కృష్ణా జిల్లా – విజయవాడలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 కృష్ణా జిల్లా & విజయవాడలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 

కృష్ణా జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు | విజయవాడలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 

స.నెం. కోవిడ్ టెస్ట్ సెంటర్ సౌకర్యం రకం ఫోన్ నంబర్

1 కోడూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం (PHC) 8500676699

2 మండపాకల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491336784

3 నాగాయలంక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849988817

4 సొర్లగొండి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440145337

5 మోపిదేవి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9676757148

6 పెదకళ్లేపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491058234

7 పురిటిగడ్డ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8096422018

8 గంటసాలపాలెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9493148084

9 శ్రీకాకుళం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9603108029

10 గంటసాల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9160766676

11 మొవ్వ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849723898

12 బుచ్చవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494650588

13 వస్తావాయి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8618586882

14 పెనుగంచిప్రోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849615128

15 పెనమలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9885650906

16 దేవపూడి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491725011

17 ముదినేపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8374023470

18 గురాజా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9381241225

19 రామాపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849290925

20 రుద్రపాక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9912259460

21 గుడ్లవల్లేరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8331890873

22 కొవ్తవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9959704855

23 మోటూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9133083669

24 వెంట్రప్రగడ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9642949567

25 యలమర్రు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9948400345

26 ముస్తాబాద ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9441102054

27 ఉంగుటూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8555870272

28 పెదవుటుపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9885068936

29 ఇందుపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9441072430

30 వీరవల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9441087147

31 బాపులపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440946094

32 చిన్నాపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8919376255

33 పెడన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8008506841

34 చేవేంద్రపాలెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491058223

35 బంటుమిల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7660925998

36 కృతివెన్ను ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9177465075

37 చినపాండ్రక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9000009963

38 లక్ష్మీపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8985536467

39 దిగవల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7330936076

40 ముసునూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8179521569

41 రమణక్కపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9985269619

42 చంద్రాల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9290929882

43 జి.కొండూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9441043977

44 వెలగలేరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491058269

45 కొండపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7989137158

46 ఎదురుమొండి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8121598576

47 సీతనపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9550370728

48 కొల్లేటికోట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 6303357017

49 కలిదిండి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7780435337

50 మూలలంక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 6309870198

51 మండవల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7780435337

52 నిమ్మకూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 6281384272

53 పామర్రు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440030795

54 కనుమూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491058235

55 జెమి గొల్వేపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440087985

56 వీరంకిలాక్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9177588475

57 కపిలేశ్వరపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9963780304

58 కాటూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9959322608

59 ఆగిరిపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7013787458

60 సగ్గురు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494052934

61 ఈదర ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9912551811

62 చౌటపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9492032184

63 గంపలగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 6281917050

64 ఉటుకూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7093603526

65 ఎ.కొండూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8340072053

66 తెల్లదేవరపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440884426

67 చట్రాయి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9966763325

68 రెడ్డిగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9985675009

69 తోట్లవల్లూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849408737

70 ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9703337720

71 పెండ్యాల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849585871

72 కంచికచెర్ల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9110757593

73 అల్లూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9490374888

74 వీరుళ్లపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9492032184

75 గొల్లమూడి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9515731406

76 లింగాలపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9553182129

77 చందర్లపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849306067

78 చింతలపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9000334174

79 UPHC చిలకలపూడి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8672224204

80 UPHC నారాయణ పురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8790665718

81 UPHC వర్రెగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440943651

82 UPHC శారదా నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9395362255

83 UPHC బందరుకోట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8309029504

84 UPHC బెతవోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8522895319

85 UHC పెడన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 6303061987

86 PP యూనిట్ మచిలీపట్నం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7993694817

87 PP యూనిట్ అవనిగడ్డ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9182984313

88 UFWC విజయవాడ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440369025

89 UFWC పటమట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491069380

90 UFWC కొత్తపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7893933219

91 UFWC రాజీవ్‌నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7893933219

92 UPHC కరకట్ట సౌత్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9701806967

93 UPHC కొత్త జోజీ నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9666605188

94 UPHC లంబాడిపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8886582588

95 UPHC కొత్తపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9540155789

96 UPHC WYNCHI PET ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9676348784

97 UPHC వోంబే కాలనీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8688784002

98 UPHC బాప్టిస్ట్ పాలెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8801793077

99 UPHC అజిత్ సింగ్ నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8125116716

100 UPHC కండ్రికా ప్రైమర్y ఆరోగ్య కేంద్రం 8790229268

101 UPHC మధురా నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7330927694

102 UPHC గిరిపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9912682558

103 UPHC దుర్గా పురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440485112

104 UPHC గుణదల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9502675642

105 UPHC లబ్బిపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9848298333

106 UPHC రామలింగేశ్వర నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8125899992

107 UPHC రాణిగారి తోట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8919294673

108 UPHC కృష్ణ లంక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9985445112

109 UPHC కొత్త రాజరాజేశ్వరి PET ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7675928898

110 UPHC పటమట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9110522295

111 UPHC ప్రకాష్ నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9391502636

112 UPHC గులామోహిద్దీన్ నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494381697

113 UPHC భీమనవారిపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9398746074

114 మల్లవూలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9705451274

115 వేకనూర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8125116716

116 ఉప్పలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9985099597

117 PP యూనిట్ గుడివాడ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9391631393

118 UPHC బాపూజీ నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9502068219

119 UPHC NTR కాలనీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849119090

120 UPHC మిట్టగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9951062961

121 PP యూనిట్ జగ్గయ్యపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440094909

122 PP యూనిట్ తిరువూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7842622882

123 UPHC బంగినపల్లి తోట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9176153063

124 PP UNIT NUZVIDU ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8985855377

125 PP యూనిట్ నందిగామ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491078525

126 UPHC క్రీస్తురాజపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491439853

127 UPHC శాంతి నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7893543379

128 కోరుకల్లు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8985342342

129 పెదతుమ్మిడి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7989799658

130 నిడుములు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9885158512

131 గొల్లపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9885881324

132 చైనా ఓగిరాల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9490297728

133 రాజుగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494575588

134 తాళ్లపాలెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7032056234

135 UPHC అంబేద్కర్ నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9848684516

136 AH, గుడివాడ ఏరియా హాస్పిటల్ 9848211899

137 AH, నూజివీడు ఏరియా హాస్పిటల్ 8008553529

138 CHC, అవనిగడ్డ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 8500730590

139 CHC, నందిగామ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9849175525

140 CHC, తిరువూరు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9441195278

141 CHC, మైలవరం కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9848170330

142 CHC, వుయ్యూరు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9640732760

143 CHC, గూడూరు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 6301882640

144 CHC, చల్లపల్లి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9440758583 ,73826077

145 CHC, కైకలూరు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9491736550

146 CHC, కంకిపాడు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9490348773

147 CHC, గన్నవరం కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9440943293

148 CHC, విస్సన్నపేట కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 8639998009

149 CHC, జగ్గయ్యపేట కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9885483243

150 CHC, షేక్ రాజా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్

151 DH, మచిలీపట్నం జిల్లా ఆసుపత్రి 8008553520

కృష్ణా జిల్లా & విజయవాడలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

మరిన్ని వివరాల కోసం http://covid19.ap.gov.in/testing-centers/