పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో
Padmasali family names and gotrams in telugu with D letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో

1429 దాగు అంగీరస రుషి
1430 దాలు రుష్యశృంగ రుషి
1431 దారం బృహస్పతి రుషి
1432 దాస వాలాఖిల్య రుషి
1433 దాసపతి విశ్వ రుషి
1434 దాసరి భరత రుషి
1435 దాశరథి జయవర్ధన రుషి
1436 దాసి వాలాఖిల్య రుషి
1437 డబ్బి అగస్త్య రుషి
1438 డబ్బు ధుర్వాస రుషి
1439 దడపా బృహదారణ్య రుషి
1440 దక్కా గార్గేయ రుషి
1441 డక్కల పురుషోత్తమ రుషి
1442 దమకము కౌండిల్య రుషి
1443 దమనము పులస్త్య రుషి
1444 దంబరము ఆత్రేయ రుషి
1445 దాంపట్ల విధుర రుషి
1446 దంసాని సాధ్విష్ణు రుషి
1447 దాంవెట్ల విధుర రుషి
1448 డంకా శౌనక రుషి
1449 డప్పు అత్రి రుషి
1450 దారిని సుతీష్ణ రుషి
1451 దేవా విధుర రుషి
1452 డేగా అత్రి రుషి
1453 డేగలమూడి విశ్వామిత్ర రుషి
1454 దెందులూరు సంకర్షణ రుషి
1455 దేశముఖి శాండిల్య రుషి
1456 దేవా విధుర రుషి
1457 దేవల్ విమల రుషి
1458 దేవసాని సాధ్విష్ణు రుషి
1459 దేవసాని సంస్థిత రుషి
1460 దేవులపల్లి చ్యవన రుషి
1461 దాదీ మరీచ రుషి
1462 ధాహారీ కశ్యప రుషి
1463 ఢాకా మాండవ్య రుషి
1464 ఢాకాలి శౌనక రుషి
1465 ధాలీ కౌశిక రుషి
1466 దాలిగుంట కణ్వ రుషి
1467 ధల్లా ఆత్రేయ రుషి
1468 ధళువ గౌతమ రుషి
1469 ధామ అంగీరస రుషి
1470 ధామము అత్రి రుషి
1471 ఢామరమడుగు అత్రి రుషి
1472 ఢమర్ల ఆత్రేయ రుషి
1473 దామిశెట్టి అంగీరస రుషి
1474 దామోదర ఉపేంద్ర రుషి
1475 ధాములూరి మరీచ రుషి
1476 ధనమ్ పులస్త్య రుషి
1477 ధాంతి భరద్వాజ రుషి
1478 ధన్య గార్గేయ రుషి
1479 ధాన్యము అగస్త్య రుషి
1480 ధరా బృహస్పతి రుషి
1481 ధరాల మైత్రేయ రుషి
1482 ధరమ్ బృహస్పతి రుషి
1483 ధారణ మాండవ్య రుషి
1484 ధారిపర్తి బృహస్పతి రుషి
1485 ధర్ల ఆత్రేయ రుషి
1486 దార్లపూడి భరద్వాజ రుషి
1487 ధర్నా సుతీష్ణసూర్య రుషి
1488 ధర్నే సుతీష్ణసూర్య రుషి
1489 ధరణి సుతీష్ణసూర్య రుషి
1490 Dharuvu గార్గేయ రుషి
1491 ధర్వాడ అత్రి రుషి
1492 ధర్వము వశిష్ట రుషి
1493 ధార్విక గాలవ రుషి
1494 ధర్య మరీచ రుషి
1495 ధస వాలాఖిల్య రుషి
1496 ధాసనము అంగీరస రుషి
1497 దాసపతి విశ్వ  రుషి
1498 దాసపత్రి గాలవ రుషి
1499 ధసరా భరత రుషి
1500 ధసరిపిట్ట కపిల రుషి
1501 ధాసి వాలాఖిల్య రుషి
1502 దాసు అగస్త్య రుషి
1503 దాసు వాలాఖిల్య రుషి
1504 ధాత మైత్రేయ రుషి
1505 ధాతారం ధనుంజయ రుషి
1506 ధాత్రము బృహస్పతి రుషి
1507 ధాత్రి పులస్త్య రుషి
1508 ధాటి పరాశర రుషి
1509 ధావళి ఆత్రేయ రుషి
1510 ధవము రుష్యశృంగ రుషి
1511 ధావరి అగస్త్య రుషి
1512 ధావతు హృషీకేశ రుషి
1513 ధావతు హృషీకేశ రుషి
1514 ధావికము అత్రి రుషి
1515 ధాయము ధుర్వాస రుషి
1516 ధాయి జమధాగ్ని రుషి
1517 దడప బృహదారణ్య రుషి
1518 ధడవాయి మరీచ రుషి
1519 ధడువాయి మరీచ రుషి
1520 ధగ్గు రుష్యశృంగ రుషి
1521 దగ్గుపాటి వాలాఖిల్య రుషి
1522 దగ్గుపల్లి వాలాఖిల్య రుషి
1523 ధైవపు కౌండిల్య రుషి
1524 ఢక్కా గార్గేయ రుషి
1525 ఢక్కలా పురుషోత్తమ రుషి
1526 ఢక్కోలు కపిల రుషి
1527 దక్షణము అంగీరస రుషి
1528 దక్షిణ అంగీరస రుషి
1529 ధల్లు పరాశర రుషి
1530 ధమాకము కౌండిల్య రుషి
1531 ధామనము పులస్త్య రుషి
1532 ధమరశెట్టి వృక్ష రుషి
1533 ధమర్ల ఆత్రేయ రుషి
1534 ధాంభోలి అగస్త్య రుషి
1535 ధమెర్ల శుక రుషి
1536 ధమ్మాలపాటి ధుర్వాస రుషి
1537 ధమ్మేతి మాండవ్య రుషి
1538 ధమోదర ఉపేంద్ర రుషి
1539 దంపట్ల విధుర రుషి
1540 దంపుతిల్లు అత్రి రుషి
1541 ధాంసాని సంస్థిత రుషి
1542 ధములూరి శక్తి రుషి
1543 ధన సంకర్షణ రుషి
1544 ధనము అంగీరస రుషి
1545 దండ సంకర్షణ రుషి
1546 దండాత వ్యాస రుషి
1547 దండమూడి క్రతువు రుషి
1548 దండము గౌతమ రుషి
1549 దండపాణి గార్గేయ రుషి
1550 దండే సంకర్షణ రుషి
1551 దంధరాల పురుషోత్తమ రుషి
1552 దండి సత్యకర్మ రుషి
1553 దండిగడల మైత్రేయ రుషి
1554 దండిగల్లు ధక్ష రుషి
1555 దండిక జమధాగ్ని రుషి
1556 దండు పులస్త్య రుషి
1557 ధని శాండిల్య రుషి
1558 ధనికొండ త్రివిక్రమ రుషి
1559 ధనికోట త్రివిక్రమ రుషి
1560 ధనియాల కశ్యప రుషి
1561 ధంతా కౌశిక రుషి
1562 దంతము పరాశర రుషి
1563 ధంతుర్తి కశ్యప రుషి
1564 దంతు కౌశిక రుషి
1565 ధనుర్వేదము వశిష్ట రుషి
1566 ధనువు పరాశర రుషి
1567 ధన్వాద నరసింహ రుషి
1568 ధన్వంతరి వశిష్ట రుషి
1569 ధరము ఆత్రేయ రుషి
1570 ధారణము కౌండిన్యస రుషి
1571 ధరణి కశ్యప రుషి
1572 ధరణికోట సంకర్షణ రుషి
1573 దర్బా చ్యవన రుషి
1574 ధర్మకర్త వశిష్ట రుషి
1575 ధర్మము రుష్యశృంగ రుషి
1576 ధర్మపురి పురుషోత్తమ రుషి
1577 ధర్మరాజు అత్రి రుషి
1578 ధర్మారం బృహస్పతి రుషి
1579 ధర్మాసనం భరద్వాజ రుషి
1580 ధర్మి అంగీరస రుషి
1581 ధర్నా సుతీష్ణ రుషి
1582 ధర్పము కశ్యప రుషి
1583 ధర్శము వ్యాస రుషి
1584 దర్శి చ్యవన రుషి
1585 దరువు గౌతమ రుషి
1586 ధరేపల్లి జమధాగ్ని రుషి
1587 ధాసరి భరత రుషి
1588 ధశము భరద్వాజ రుషి
1589 ధశరాజు పులస్త్య రుషి
1590 ధశరధి జయ రుషి
1591 దాశరథి జయవర్ధన రుషి
1592 ధశెట్టి వృక్ష రుషి
1593 ధశిక శౌనక రుషి
1594 దస్త్రాలు శాండిల్య రుషి
1595 ధాసు వాలాఖిల్య రుషి
1596 ధాతము కణ్వ రుషి
1597 ధాథాత్రి భరత రుషి
1598 ధథోబా భరత రుషి
1599 ధాతోభన్నా భరత రుషి
1600 దత్తము కపిల రుషి
1601 ధవళము గార్గేయ రుషి
1602 ధావని వాలాఖిల్య రుషి
1603 ధవులూరి శక్తి రుషి
1604 దవ్వు మాండవ్య రుషి
1605 ధయ్యాలా ఆత్రేయ రుషి
1606 ధీకోలు ధుర్వాస రుషి
1607 ధీకు కణ్వ రుషి
1608 ధీపాలా మనుః రుషి
1609 ధీపము మనుః రుషి
1610 ధీపనము కణ్వ రుషి
1611 దీపికా రుష్యశృంగ రుషి
1612 ధీరము మాండవ్య రుషి
1613 ధీరుకాన భార్గవ రుషి
1614 ధీతి అంగీరస రుషి
1615 ధీటు రుష్యశృంగ రుషి
1616 ధీటుకట్టు అత్రి రుషి
1617 ధీవా విధుర రుషి
1618 ధీవేనా ఆత్రేయ రుషి
1619 ధీవి మాండవ్య రుషి
1620 ధీవియ అగస్త్య రుషి
1621 ధెల్లూరి విమల రుషి
1622 ధేనంరెడ్డి భరద్వాజ రుషి
1623 ధేనము విశ్వామిత్ర రుషి
1624 ధేనారెడ్డి వ్యాస రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో

1625 ధేంధేము మైత్రేయ రుషి
1626 దేశబట్టిని వేద రుషి
1627 దేశము బృహస్పతి రుషి
1628 దేశీపత్ని ధక్ష రుషి
1629 దేవదాసు బ్రహ్మ రుషి
1630 దేవకము మాండవ్య రుషి
1631 ధేవలము భరద్వాజ రుషి
1632 దేవలపల్లి చ్యవన రుషి
1633 ధేవనపల్లి అంగీరస రుషి
1634 ధేవనపల్లి అంగీరస రుషి
1635 దేవరకొండ యధు రుషి
1636 దేవరపల్లి అంగీరస రుషి
1637 దేవరశెట్టి విమల రుషి
1638 దేవారెడ్డి వ్యాస రుషి
1639 దేవసాని సాధ్విష్ణు రుషి
1640 దేవసానుడు సంస్థిత రుషి
1641 దేవత సూత్ర రుషి
1642 ధేవతతి శుక రుషి
1643 దేవి విమల రుషి
1644 దేవీది శౌనక రుషి
1645 దేవీరెడ్డి వ్యాస రుషి
1646 దేవిశెట్టి విమల రుషి
1647 దేవులపల్లి అంగీరస రుషి
1648 ధేవునిపల్లి అంగీరస రుషి
1649 దిబ్బేము మరీచ రుషి
1650 దిద్ది జయ రుషి
1651 ధిగధారి భరత రుషి
1652 దిగజర్ల కశ్యప రుషి
1653 దిగమర్తి ధనుంజయ రుషి
1654 ధిగంబరం భరద్వాజ రుషి
1655 ధీగంథము గాలవ రుషి
1656 దిగవల్లి శ్రీవత్స రుషి
1657 దిగ్గజాము గౌతమ రుషి
1658 దిగు చ్యవన రుషి
1659 దిగుడు ధక్ష రుషి
1660 ఢీకొండ యధు రుషి
1661 దిమ్మే శుక రుషి
1662 ధీనారీ భరద్వాజ రుషి
1663 ధీనమణి గార్గేయ రుషి
1664 ధినండి త్రీహా రుషి
1665 దిండగోల గాలవ రుషి
1666 దింధుంశెట్టి మరీచ రుషి
1667 దిండు గౌతమ రుషి
1668 ధింద్యాల గౌతమ రుషి
1669 ధింకాలు చ్యవన రుషి
1670 ధింటేనా మరీచ రుషి
1671 ధీరిసేము శాండిల్య రుషి
1672 ధీతము వ్యాస రుషి
1673 దిట్ట పరాశర రుషి
1674 దిట్టము పరాశర రుషి
1675 ధివానము వశిష్ట రుషి
1676 ధివి మాండవ్య రుషి
1677 ధివితి అత్రి రుషి
1678 దివ్వతి వాలాఖిల్య రుషి
1679 దివ్వేకోల చ్యవన రుషి
1680 దివ్వెల వామదేవ రుషి
1681 దివ్యము జమధాగ్ని రుషి
1682 ధియ్యా మాండవ్య రుషి
1683 ధోడ జయ  రుషి
1684 దొడ్డి జయ రుషి
1685 ధోగపర్తి నారాయణ రుషి
1686 ధోగిపర్తి నారాయణ రుషి
1687 ధోగిపర్తిల నారాయణ రుషి
1688 ధోగుపర్తి పవన రుషి
1689 ధోలు ఈశ్వర రుషి
1690 ధోమల పవన రుషి
1691 ధోండా అంగీరస రుషి
1692 దొండపాడు గార్గేయ రుషి
1693 ధొండపాటి గార్గేయ రుషి
1694 దొండపాండు సంకర్షణ రుషి
1695 ధోంధీ వామదేవ రుషి
1696 ధోంధు అత్రి రుషి
1697 ధోన్ సుతీష్ణసూర్య రుషి
1698 ధోనేపాటి మరీచ రుషి
1699 ధోనేపర్తి సుతీష్ణసూర్య రుషి
1700 ధోనేపూడి మధన రుషి
1701 దొంగల ప్రష్ట రుషి
1702 దొంగలి ప్రష్ట రుషి
1703 దొంగిలి ప్రష్ట రుషి
1704 ధోనిపర్తి నారాయణ రుషి
1705 ధోంకేస కపిల రుషి
1706 ధోంత వామదేవ రుషి
1707 ధోంతంగానే పవన రుషి
1708 ధోంథంశెట్టి వామదేవ రుషి
1709 ధోంతర వశిష్ట రుషి
1710 ధోంతి వైషీనా రుషి
1711 ధోంతు వైషీనా రుషి
1712 ధోంతుల వైషీనా రుషి
1713 ధోంతులపల్లి వామదేవ రుషి
1714 ధూదం భరద్వాజ రుషి
1715 ధూఢిచుట్ట మరీచ రుషి
1716 ధూడికొండ యధు రుషి
1717 ధూధినిమ్మ విశ్వామిత్ర రుషి
1718 ధూదికొండ యధు రుషి
1719 ధూలం రఘు రుషి
1720 ధూళిపాటి ధనుంజయ రుషి
1721 ధూపము గార్గేయ రుషి
1722 ధూసా వాలాఖిల్య రుషి
1723 ధోప్పా జయ రుషి
1724 దొరగల్లు వశిష్ట రుషి
1725 దొరకాయ మైత్రేయ రుషి
1726 దొరకోట మైత్రేయ రుషి
1727 ధోరము వశిష్ట రుషి
1728 ధోర్నాల పవన రుషి
1729 దోసె సుతీష్ణ రుషి
1730 దోసెపూడి మధన రుషి
1731 ధోవింద సంకర్షణ రుషి
1732 ధృవము వశిష్ట రుషి
1733 ధుబాసి భరద్వాజ రుషి
1734 దూడక వామన రుషి
1735 ధూడకల అంగీరస రుషి
1736 దుద్దాల పురుషోత్తమ రుషి
1737 దుద్దెల పురుషోత్తమ రుషి
1738 దుద్దు పరాశర రుషి
1739 దుద్దుక క్రతువు రుషి
1740 ధూధాల పురుషోత్తమ రుషి
1741 ధూధే పురుషోత్తమ రుషి
1742 ధూధేల పురుషోత్తమ రుషి
1743 ధుధి మరీచ రుషి
1744 ధుధుల పరాశర రుషి
1745 ధుధ్యాల పురుషోత్తమ రుషి
1746 ధుడుక వామన రుషి
1747 ధుడుకు వామన రుషి
1748 ధుగా గాలవ రుషి
1749 ధుగల పవన రుషి
1750 ధుగలం రఘు రుషి
1751 దుగ్గని హరితస రుషి
1752 దుగ్గి త్రిశంక రుషి
1753 దుగ్గిరాల పులహ రుషి
1754 దుగ్గిశెట్టి గార్గేయ రుషి
1755 ధుకానము భరద్వాజ రుషి
1756 ధుక్కి కౌశిక రుషి
1757 ధుకూలము పులస్త్య రుషి
1758 దుంప శాండిల్య రుషి
1759 దుంపేటి మరీచ రుషి
1760 దుంపెట్టి మరీచ రుషి
1761 ధుంధిలము కౌండిన్యస రుషి
1762 ధుండిగము కశ్యప రుషి
1763 ధుని అత్రి రుషి
1764 ధుంకము శుక రుషి
1765 దున్న దక్షిణామూర్తి రుషి
1766 ధూపతము శౌనక రుషి
1767 ధూపపతి భరద్వాజ రుషి
1768 ధురగం సింధు రుషి
1769 ధురము మరీచ రుషి
1770 ధురయి శుక రుషి
1771 దుర్గ సింధు రుషి
1772 దుర్గం సింధు రుషి
1773 దుర్గాపు శాండిల్య రుషి
1774 దుర్గి శ్రీకృష్ణ రుషి
1775 దుర్గిలా శ్రీకృష్ణ రుషి
1776 ధుస్నా వాలాఖిల్య రుషి
1777 దుస్సా వాలాఖిల్య రుషి
1778 దుస్సల వాలాఖిల్య రుషి
1779 దుస్సరా మాండవ్య రుషి
1780 ధుస్తు వాలాఖిల్య రుషి
1781 దుస్థుల వాలాఖిల్య రుషి
1782 దూత ధుర్వాస రుషి
1783 ధూతల కర్ధమ రుషి
1784 ధువాలి వశిష్ట రుషి
1785 ధువారము వాలాఖిల్య రుషి
1786 దువ్వ మాండవ్య రుషి
1787 దువ్వల మాండవ్య రుషి
1788 దువ్వం ముద్గల రుషి
1789 దువ్వి శాండిల్య రుషి
1790 దువ్వు మాండవ్య రుషి
1791 దువ్వూరి ధక్ష రుషి
1792 దువ్వూరు ధక్ష రుషి
1793 ధ్వదశి పరాశర రుషి
1794 ధ్వజము కణ్వ రుషి
1795 ధ్వల పరాశర రుషి
1796 ద్వారక విశ్వామిత్ర రుషి
1797 ధ్యానము కపిల రుషి
1798 ధ్యారం ఆత్రేయ రుషి
1799 ధ్యావళి విమల రుషి
1800 ధ్యామరశెట్టి వృక్ష రుషి
1801 ధ్యవనపల్లి అంగీరస రుషి
1802 ధ్యావరకొండ యధు రుషి
1803 ద్యావరశెట్టి యధు రుషి
1804 దిబ్బేము పులస్త్య రుషి
1805 డికొండ యధు రుషి
1806 దియ్యా మాండవ్య రుషి
1807 డొక్కు గాంగేయ రుషి
1808 డోలి మరీచ రుషి
1809 డోలు ఈశ్వర రుషి
1810 దొండపాండు సంకర్షణ రుషి
1811 దొంగ శుక రుషి
1812 దొంగలు ప్రష్ట రుషి
1813 డొంకపాటి మరీచ రుషి
1814 డొంకపాటు మరీచ రుషి
1815 దొంతి వైషీనా రుషి
1816 దొంతు వైషీనా రుషి
1817 దొంతుల వైషీనా రుషి
1818 దూసా వాలాఖిల్య రుషి
1819 దొప్పా శుక రుషి
1820 డోర్లి మరీచ రుషి
1821 దొర్లపాడు మరీచ రుషి
1822 దొర్లిపాటి మరీచ రుషి
1823 దోసెపాటి మరీచ రుషి
1824 దోసెపూడి మధన రుషి
1825 దౌడుమారి మహాదేవ రుషి
1826 దుద్యాల పురుషోత్తమ రుషి
1827 డుంబేటి మరీచ రుషి
1828 దుర్గం సింధు రుషి
1829 దుస్సా వాలాఖిల్య రుషి
1830 దుస్సల వాలాఖిల్య రుషి
1831 ద్యావళి విమల రుషి
Read More  పద్మశాలి వంశ వృక్షం మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

Padmasali family names and gotrams in telugu with D letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with D letter

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో 

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Originally posted 2022-09-24 04:23:37.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment