పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో
Padmasali family names and gotrams in telugu with c letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

1070 చాడ అత్రి రుషి
1071 చాదర్ల కశ్యప రుషి
1072 చాధార కశ్యప రుషి
1073 చాగల్ల విక్రమ రుషి
1074 చాగంటి శ్రీవత్స రుషి
1075 చాక గార్గేయ రుషి
1076 చాకలాయితు మరీచ రుషి
1077 చాకలేటి మరీచ రుషి
1078 చాకలి పవన రుషి
1079 చక్కా గార్గేయ రుషి
1080 చామనపల్లి కౌండిన్యస రుషి
1081 చామర బృహస్పతి రుషి
1082 చామరం బృహస్పతి రుషి
1083 చామరం బృహస్పతి రుషి
1084 చామర్ల అగస్త్య రుషి
1085 చామర్రు భార్గవ రుషి
1086 చామర్తి ధనుంజయ రుషి
1087 చాపా బృహదారణ్య రుషి
1088 చారతి అగస్త్య రుషి
1089 చారు బృహదారణ్య రుషి
1090 చారుగుండ్ల విక్రమ రుషి
1091 చారుముంతల వశిష్ట రుషి
1092 చాట్ల మధన రుషి
1093 చవలపూడి ధక్ష రుషి
1094 చావలి వామదేవ రుషి
1095 చదల కశ్యప రుషి
1096 చదలవాడ కశ్యప రుషి
1097 చదలవాడల నరసింహ రుషి
1098 చాదర్ల కశ్యప రుషి
1099 చదుర్ల కశ్యప రుషి
1100 చాగలేటి మరీచ రుషి
1101 చాగండ్ల విక్రమ రుషి
1102 చక్కా గార్గేయ రుషి
1103 చక్కలా పురుషోత్తమ రుషి
1104 చక్కనాధం ధక్ష రుషి
1105 చక్కర వశిష్ట రుషి
1106 చక్కెరకోట ఘనక రుషి
1107 చక్కిరాల ముద్గల రుషి
1108 చక్రాల పురుషోత్తమ రుషి
1109 చక్రము పురుషోత్తమ రుషి
1110 చక్రాంతము ధక్ష రుషి
1111 చక్రపాణి శ్రీవత్స రుషి
1112 చక్రవర్తి శ్రీవత్స రుషి
1113 చకుమా విశ్వామిత్ర రుషి
1114 చలమల్ల శ్రీకృష్ణ రుషి
1115 చలమూరి హరితస రుషి
1116 చలము విశ్వామిత్ర రుషి
1117 చల్లా శుక రుషి
1118 చల్లబులి అంగీరస రుషి
1119 చల్లకట్ల అంగీరస రుషి
1120 చల్లాల శుక రుషి
1121 చల్లపల్లి అంగీరస రుషి
1122 చల్లపిల్ల క్రతువు రుషి
1123 చల్లాప్రగడ భార్గవ రుషి
1124 చలుమైరి కేశవ రుషి
1125 చలుమారి కేశవ రుషి
1126 చాలుసప్ కౌండిల్య రుషి
1127 చమకం కౌండిల్య రుషి
1128 చామరము బృహస్పతి రుషి
1129 చామరి వశిష్ట రుషి
1130 చంబరాల పురుషోత్తమ రుషి
1131 చమ్‌డోకు మధుసూదన రుషి
1132 చంపము కౌండిల్య రుషి
1133 చంచాల వశిష్ట రుషి
1134 చంచారాల పురుషోత్తమ రుషి
1135 చందా వీరసీన రుషి
1136 చందారి భరత రుషి
1137 చందగిరి భరత రుషి
1138 చందగుండ అగస్త్య రుషి
1139 చందం సంకర్షణ రుషి
1140 చందన పులస్త్య రుషి
