జనగాం జిల్లా ఘన్‌పూర్ (Stn) మండలం గ్రామాల వివరాలు

 జనగాం జిల్లా ఘన్‌పూర్ (Stn) మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

 

1 పామునూరు

2 కొత్తపల్లి

3 మీడిగొండ

4 రాఘవాపూర్

5 చాగల్

6 నమిలకొండ

7 విశ్వనాథపూర్

8 తానాదర్పల్లి

9 ఇప్పగూడెం

10 సముద్రాల

11 ఘన్‌పూర్ (Stn)

12 శివునిపల్లి

13 తాటికొండ

 

 

Read More  జనగామ జిల్లా, తరిగొప్పుల మండలంలోని సోలిపురం గ్రామం యొక్క పూర్తి వివరాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment