జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా మల్దకల్ మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా మల్దకల్ మండలం గ్రామాల జాబితా

 

 

మద్దెలబండ

నేతివానిపల్లె

అడవివాల్చెరువు

ఉలిగేపల్లె

బిజ్జవరం

బుర్దిపాడ్

పాల్వాయి

డి.అమరవై

యెల్కూరు

చెలగార్లపాడు

యద్దులగూడెం

సద్దలోనిపల్లె

మల్దకల్

తాటికుంట

శ్యాసంపల్లె

కుర్తివాల్చెరువు

నాగర్దొడ్డి

విట్టలాపురం

మల్లెందొడ్డి