జనగాం జిల్లా ఘన్‌పూర్ (Stn) మండలం గ్రామాల వివరాలు

 జనగాం జిల్లా ఘన్‌పూర్ (Stn) మండలం గ్రామాల వివరాలు

జనగాం జిల్లా ఘన్‌పూర్ (Stn) మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

 

1 పామునూరు

2 కొత్తపల్లి

3 మీడిగొండ

4 రాఘవాపూర్

5 చాగల్

6 నమిలకొండ

7 విశ్వనాథపూర్

8 తానాదర్పల్లి

9 ఇప్పగూడెం

10 సముద్రాల

11 ఘన్‌పూర్ (Stn)

12 శివునిపల్లి

13 తాటికొండ

 

 

Leave a Comment