ఓం ఓం అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్ అయ్యప్పస్వామి మహత్యం తెలుగు సినిమా

ఓం ఓం అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్ అయ్యప్పస్వామి మహత్యం తెలుగు సినిమా Lyrics – Sp Balu


ఓం ఓం అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్ అయ్యప్పస్వామి మహత్యం తెలుగు సినిమా


Singer Sp Balu
Composer K.V.Mahdevan
Music K.V.Mahdevan
Song Writer Veturi

ఓం ఓం అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్ అయ్యప్పస్వామి మహత్యం తెలుగు సినిమా


Lyrics

ఓం ఓం అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్ 

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప

సహస్రారమే శబరీ శిఖరం

బ్రహ్మ కపాలం నీ స్థానం

సహస్రారమే శబరీ శిఖరం

బ్రహ్మ కపాలం నీ స్థానం

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప అయ్యప్ప

ధనుష్కోటికి ఆది మూలమై

ఉన్నది మూలాధారం

అది గణపతికే ప్రాకారం

ఎరుమేలి యాత్రకే ఆరంభం

శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్రం

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప అయ్యప్ప

లింగాంగంభుల పానవట్టమే

వెలిగే స్వాధిష్ఠానం

ఇది బ్రహ్మకు మూలస్థానం

కాలైకట్టి అను క్షేత్రం

జంభుకేశ్వరం ఈ తీర్థం

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప అయ్యప్ప

అరుణాచలమై వెలిగేది

ఋణపాశాలను త్రెంచేది

పృథ్వి జలమ్ముల దాటినది

నాబి జలజమై వెలిగేది

కలిడుంకుండ్రు అన్న పేరుతో

మణిపూరకమై వెలిసేది

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప అయ్యప్ప

హృదయ స్థానం కరిమలా

భక్తుల పాలిటి సిరిమలా

పంచప్రాణముల వాయువులే

శ్వాసనాళముల విలవిల

అనాహతం ఈ కరిమల

అసదృశం ఈ కరిమల

ఓ… ఓ… ఓ…

సాధకులకు ఇది గండశిల

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప అయ్యప్ప

నాదోంకార స్వరహారం

శరీరానికొక శారీరం

శబరిపాదమున పంపాతీరం

ఆత్మ విశుద్ధికి ఆధారం

ఆకాశానికి ఆరంభం

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప అయ్యప్ప

కనుబొమల మధ్య

ఒక జీవకళా.. ఓం…

అజ్ఞాచక్రపు మిలమిల ఓం…

చర్మ చక్షువులకందని

అవధులూ… ఓం…

సాధించే ఈ శబరిమలా

అదే కాంతిమలా

అదే కాంతిమలా

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప

ఓం ఓం అయ్యప్ప

ఓంకార రూప అయ్యప్ప అయ్యప్ప

ఓం ఓం అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్ అయ్యప్పస్వామి మహత్యం తెలుగు సినిమా

Om Om Ayyappa Song Lyrics

Om Om Ayyappa

Omkara Roopa Ayyappa

Om Om Ayyappa

Omkara Roopa Ayyappa

Sahasrara is the peak of Sabari

Brahma’s skull is your seat

Sahasrara is the peak of Sabari

Brahma’s skull is your seat

Om Om Ayyappa

Omkara Roopa Ayyappa

Om Om Ayyappa

Omkara Rupa Ayyappa Ayyappa

The origin of Dhanushkoti

There is a source

It is Ganapati’s rampart

Erumeli Yatra is the beginning

Sri Kalahasti Kshetra

Om Om Ayyappa

Omkara Roopa Ayyappa

Om Om Ayyappa

Omkara Rupa Ayyappa Ayyappa

Lingambhu’s drink

Shining glory

It is the origin of Brahma

Kalaikatti is a field

Jambhukeswaram is this theertha

Om Om Ayyappa

Omkara Roopa Ayyappa

Om Om Ayyappa

Omkara Rupa Ayyappa Ayyappa

Arunachalami was shining

Debt relief

Beyond the waters of the earth

Nabi was glowing

By the name of Kalidunkundru

Manipuraka and shines

Om Om Ayyappa

Omkara Roopa Ayyappa

Om Om Ayyappa

Omkara Rupa Ayyappa Ayyappa

The position of the heart is Karimala

Paliti Sirimala of devotees

The gases of the five souls

Respiratory tract infections

Anahatam this Karimala

This blackness is unfortunate

Oh… Oh… Oh…

It is a rock for seekers

Om Om Ayyappa

Omkara Roopa Ayyappa

Om Om Ayyappa

Omkara Rupa Ayyappa Ayyappa

Nadonkara Swarahara

Body to body

Sabaripaduna Pampatiram

The basis of soul purification

The beginning of the sky

Om Om Ayyappa

Omkara Roopa Ayyappa

Om Om Ayyappa

Omkara Rupa Ayyappa Ayyappa

Between the eyebrows

A living art.. Om…

Milamila Om of Agnachakra…

Skin eyes

OMG…

This Sabarimala of achievement

That is light

That is light

Om Om Ayyappa

Omkara Roopa Ayyappa

Om Om Ayyappa

Omkara Rupa Ayyappa Ayyappa

 

Om Om Ayyappa Song Lyrics Ayyappaswamy Mahatyam Telugu Movie

ఓం ఓం అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్ అయ్యప్పస్వామి మహత్యం తెలుగు సినిమా Watch Video