ఏకాదశి ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి వివరాలు

ఏకాదశి ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి వివరాలు

* సంవత్సర  పొడుగునా నెలకి రెండు పక్షాలు 1.శుక్ల పక్షము ,2. కృష్ణ పక్షము ఉంటాయి  .పక్షానికొక ఏకాదశి చొప్పున్న ..ఇరవైనాలుగు ఏకాదషులుంటాయి . ప్రతి నెలా ఆమావాస్య  కి , పౌర్ణమికి ముందు ఈ ఏకాదశులోస్తుంటాయి .
* ప్రతినెలలో పూర్ణిమకి ముందు వచ్చే ఏకాదశిని “శుద్ధేకాదశి(శుద్ధ ఏకాదశి)” అంటారు. సంవత్సరం మొత్తంలోఇటువంటిశుద్ధ ఏకాదశులు 12 వుంటాయి.
ప్రతి నేలా అమావాస్య కి ముందు వచ్చే ఏకాదశి ని ” బహుళ ఏకాదశి ” సంవత్సరం మొత్తం లో ఇటు వంటి బహుళ ఏకాదషులు 12 ఉంటాయి .
 • మాసము/పక్షము/తిథి—– పర్వదినం
 • చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి———- కామదైకాదశి
 • చైత్ర బహుళ ఏకాదశి —— వరూధిన్యైకాదశి
 • వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి— —- మోహిన్యైకాదశి
 • వైశాఖ బహుళ ఏకాదశి —- అపరఏకాదశి
 • జేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి ——— నిర్జలైకాదశి
 • జేష్ఠ బహుళ ఏకాదశి——- యోగిన్యైకాదశి
 • ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి —— తొలిఏకాదశి, శయనైకాదశి
 • ఆషాఢ బహుళ ఏకాదశి- — కామ్యైకాదశి
 • శ్రావణ శుద్ధ ఏకాదశి—- — పుత్రఏకాదశి
 • శ్రావణ బహుళ ఏకాదశి —- అజైకాదశి
 • భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి—- -పరివర్తన్యైకాదశి
 • భాద్రపద బహుళ ఏకాదశి– ఇంద్రఏకాదశి
 • ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశి- – మహాజ్జయేకాదశి
 • ఆశ్వయుజ బహుళ ఏకాదశి- రమైకాదశి
 • కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి ——— ఉత్థానైకాదశి, బోధనైకాదశి
 • కార్తీక బహుళ ఏకాదశి—— ఉత్పత్యైకాదశి
 • మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి —— ధృవైకాదశి, ఉత్తమైకాదశి
 • మార్గశిర బహుళ ఏకాదశి—- సఫలైకాదశి
 • పుష్య శుద్ధ ఏకాదశి ——— వైకుంఠఏకాదశి, మోక్షఏకాదశి
 • పుష్య బహుళ ఏకాదశి—– తిలైకాదశి
 • మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి——- భీష్మఏకాదశి, జయైకాదశి
 • మాఘ బహుళ ఏకాదశి—- విజయైకాదశి
 • ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి—— అమలవైకాదశి
 • ఫాల్గుణ బహుళ ఏకాదశి— పాపవిమోచననైకాదశి