1141 చందనం పులస్త్య రుషి
1142 చందరాల కపిల రుషి
1143 చందవరం కౌశిక రుషి
1144 చందా వీరసీన రుషి
1145 చాందిని సుతీష్ణ రుషి
1146 చందూరి కణ్వ రుషి
1147 చందోపు మధుసూదన రుషి
1148 చంద్రాల పవన రుషి
1149 చందుల గౌతమ రుషి
1150 చందుపట్ల విధుర రుషి
1151 చాంగా శౌనక రుషి
1152 చంగలి ప్రష్ట రుషి
1153 చంగము చ్యవన రుషి
1154 చన్నా దక్షిణామూర్తి రుషి
1155 చన్నం ధమోదర రుషి
1156 చన్నారం బృహస్పతి రుషి
1157 చన్నూరు కేశవ రుషి
1158 చన్నూర్ల కేశవ రుషి
1159 చానూరి కేశవ రుషి
1160 చాపా బృహదారణ్య రుషి
1161 చాపిలి పులహ రుషి
1162 చప్పా బృహదారణ్య రుషి
1163 చప్పలా బృహదారణ్య రుషి
1164 చప్పట కశ్యప రుషి
1165 చప్పిల్లి పులహ రుషి
1166 చరాలా పురుషోత్తమ రుషి
1167 చారాలు పురుషోత్తమ రుషి
1168 చరక పరాశర రుషి
1169 చరకము పరాశర రుషి
1170 చరకు చంద్ర రుషి
1171 చరుగు త్రిశంక రుషి
1172 చారుగుండ్ల విక్రమ రుషి
1173 చారుముంతల వశిష్ట రుషి
1174 చతురు మరీచ రుషి
1175 చతుర్వేదుల వ్యాస రుషి
1176 చట్లపల్లి వామదేవ రుషి
1177 చట్టా ఘనక రుషి
1178 చట్టాల పురుషోత్తమ రుషి
1179 చట్టాలు ఘనక రుషి
1180 చతుసప్ కేశవ రుషి
1181 చాటుసపు శాండిల్య రుషి
1182 చవలవల్లి కర్ధమ రుషి
1183 చవిశెట్టి విమల రుషి
1184 చేబోలు వ్యాస రుషి
1185 చేబూలు వ్యాస రుషి
1186 చేబ్రోలు వ్యధృత రుషి
1187 చేదండ అంగీరస రుషి
1188 చేదుర్ల కశ్యప రుషి
1189 చెడిదీపి ధేనుక రుషి
1190 చెడిదీపు ధేనుక రుషి
1191 చెడిపోలు అంగీరస రుషి
1192 చేదుధేతి ధేనుక రుషి
1193 చేదురుపా ధేనుక రుషి
1194 చీదెల్లా వామదేవ రుషి
1195 చీలా విక్రమ రుషి
1196 చీమలకొండ మైత్రేయ రుషి
1197 చీమలమర్రి శ్రీవత్స రుషి
1198 చీపాలా బృహదారణ్య రుషి
1199 చీరాల పులహ రుషి
1200 చీరంచు ఆత్రేయ రుషి
1201 చేగుంట్ల మరీచ రుషి
1202 చేజర్ల ముద్గల రుషి
1203 చెకీ అధోక్షజ రుషి
1204 చేకూరి వ్యధృత రుషి
1205 చెక్కరాల పురాశన రుషి
1206 చెక్కుళం వేదమాత రుషి
1207 చెలం శాండిల్య రుషి
1208 చెలమల్ల శ్రీకృష్ణ రుషి
1209 చెలంబరం పులస్త్య రుషి
1210 చెలిమల పురుషోత్తమ రుషి
1211 చెలిమల్ల పురుషోత్తమ రుషి
1212 చెలిమెల పురుషోత్తమ రుషి
1213 చెలిమేటి మరీచ రుషి
1214 చెలిపేటి మరీచ రుషి
1215 చెల్లల అంగీరస రుషి
1216 చెల్లూరి పులస్త్య రుషి
1217 చెల్లూరు వ్యాస రుషి
