జనగాం జిల్లా జాఫర్‌గఢ్ మండలం గ్రామాల వివరాలు

 జనగాం జిల్లా జాఫర్‌గఢ్ మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

జనగాం జిల్లా జాఫర్‌గఢ్ మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

 

1 ఉప్పుగల్

2 రఘునాథపల్లె

3 కూనూరు తామడపల్లె (I)

4 ఇప్పగూడెం

5 తిమ్మంపేట

6 కోనాయిచెలం

7 తిడుగు

8 సాగరం

9 జాఫర్‌గఢ్

10 తీగరం

11 సూరారం

12 షాపల్లె తమ్మడపల్లె (జి)

13 గూడూరు

14 ఓబులాపూర్

15 తిమ్మాపూర్

16 అలియాబాద్

 

 

 

Leave a Comment