పద్మశాలి వంశ వృక్షం మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

 పద్మశాలి వంశ వృక్షం మరియు గోత్రములు తెలుగు లో   Padmasali Vamsa Vruksham Gothrams Telugu     మొబైల్ తో QR  కోడ్  స్కాన్  చేయండి పద్మశాలి వంశ వృక్షం డౌన్ లోడ్ అవుతుంది  https://1.bp.blogspot.com/-LxrrYGF04-4/WbemvfjZ7FI/AAAAAAAAAzI/9AAzaNVd6n8jqXOPrBqULONwNQtqFQb-QCLcBGAs/s1600/Padmashali%2BVamsha%2BVruksham.jpeg   మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు   A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో పద్మశాలి … Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ – ఆ వరకు Padmashali family names and Gothrams in Telugu  ఇంటి పేరు    గోత్రము    Padmashali family names and Gothrams in Telugu పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ అక్షరం తో ఇంటి పేరు                          … Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with U letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో 7051 ఉభయం శాండిల్య రుషి 7052 ఉబ్బరపు మైత్రేయ రుషి 7053 ఉదారి … Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with V letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో 7167 వాశెట్టి శౌనక రుషి 7168 వాదాల కణ్వ రుషి 7169 వాడపల్లి … Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with R letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో 5739 రాచబత్ని వేద రుషి 5740 రాచబతిని వేద రుషి 5741 రాచబత్తుని … Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with S letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో 6005 సాదనపల్లి అంగీరస రుషి 6006 సాధము రుష్యశృంగ రుషి 6007 సాధరి … Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with Y letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో 7629 యాబలూరి కౌండిన్యస రుషి 7630 యాబూధి గాలవ రుషి 7631 యాచలూరి … Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with N letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో 4435 నాచారం బృహస్పతి రుషి 4436 నాధము కపిల రుషి 4437 నాధేము … Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with O letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో 4729 ఓబిలేషు నరసింహ రుషి 4730 ఓడల పవన రుషి 4731 ఒద్దనము … Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with P letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో 4879 పాచునూరి వశిష్ట రుషి 4880 పాడాసు బ్రహ్మ రుషి 4881 పదరల … Read more