1218 చెమర్తి కౌండిన్యస రుషి
1219 చెంచు వశిష్ట రుషి
1220 చెందుకూరి వశిష్ట రుషి
1221 చెందులూరి కౌశిక రుషి
1222 చెందులూరు కౌశిక రుషి
1223 చెంజర్ల పవన రుషి
1224 చెన్నా ధారుకా రుషి
1225 చెన్నంశెట్టి దామోదర రుషి
1226 చెన్నారం బృహస్పతి రుషి
1227 చెన్నారం బృహస్పతి రుషి
1228 చెన్నారి దక్షిణామూర్తి రుషి
1229 చెన్నూరి కాశీల రుషి
1230 చేపూరి రుష్యశృంగ రుషి
1231 చేపూరు రుష్యశృంగ రుషి
1232 చెప్పాలా బృహదారణ్య రుషి
1233 చెప్యాల పవన రుషి
1234 చెరకు చంద్ర రుషి
1235 చేరాల జరీలా రుషి
1236 చెరిపల్లి అంగీరస రుషి
1237 చెరిపోలు అంగీరస రుషి
1238 చెరిపోతు అంగీరస రుషి
1239 చెర్ల ఆత్రేయ రుషి
1240 చర్లపల్లి అంగీరస రుషి
1241 చెర్లోపల్లి అంగీరస రుషి
1242 చెరుకల అంగీరస రుషి
1243 చెరుకు చంద్ర రుషి
1244 చెరుకుల అంగీరస రుషి
1245 చెరుకుపల్లి చంద్ర రుషి
1246 చెరుకూరి భార్గవ రుషి
1247 చెరుపల్లి అంగీరస రుషి
1248 చేర్యాల అంగీరస రుషి
1249 చేశెట్టి విమల రుషి
1250 చేతి జయవర్ధన రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with c letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

1251 చేతిమల్ల కశ్యప రుషి
1252 చేతిపల్లి అంగీరస రుషి
1253 చెట్ల హరితస రుషి
1254 చెట్లపల్లి ధనుంజయ రుషి
1255 చేత్రాతి విశ్వ రుషి
1256 చేత్రాసి విశ్వ  రుషి
1257 చెట్టుపెల్లి అంగీరస రుషి
1258 చెట్టుప్పల అంగీరస రుషి
1259 చేతుసప్ కౌండిన్యస రుషి
1260 చేవెళ్ల విమల రుషి
1261 చెవిటిగిరి బృహస్పతి రుషి
1262 చేవూరి విజయ రుషి
1263 చేవూరు పవన రుషి
1264 చెవుల వశిష్ట రుషి
1265 చెవ్వాకు అత్రి రుషి
1266 చెవ్వూరి పవన రుషి
1267 చిద్ధురాల కౌండిన్యస రుషి
1268 చిద్దురాల కశ్యప రుషి
1269 చిధురాల కౌండిన్యస రుషి
1270 చిధురాలి కౌండిన్యస రుషి
1271 చిడిపి ధేనుక రుషి
1272 చిదురాల కశ్యప రుషి
1273 చిగురు రుష్యశృంగ రుషి
1274 చికనంశెట్టి విమల రుషి
1275 చిక్కా గార్గేయ రుషి
1276 చిక్కాడ క్రతువు రుషి
1277 చిక్కల్ గార్గేయ రుషి
1278 చిక్కాల గాంగేయ రుషి
1279 చిక్కమల్ల విక్రమ రుషి
1280 చిక్కుడుకాయల అత్రి రుషి
1281 చిల శ్రీధర రుషి
1282 చిలకల వామన రుషి
1283 చిలకమర్తి ఊర్ద్వాస రుషి
1284 చిలకనూరి కేశవ రుషి
1285 చిలపాల వశిష్ట రుషి
1286 చిల్కా వామన రుషి
1287 చిల్కూరి కేశవ రుషి
1288 చిల్లా శ్రీధర రుషి
1289 చిల్లంగి కపిల రుషి
1290 చిల్లపల్లి అంగీరస రుషి
1291 చిలుక వామన రుషి
1292 చిలుకల వామన రుషి
1293 చిలుకమారి కాశీల రుషి
1294 చిలుకమల విక్రమ రుషి
1295 చిలుకమర్రి కేశవ రుషి
1296 చిలుకముక్కు అంగీరస రుషి
1297 చిలుకనూరి కేశవ రుషి
1298 చిలుకసారి కాశీల రుషి
1299 చిలుకూరి కేశవ రుషి
1300 చిలుకోట పవన రుషి
1301 చిలుకోటి విక్రమ రుషి
1302 చిలుముల కశ్యప రుషి
1303 చిలుపోలు కుత్సా రుషి
1304 చిలుపూరి కుత్సా రుషి
1305 చిలువేరి కేశవ రుషి
1306 చిలువేరు+ కేశవ రుషి
1307 చిలువూరి కౌశిక రుషి
1308 చీమకుర్తి నారాయణ రుషి
1309 చిమటం అంగీరస రుషి
1310 చింబోతు కపిల రుషి
1311 చిమ్మెనా కపిల రుషి
1312 చిమ్మిరి కేశవ రుషి
1313 చైనా గౌతమ రుషి
1314 చినమద్దూరు గాలవ రుషి
1315 చినపాటి కౌశిక రుషి
1316 చినపల్లి వశిష్ట రుషి
1317 చించినాడ భార్గవ రుషి
1318 చిందం పులస్త్య రుషి
1319 చింధెం పురాశన రుషి
1320 చింధూరం భరత రుషి
1321 చింగోటి అగస్త్య రుషి
1322 చిన్నా గౌమా రుషి
1323 చిన్నం ధమోదర రుషి
1324 చిన్నమల్లె పవన రుషి
1325 చిన్నంసెట్టులు పవన రుషి
1326 చిన్నంశెట్టి కపిల రుషి
1327 చిన్నపాడు కౌండిన్యస రుషి
1328 చిన్నారాం బృహస్పతి రుషి
1329 చిన్నరశెట్టి గాలవ రుషి
1330 చిన్ని గౌతమ రుషి
1331 చింతా వామదేవ రుషి
1332 చింతగింజల జయవర్ధన రుషి
1333 చింతకింది జయవర్ధన రుషి
1334 చింతల వామదేవ రుషి
1335 చింతపల్లి చ్యవన రుషి
1336 చింతాడ వామదేవ రుషి
1337 చింతగాను జయవర్ధన రుషి
1338 చింతగింజల జయ రుషి
1339 చింతగుల్ల అత్రి రుషి
1340 చింతగుంట శ్రీవత్స రుషి
1341 చింతకాయల శౌనక రుషి
1342 చింతకు ఆత్రేయ రుషి
1343 చింతల వ్యధృత రుషి
1344 చింతలమాల భరత రుషి
1345 చింతలపల్లి చ్యవన రుషి
1346 చింతలపూడి శ్రీవత్స రుషి
1347 చింతలూరు ముద్గల రుషి
1348 చింతామణి అగస్త్య రుషి
1349 చింతపల్లి చ్యవన రుషి
1350 చింతపేట హరితస రుషి
1351 చిప్పా బృహదారణ్య రుషి
1352 చిప్పల బృహదారణ్య రుషి
1353 చిప్యాల భరత రుషి
1354 చిరాగా సింధు రుషి
1355 చిరగల్ల సింధు రుషి
1356 చిరాగు సింధు రుషి
1357 చిరామదాసు బ్రహ్మ రుషి
1358 చిరంజీవి బ్రహ్మ రుషి
1359 చిరవేలు వ్యాస రుషి
1360 చిరిగి త్రిశంక రుషి
1361 చిరిపి కణ్వ రుషి
1362 చిరిపి ధేనుక రుషి
1363 చిరివి ధేనుక రుషి
1364 చిర్కు అంగీరస రుషి
1365 చిరుచాలం రఘు రుషి
1366 చిరుమల్ల త్రీహా రుషి
1367 చిరుమల్లె త్రీహా రుషి
1368 చిరుమామిళ్ల కణ్వ రుషి
1369 చిరుపురి కపిల రుషి
1370 చిరుపురు కపిల రుషి
1371 చిరువోలు ముద్గల రుషి
1372 చిస్పా బృహదారణ్య రుషి
1373 చితా వైషీనా రుషి
1374 చితాపు కర్ధమ రుషి
1375 చిత్రాల పురుషోత్తమ రుషి
1376 చిటిబోలు మరీచ రుషి
1377 చిటికెల కపిల రుషి
1378 చిటికెన కపిల రుషి
1379 చిటిమల్ల విక్రమ రుషి
1380 చిటిపల్లి అంగీరస రుషి
1381 చిటివేరి కేశవ రుషి
1382 చిట్ల ఆశ్రమ(గనక) రుషి
1383 చిత్రాల పురుషోత్తమ రుషి
1384 చిత్రాతి పులహ రుషి
1385 చిత్త హృషీకేశ రుషి
1386 చిత్తాకుల పురుషోత్తమ రుషి
1387 చిత్తాలు పురుషోత్తమ రుషి
1388 చిట్టాలు పురుషోత్తమ రుషి
1389 చిట్టే ఘనక రుషి
1390 చిట్టెల పురుషోత్తమ రుషి
1391 చిత్తూరి కపిల రుషి
1392 చిత్తూరు కపిల రుషి
1393 చిట్టి ఘనక రుషి
1394 చిట్టిబ్రోలు మరీచ రుషి
1395 చిట్టిమల కశ్యప రుషి
1396 చిట్టిమల్ల విక్రమ రుషి
1397 చిట్టిమూరి కశ్యప రుషి
1398 చిట్టిపోలు పరాశర రుషి
1399 చిట్టిప్రోలు వ్యాస రుషి
1400 చిత్తూరి హరితస రుషి
1401 చిటుపోలు మరీచ రుషి
1402 చిట్యాల పురుషోత్తమ రుషి
1403 చివుకుల ధక్ష రుషి
1404 చొంగలి ప్రష్ట రుషి
1405 చూడా నరసింహ రుషి
1406 చూడామణి కణ్వ రుషి
1407 చూరపాటి మరీచ రుషి
1408 చూరసతి మరీచ రుషి
1409 చొప్పా బృహదారణ్య రుషి
1410 చొప్పదండి వశిష్ట రుషి
1411 చొప్పదండ వశిష్ట రుషి
1412 చొప్పదంట్ల బృహదారణ్య రుషి
1413 చొప్పదంటు వశిష్ట రుషి
1414 చొప్పెల్లి శ్రీవత్స రుషి
1415 చోరగుడి భార్గవ రుషి
1416 చౌదరపు వశిష్ట రుషి
1417 చౌకీ అధోక్షజ రుషి
1418 చౌటీ పురుషోత్తమ రుషి
1419 చౌటిపల్లి అంగీరస రుషి
1420 చౌటుపల్లి అంగీరస రుషి
1421 చుక్కా వశిష్ట రుషి
1422 చుక్కలా దక్ష రుషి
1423 చుంచు అధోక్షజ రుషి
1424 చుంచులా దక్ష రుషి
1425 చప్పలా బృహదారణ్య రుషి
1426 చప్పలు బృహదారణ్య రుషి
1427 చురపాటి మరీచ రుషి
1428 చుట్టుకుంట శ్రీవత్స రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with c letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with c letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with c letter

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment