రెండక్షరాల జీవితం✌?

రెండక్షరాల జీవితం✌?
——————————-
✌?”భూమి ” అనే రెండక్షరాల పైన పుట్టి
✌?”ప్రాణం “అనే రెండక్షరాల జీవం పోసుకుని
✌?రెండక్షరాల “అవ్వ “తాత “
“అమ్మ “”నాన్న ” “అన్న “”అక్క “
అనే బాంధవ్యాల నడుమ పెరుగుతూ
✌?రెండక్షరాల “గురు ” వు దగ్గర
✌?రెండక్షరాల “విద్య “ని నేర్చుకుని
✌?రెండక్షరాల “డబ్బు ” ని సంపాదించి
✌?రెండక్షరాల “భార్య” “బిడ్డ” అనే
బంధాలను ఏర్పరచుకొని
✌?రెండక్షరాల “ప్రేమ”ను పంచుతూ
✌?రెండక్షరాల “స్నేహం” పెంపొందించుకుంటూ
✌?రెండక్షరాల “బాధ “ని భరిస్తూ
✌?రెండక్షరాల “కోపం “ను దూరం చేసుకుని
✌?రెండక్షరాల “నేను “అనే అహంకారాన్ని మరచి
✌?రెండక్షరాల “మనం “అనే మమకారాన్ని పెంచి
✌?రెండక్షరాల “జాలి..దయ ‘” లను కొండంత పెంచుతూ
✌?రెండక్షరాల “తీపి “అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ
✌?రెండక్షరాల “చేదు “సంఘటనలను మర్చిపోతూ
✌?రెండక్షరాల “ముప్పు ” వచ్చి
✌?రెండక్షరాల “చావు ” వచ్చే వరకు
✌?రెండక్షరాల “ముఖం “పైన
✌?రెండక్షరాల “నవ్వు “ఉంటే
✌?రెండక్షరాల “స్వర్గం “మన
అరచేతిలో ఉన్నట్లే..!!
ఈ సత్యాలను తెలుసుకుని జీవించగలిగేతే అదే జీవితం ….

Leave a Comment