శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్   Durga Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics


Sri Durga Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

– శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్


sri durga ashtottara shatanamavali sri durga ashtottara shatanamavali in telugu sri durga ashtottara shatanamavali in english sri durga ashtottara shatanamavali in tamil sri durga ashtottara shatanamavali in kannada mysore sister sri durga ashtottara shatanamavali sri durga ashtottara shatanamavali in hindi sri durga ashtottara shatanamavali in malayalam sri durga ashtottara shatanamavali in sanskrit sri durga ashtottara shatanamavali lyrics

Singer శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్
Composer
Music
Song Writer

Lyrics

శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Sri Durga Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics ఓం దుర్గాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః ఓం చండికాయై నమః ఓం సర్వఙ్ఞాయై నమః ఓం సర్వాలోకేశ్యై నమః ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః ఓం సర్వతీర్ధ మయాయై నమః ఓం పుణ్యాయై నమః ||10|| ఓం దేవ యోనయే నమః ఓం అయోనిజాయై నమః ఓం భూమిజాయై నమః ఓం నిర్గుణాయై నమః ఓం… Read More

శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Durga Ashtottara Shatanamavali)

ఓం దుర్గాయై నమః

ఓం శివాయై నమః

ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః

ఓం మహాగౌర్యై నమః

ఓం చండికాయై నమః

ఓం సర్వఙ్ఞాయై నమః

ఓం సర్వాలోకేశ్యై నమః

ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః

ఓం సర్వతీర్ధ మయాయై నమః

ఓం పుణ్యాయై నమః ||10||

ఓం దేవ యోనయే నమః

ఓం అయోనిజాయై నమః

ఓం భూమిజాయై నమః

ఓం నిర్గుణాయై నమః

ఓం ఆధారశక్త్యై నమః

ఓం అనీశ్వర్యై నమః

ఓం నిర్గుణాయై నమః

ఓం నిరహంకారాయై నమః

ఓం సర్వగర్వవిమర్దిన్యై నమః

ఓం సర్వలోకప్రియాయై నమః ||20||

ఓం వాణ్యై నమః

ఓం సర్వవిధ్యాది దేవతాయై నమః

ఓం పార్వత్యై నమః

ఓం దేవమాత్రే నమః

ఓం వనీశ్యై నమః

ఓం వింధ్య వాసిన్యై నమః

ఓం తేజోవత్యై నమః

ఓం మహామాత్రే నమః

ఓం కోటిసూర్య సమప్రభాయై నమః

ఓం దేవతాయై నమః ||30||

ఓం వహ్నిరూపాయై నమః

ఓం సతేజసే నమః

ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః

ఓం గుణాశ్రయాయై నమః

ఓం గుణమధ్యాయై నమః

ఓం గుణత్రయవివర్జితాయై నమః

ఓం కర్మఙ్ఞాన ప్రదాయై నమః

ఓం కాంతాయై నమః

ఓం సర్వసంహార కారిణ్యై నమః

ఓం ధర్మఙ్ఞానాయై నమః ||40||

ఓం ధర్మనిష్టాయై నమః

ఓం సర్వకర్మవివర్జితాయై నమః

ఓం కామాక్ష్యై నమః

ఓం కామాసంహంత్ర్యై నమః

ఓం కామక్రోధ వివర్జితాయై నమః

ఓం శాంకర్యై నమః

ఓం శాంభవ్యై నమః

ఓం శాంతాయై నమః

ఓం చంద్రసుర్యాగ్నిలోచనాయై నమః

ఓం సుజయాయై నమః ||50||

ఓం జయాయై నమః

ఓం భూమిష్ఠాయై నమః

ఓం జాహ్నవ్యై నమః

ఓం జనపూజితాయై నమః

ఓం శాస్త్రాయై నమః

ఓం శాస్త్రమయాయై నమః

ఓం నిత్యాయై నమః

ఓం శుభాయై నమః

ఓం చంద్రార్ధమస్తకాయై నమః

ఓం భారత్యై నమః ||60||

ఓం భ్రామర్యై నమః

ఓం కల్పాయై నమః

Read More  శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Telugu Lyrics

ఓం కరాళ్యై నమః

ఓం కృష్ణ పింగళాయై నమః

ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః

ఓం నారాయణ్యై నమః

ఓం రౌద్ర్యై నమః

ఓం చంద్రామృత పరివృతాయై నమః

ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః

ఓం ఇందిరాయై నమః ||70||

ఓం మహామాయాయై నమః

ఓం జగత్సృష్ట్యాధికారిణ్యై నమః

ఓం బ్రహ్మాండ కోటి సంస్థానాయై నమః

ఓం కామిన్యై నమః

ఓం కమలాలయాయై నమః

ఓం కాత్యాయన్యై నమః

ఓం కలాతీతాయై నమః

ఓం కాలసంహారకారిణ్యై నమః

ఓం యోగానిష్ఠాయై నమః

ఓం యోగిగమ్యాయై నమః ||80||

ఓం యోగధ్యేయాయై నమః

ఓం తపస్విన్యై నమః

ఓం ఙ్ఞానరూపాయై నమః

ఓం నిరాకారాయై నమః

ఓం భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాయై నమః

ఓం భూతాత్మికాయై నమః

ఓం భూతమాత్రే నమః

ఓం భూతేశ్యై నమః

ఓం భూతధారిణ్యై నమః

ఓం స్వధానారీ మధ్యగతాయై నమః ||90||

ఓం షడాధారాధి వర్ధిన్యై నమః

ఓం మోహితాయై నమః

ఓం అంశుభవాయై నమః

ఓం శుభ్రాయై నమః

ఓం సూక్ష్మాయై నమః

ఓం మాత్రాయై నమః

ఓం నిరాలసాయై నమః

ఓం నిమగ్నాయై నమః

ఓం నీలసంకాశాయై నమః

ఓం నిత్యానందిన్యై నమః ||100||

ఓం హరాయై నమః

ఓం పరాయై నమః

ఓం సర్వఙ్ఞానప్రదాయై నమః

ఓం అనంతాయై నమః

ఓం సత్యాయై నమః

ఓం దుర్లభ రూపిణ్యై నమః

ఓం సరస్వత్యై నమః

ఓం సర్వగతాయై నమః

ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయిన్యై నమః || 108 ||

ఇతి శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళీ సంపూర్ణం

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali in English

Om Durgayi Namah

Om Shivaayi Namah

Om Mahalakshmi Namah

Om Mahagauryai Namah

Om Chandikayai Namah

Om Sarvajnaiyai Namah

Om Sarvalokeshyai Namah

Om Sarvakarma Phalapradayai Namah

Om Sarvatirdha Mayayai Namah

Om Punyaai Namah ||10||

Om Deva Yonaye Namah

Om Aonijayai Namah

Om Bhumijayai Namah

Om Nirgunayai Namah

Om Aadharshaktyai Namah

Om Anishwaryai Namah

Om Nirgunayai Namah

Om Nirahamkaraai Namah

Om Sarvagarvavimardinyai Namah

Om Sarvalokapriayai Namah ||20||

Om Vanyai Namah

Om Sarvavidhyadi Devatayai Namah

Om Parvatyai Namah

Om Devamatre Namah

Om Vanishyai Namah

Om Vindhya Vasinyai Namah

Om Tejovatyai Namah

Om Mahamatre Namah

Om Kotisurya Samaprabhaiai Namah

Om Devatayai Namah ||30||

Om Vahnirupayai Namah

Om Satejase Namah

Om Varnarupinyai Namah

Om Gunasrayayai Namah

Om Gunamadhyayai Namah

Om Gunatrayavivarjitaiai Namah

Om Karmajnana Pradayai Namah

Om Kantayai Namah

Om Sarvasamhara Karinyai Namah

Om Dharmajnanayai Namah ||40||

Om Dharmanishtaiai Namah

Om sarvakarmavivarjitaiai namah

Om Kamakshyai Namah

Om Kamasamhantryai Namah

Om kamakrodha vivarjitaiai namah

Om Shankaryai Namah

Om Shambhavyai Namah

Om Santayai Namah

Om Chandrasuryagnilochanayi Namah

Om Sujayayai Namah ||50||

Om Jayayai Namah

Om Bhumishthaai Namah

Om Jahnavyai Namah

Om Janapujitaai Namah

Om Shastraai Namah

Om Shastramayai Namah

Om Nityayai Namah

Om Subhayai Namah

Om Chandrardhamastakayai Namah

Read More  శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu

Om Bharatayai Namah ||60||

Om Bhramaryai Namah

Om Kalpayai Namah

Om Karalyai Namah

Om Krishna Pingalayi Namah

Om Brahmayi Namah

Om Narayanai Namah

Om Raudryai Namah

Om Chandramrita Parivritayai Namah

Om Jyeshthaai Namah

Om Indiraai Namah ||70||

Om Mahamayayai Namah

Om Jagatsrshtyadhikarinyai Namah

Om Brahmanda Koti Sansthanayai Namah

Om Kaminyai Namah

Om Kamalalayai Namah

Om Katyayanai Namah

Om Kalathitaai Namah

Om Kalasanharakarinyai Namah

Om Yoganishthaai Namah

Om Yogigamayai Namah ||80||

Om Yogadhyeyayai Namah

Om Tapasvinyai Namah

Om Jnanarupayai Namah

Om Nirakarayai Namah

Om Bhaktabhishta Phalapradayai Namah

Om Bhootatmikayai Namah

Om Bhootamatre Namah

Om Bhuteshyai Namah

Om Bhootdharinyai Namah

Om Swadhanari Madhyagatai Namah ||90||

Om Shadadharadhi Vardhinyai Namah

Om Mohitayai Namah

Om Ansubhavayai Namah

Om Shubharayai Namah

OM MUCHAYAI NAMAH

Om Matrayai Namah

Om Niralasaai Namah

Om engages in Namah

Om Nilasankasayai Namah

Om Nityanandinyai Namah ||100||

Om Harayai Namah

Om Parayai Namah

Om Sarvajnanapradayai Namah

Om Anantayai Namah

Om Satyayi Namah

Om Durlabha Rupinyai Namah

Om Sarasvatyai Namah

Om Sarvagatayi Namah

Om Sarvabhishtapradainai Namah || 108 ||

This Sri Durga Ashtottara Shatanamavali is complete

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali in Kannada

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಾಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಧ ಮಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||10||

ಓಂ ದೇವ ಯೋನಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಅಯೋನಿಜಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭೂಮಿಜಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಅನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ||20||

ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವವಿಧ್ಯಾದಿ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ವನೀಶ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಂಧ್ಯ ವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ||30||

ಓಂ ವಹ್ನಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸತೇಜಸೇ ನಮಃ

ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಗುಣಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕರ್ಮಙ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಸಂಹಾರ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಧರ್ಮಙ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ||40||

ಓಂ ಧರ್ಮನಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಮಾಸಂಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಚಂದ್ರಸುರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸುಜಯಾಯೈ ನಮಃ ||50||

ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭೂಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಜನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ

Read More  శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ||60||

ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕರಾಳ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಪರಿವೃತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ ||70||

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಲಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಯೋಗಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಯೋಗಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||80||

ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಙ್ಞಾನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭೂತಮಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭೂತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸ್ವಧಾನಾರೀ ಮಧ್ಯಗತಾಯೈ ನಮಃ ||90||

ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಧಿ ವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಮೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಅಂಶುಭವಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಿರಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಿಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನೀಲಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ||100||

ಓಂ ಹರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದುರ್ಲಭ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ || 108 ||

 

 

శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Sri Durga Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics Watch Video

sri durga ashtottara shatanamavali in telugu mp3 free download durga devi ashtothram in english durga devi ashtottara in english sri durga ashtakam in english sri lakshmi ashtottara shatanamavali in english pdf sri durga devi ashtottara shatanamavali telugu durga ashtottara shatanamavali benefits durga ashtottara stotram in english srikalahasti opening timings gouri devi ashtottara shatanamavali telugu sri durga ashtottara shatanamavali lyrics in telugu

Sharing Is Caring: