి బుజ్జి

అరే.. బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్యా నీ బంటు నేనయ్యా

ఉండ్రాళ్ల మీదకి దండు పంపయ్య

దండు పంపయ్య

స్వామి బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్యా నీ బంటు నేనయ్యా

ఉండ్రాళ్ల మీదకి దండు పంపయ్య

దండు పంపయ్య

ఒక చేత పాశము మరొక చేత పరసువు

ధరించిన స్వామి నీకు దండాలయ్యా

భోలో.. జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

జై జై గణేష్ మోరియా

గణపతి బప్పా మోరియా

Bujji Bujji Ganapayya Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

To Ganesh Maharaj in Jai Bho.. Jai

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Buzzy Buzzy Hey.. Buzzy Buzzy

Buzzy Buzzy Ganapayya, I am your child

Send a garrison to the Andrals

Send an army

Hey.. Buzzy Buzzy Ganapayya, I am your child

Send a garrison to the Andrals

Send an army

A rope with one hand and a rope with the other

May the Swami who wears it be your scepter

Bholo.. Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Parvati’s daughter is supremely holy

Did you do the first pooja?

Mushika Vahana Moduga Hasta

You are the giver of salvation

Come, brother of Saravana

Seek refuge

Sharavana’s brother came

Seek refuge

Swami.. Mammelu Swami bless you

Lord, let us have your garland

Mammelu Swami may you be blessed

May we have your beautiful garland

Bholo.. Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Shankara Nandana Sankata Harana

I have always measured you

For those who have measured you

Did you give Siddhi Buddini?

Hey Vighna Vinayaka

You are the listening provider

Vighna Vinayaka Ravaya

You are the listening provider

Swami.. Mammelu Swami bless you

Lord, let us have your garland

Mammelu Swami may you be blessed

May we have your beautiful garland

Bholo.. Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Buzzy Buzzy Hey.. Buzzy Buzzy

Hey.. Buzzy Buzzy Ganapayya, I am your child

Send a garrison to the Andrals

Send an army

Swami Bujji Bujji Ganapayya, I am your child

Send a garrison to the Andrals

Send an army

A rope with one hand and a rope with the other

May the Swami who wears it be your scepter

Bholo.. Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

Jai Jai Ganesh Morea

Ganapati Bappa Morea

 

 

బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య తెలుగు పాట లిరిక్స్– డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video