దేహమందు చూడరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

దేహమందు చూడరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – dappu srinu


 


 


Lyrics

దేహమందు చూడరా దేవుడెందున్నడురా

ఆత్మలోపాల అయ్యప్ప స్వామి

అంతా తానే ఆయారా

దేహమందు చూడరా దేవుడెందున్నడురా

ఆత్మలోపాల అయ్యప్ప స్వామి

అంతా తానే ఆయారా

అయ్యప్ప మాలెయ్యరా ఓ స్వాములు

శబరిమలై యాత్ర చెయ్యరా

మనసులోన మలినమ్ తొలగి

ఈ మానవుడే

మాధవుడుగా మారతడురా

గురువు గురువని కొందరు

గురువు కాదని కొందరు

గురువు గురువని కొందరు

గురువు కాదని కొందరు

గురువు చెప్పిన గురుతులు తెలియక

గురువు చెప్పిన గురుతులు తెలియక

గుద్దులాడుకుందురు

దేహమందు చూడరా దేవుడెందున్నడురా

ఆత్మలోపాల అయ్యప్ప స్వామి

అంతా తానే ఆయారా

అయ్యప్ప మాలెయ్యరా ఓ స్వాములు

శబరిమలై యాత్ర చెయ్యరా

మనసులోన మలినమ్ తొలగి

ఈ మానవుడే

మాధవుడుగా మారతడురా

ముట్టు ముట్టని కొండారు

ముట్టరాదని కొండారు

ముట్టు ముట్టని కొండారు

ముట్టరాదని కొండారు

ముట్టు ఇడిసిన తొమ్మిది నేలలకు

ముట్టు ఇడిసిన తొమ్మిది నేలలకు

ముద్దులాడుకుందూరు

దేహమందు చూడరా దేవుడెందున్నడురా

ఆత్మలోపాల అయ్యప్ప స్వామి

అంతా తానే ఆయారా

అయ్యప్ప మాలెయ్యరా ఓ స్వాములు

శబరిమలై యాత్ర చెయ్యరా

మనసులోన మలినమ్ తొలగి

ఈ మానవుడే

మాధవుడుగా మారతడురా

పచ్చి కట్టెలు నాల్గు రా

యెండు కట్టె ఒకటీ రా

పచ్చి కట్టెలు నాల్గు రా

యెండు కట్టె ఒకటీ రా

కట్టెలే మన సుట్టాలైతే

కట్టెలే మన సుట్టాలైతే

కాడుమనతల్లి తండ్రి రా

దేహమందు చూడరా దేవుడెందున్నడురా

ఆత్మలోపాల అయ్యప్ప స్వామి

అంతా తానే ఆయారా

అయ్యప్ప మాలెయ్యరా ఓ స్వాములు

శబరిమలై యాత్ర చెయ్యరా

మనసులోన మలినమ్ తొలగి

ఈ మానవుడే

మాధవుడుగా మారతడురా

తోలు తిత్తి దేహము రా

దీనికి తొమ్మిది కంతలు రా

తోలు తిత్తి దేహము రా

దీనికి తొమ్మిది కంతలు రా

తొమ్మిడి కంతలు నడుమన అయ్యప్ప

తొమ్మిడి కంతలు నడుమన అయ్యప్ప

Read More  శబరిమల దర్శనం టిక్కెట్ల ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి

ఆత్మ జ్యోతిగా వెలుగురా

దేహమందు చూడరా దేవుడెందున్నడురా

ఆత్మలోపాల అయ్యప్ప స్వామి

అంతా తానే ఆయారా

అయ్యప్ప మాలెయ్యరా ఓ స్వాములు

శబరిమలై యాత్ర చెయ్యరా

మనసులోన మలినమ్ తొలగి

ఈ మానవుడే

మాధవుడుగా మారతడురా

మాల వేసి చూడరా

మధము తగ్గును సోదరా

మాల వేసి చూడరా

మధము తగ్గును సోదరా

మనసులోని మలినమ్ పోతే

మన మనసులోని మలినమ్ పోతే

మానవుడే మాధవుడురా

దేహమందు చూడరా దేవుడెందున్నడురా

ఆత్మలోపాల అయ్యప్ప స్వామి

అంతా తానే ఆయారా

అయ్యప్ప మాలెయ్యరా ఓ స్వాములు

శబరిమలై యాత్ర చెయ్యరా

మనసులోన మలినమ్ తొలగి

ఈ మానవుడే

మాధవుడుగా మారతడురా

ఈ మానవుడే

మాధవుడుగా మారతడురా

ఈ మానవుడే

మాధవుడుగా మారతడురా

ఈ మానవుడే

మాధవుడుగా మారతడురా

Dehamandu Chudara Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Do not see God in the body

Atmalopala Ayyappa Swami

Everything is tired

Do not see God in the body

Atmalopala Ayyappa Swami

Everything is tired

Ayyappa Maleyya O Lord

Don’t visit Sabarimalai

Get rid of malinum in the mind

This is human

Will he become Madhava?

Some say that the teacher is the teacher

Some are not teachers

Some say that the teacher is the teacher

Some are not teachers

Not knowing what the teacher said

Not knowing what the teacher said

They will punch

Do not see God in the body

Atmalopala Ayyappa Swami

Everything is tired

Ayyappa Maleyya O Lord

Don’t visit Sabarimalai

Get rid of malinum in the mind

This is human

Will he become Madhava?

Read More  ఐదు కొండలోడు స్వామి అయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

The untouchable hill

Muttaradani Kondaru

The untouchable hill

Muttaradani Kondaru

To the nine lands touched

To the nine lands touched

Kissing

Do not see God in the body

Atmalopala Ayyappa Swami

Everything is tired

Ayyappa Maleyya O Lord

Don’t visit Sabarimalai

Get rid of malinum in the mind

This is human

Will he become Madhava?

Bring four raw firewoods

If there is one piece of firewood, come

Bring four raw firewoods

If there is one piece of firewood, come

Firewood is our firewood

Firewood is our firewood

Mother-in-law’s father come

Do not see God in the body

Atmalopala Ayyappa Swami

Everything is tired

Ayyappa Maleyya O Lord

Don’t visit Sabarimalai

Get rid of malinum in the mind

This is human

Will he become Madhava?

Skin cyst body

It has nine kantas

Skin cyst body

It has nine kantas

Nadumana Ayyappa with nine kanta

Nadumana Ayyappa with nine kanta

Shine like a flame of soul

Do not see God in the body

Atmalopala Ayyappa Swami

Everything is tired

Ayyappa Maleyya O Lord

Don’t visit Sabarimalai

Get rid of malinum in the mind

This is human

Will he become Madhava?

Do not look at the garland

The honey will decrease, brother

Do not look at the garland

The honey will decrease, brother

Read More  అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో ఆర్యన్‌గావ్ | అచ్చన్ కోవిల్ | ఎరుమేలి | శబరిమల

If the evil in the mind is gone

If the evil in our mind is gone

Man is Madhava

Do not see God in the body

Atmalopala Ayyappa Swami

Everything is tired

Ayyappa Maleyya O Lord

Don’t visit Sabarimalai

Get rid of malinum in the mind

This is human

Will he become Madhava?

This is human

Will he become Madhava?

This is human

Will he become Madhava?

This is human

Will he become Madhava?

 

 

దేహమందు చూడరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video

Sharing Is Caring: