జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు వెల్గటూర్

 

జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 అంబరిపేట 2006011

2 చెగ్గాన్ 2006014

3 ఎండపల్లె 2006021

4 గొడిసెలపేట 2006018

5 గుల్లకోట 2006010

6 జగదేవ్‌పేట 2006001

7 కప్పారావుపేట 2006003

8 కిషన్రావుపేట 2006007

9 కొండాపూర్ 2006009

10 కొత్తపేట 2006020

11 ముక్త్రావుపేట 2006004

12 ముత్తునూరు 2006005

13 పద్కల్ 2006019

14 పైడిపల్లె 2006013

15 పాతగూడూరు 2006022

16 రాంనూర్ 2006006

17 శకపురం 2006008

18 సనబండ 2006017

19 సంకెనపల్లె 2006012

20 స్టాంబంపల్లె 2005020

21 సురరం 2006023

22 వెల్గటూర్ 2006002

 

 

 

 

 

Leave a Comment