పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో ఈ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో ఈ అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with E letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో ఈ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో ఈ అక్షరం తో

 

1832 ఈధి జయవర్ధన రుషి
1833 ఈమూల ఈశ్వర రుషి
1834 ఎర్నాల దత్తాత్రేయ రుషి
1835 ఎడాకు భరద్వాజ రుషి
1836 ఎడమ భరద్వాజ రుషి
1837 ఎడనూరి కేశవ రుషి
1838 ఈదరపల్లి క్రతువు రుషి
1839 ఎదవ ఆత్రేయ రుషి
1840 ఎడెర్రు వశిష్ట రుషి
1841 ఈధార పులహ రుషి
1842 ఈధయం విశ్వామిత్ర రుషి
1843 ఎడిథమ్ కౌశిక రుషి
1844 ఎడుపుల అత్రి రుషి
1845 ఈభూది గాలవ రుషి
1846 ఈదనూరి కేశవ రుషి
1847 ఈదరపు గోవింద రుషి
1848 ఈదునూరి వ్యధృత రుషి
1849 ఈముల ఈశ్వర రుషి
1850 ఈగ అగస్త్య రుషి
1851 ఈకల పవన రుషి
1852 ఈలా బృహస్పతి రుషి
1853 ఈలవరం బృహస్పతి రుషి
1854 ఈమడకము భరద్వాజ రుషి
1855 ఈపురం బృహస్పతి రుషి
1856 ఈపురపు బృహస్పతి రుషి
1857 ఈపూరి విజయ రుషి
1858 ఈరబతి వేదమాత రుషి
1859 ఈరబతిని వేదమాత రుషి
1860 ఈరబత్ని కౌండిల్య రుషి
1861 ఈరబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
1862 ఈరగంటి పద్మనాభ రుషి
1863 ఈరమకల పవన రుషి
1864 ఈర్నాల దత్తాత్రేయ రుషి
1865 ఈర్నపాటి మరీచ రుషి
1866 ఈర్నపాటి మరీచ రుషి
1867 ఈటముక్కల పవన రుషి
1868 ఈత ధుర్వాస రుషి
1869 ఈతచెట్టు పవన రుషి
1870 ఈతగడ్డల పవన రుషి
1871 ఈతకాయల పవన రుషి
1872 ఈతమొక్క పవన రుషి
1873 ఎగడం పరాశర రుషి
1874 ఎక పవన రుషి
1875 ఏకరం మైత్రేయ రుషి
1876 ఎకోటా కర్ధమ రుషి
1877 ఎలగంగళ పవన రుషి
1878 ఎలకలా పవన రుషి
1879 ఎలాకూరా అంగీరస రుషి
1880 ఎలాకూతల కపిల రుషి
1881 ఎలమద్ది జయవర్ధన రుషి
1882 ఎలాపకుర్తి వాలాఖిల్య రుషి
1883 ఎలిగందుల పవన రుషి
1884 ఎలిగేటి మరీచ రుషి
1885 ఎల్లావుల బృహస్పతి రుషి
1886 ఎల్లే మహాదేవ రుషి
1887 ఎల్లిందల విశ్వామిత్ర రుషి
1888 ఎలుగం మహాదేవ రుషి
1889 ఎలుగంటి పద్మనాభ రుషి
1890 ఎలుజాలా భరత రుషి
1891 ఎలుక పవన రుషి
1892 ఎలుమా కశ్యప రుషి
1893 ఎలుంగం దేవ రుషి
1894 ఎలువాక భరత రుషి
1895 ఏమండి రుష్యశృంగ రుషి
1896 ఈమనిపాక అంగీరస రుషి
1897 ఎనగంట మరీచ రుషి
1898 ఎండపెల్లి భరద్వాజ రుషి
1899 ఎన్నమగూరు మహాదేవ రుషి
1900 ఏనుగులవారు మహాదేవ రుషి
1901 ఎప్పా బృహదారణ్య రుషి
1902 ఎపురా శుక రుషి
1903 ఎపురిక గాలవ రుషి
1904 ఎరకోట కర్ధమ రుషి
1905 ఎర్రమల్ల` వశిష్ట రుషి
1906 ఎరము వశిష్ట రుషి
1907 ఎరంకి అగస్త్య రుషి
1908 ఎరయ్డు జమధాగ్ని రుషి
1909 ఎరికా కశ్యప రుషి
1910 ఎర్లపాటి వశిష్ట రుషి
1911 ఎర్రా పవన రుషి
1912 ఎరుకు వామదేవ రుషి
1913 ఎరుకులం పవన రుషి
1914 ఈసం కశ్యప రుషి
1915 ఎసపిట్ట కర్ధమ రుషి
1916 ఈశానం పులస్త్య రుషి
1917 ఎంతశెట్టి విమల రుషి
1918 ఈశ్వరి మాండవ్య రుషి
1919 ఎసిత గాలవ రుషి
1920 ఏసునూరు కేశవ రుషి
1921 ఏతం రుష్యశృంగ రుషి
1922 ఎటపండ్ల వశిష్ట రుషి
1923 ఈతా ధుర్వాస రుషి
1924 ఈతభట్టి దత్తాత్రేయ రుషి
1925 ఈతకోట అత్రి రుషి
1926 ఈతాకు కణ్వ రుషి
1927 ఈతలా కణ్వ రుషి
1928 ఎట్టం రుష్యశృంగ రుషి
1929 ఎట్టము రుష్యశృంగ రుషి
1930 ఎట్టే పౌండ్రక రుషి
1931 Ettem రుష్యశృంగ రుషి
1932 ఏటూరి అగస్త్య రుషి
1933 ఎవకి భరద్వాజ రుషి
1934 ఇవని ధక్ష రుషి
1935 ఎవరీ మైత్రేయ రుషి
1936 ఏవూరి విశ్వామిత్ర రుషి
1937 ఎవులమాను విశ్వామిత్ర రుషి
1938 ఈయకోలు కపిల రుషి
Read More  పద్మశాలి వంశ వృక్షం మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో ఈ అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with E letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with E letter bha

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో 

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment