జనగాం జిల్లా నర్మెట్ట మండలం గ్రామాల వివరాలు

 జనగాం జిల్లా నర్మెట్ట మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

జనగాం జిల్లా నర్మెట్ట మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

 

1 నర్మెట్ట

2 అమ్మాపూర్

3 వెల్దండ

4 బొమ్మకూరు

5 హన్మంతపూర్

6 మలక్‌పేట

7 మచుపహాడ్

8 గండిరామరం

 

 

Leave a Comment