పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with G letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో జి అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

1939 గాచర్ల కశ్యప రుషి
1940 గాచికొండ యధు రుషి
1941 గాడ నరసింహ రుషి
1942 గాదాసు బ్రహ్మ రుషి
1943 గాదె గాలవ రుషి
1944 గాఢాసు వ్యాస రుషి
1945 గాధము పరాశర రుషి
1946 గాధర్ల కశ్యప రుషి
1947 గాధర్ల కశ్యప రుషి
1948 గాధే గార్గేయ రుషి
1949 గాఢెల్ల భరత రుషి
1950 గాధి గార్గేయ రుషి
1951 గాధిరాజు గార్గేయ రుషి
1952 గాడి శ్రీవత్స రుషి
1953 గాడిబాక రుష్యశృంగ రుషి
1954 గాడిచర్ల జమధాగ్ని రుషి
1955 గాడికాను కపిల రుషి
1956 గాడిపల్లి చ్యవన రుషి
1957 గాడిపెల్లి చ్యవన రుషి
1958 గాడితేల చ్యవన రుషి
1959 గాజాంగి త్రివిక్రమ రుషి
1960 గాజర్ల కశ్యప రుషి
1961 గాజుల వశిష్ట రుషి
1962 గాజులపల్లి వశిష్ట రుషి
1963 గాజుపెల్లి వశిష్ట రుషి
1964 గాజువాక వశిష్ట రుషి
1965 గాజువంక వశిష్ట రుషి
1966 గాలము కణ్వ రుషి
1967 గాలి జనార్ధన రుషి
1968 గాలిబెల్లి కౌండిల్య రుషి
1969 గాలిగోపురం జమధాగ్ని రుషి
1970 గాలిపెల్లి చ్యవన రుషి
1971 గాలిపురం జనార్ధన రుషి
1972 గాలివెల్లి కౌండిల్య రుషి
1973 గామాలా కౌండిన్యస రుషి
1974 గాండపాటి మరీచ రుషి
1975 గాండ్ల బిక్షు రుషి
1976 గాండ్లపాటి గాలవ రుషి
1977 గానే విశ్వ రుషి
1978 గంటి విశ్వ రుషి
1979 గాను భరత రుషి
1980 గానుగ అగస్త్య రుషి
1981 గానుగుల భరత రుషి
1982 గాపురం ధుర్వాస రుషి
1983 గారము మరీచ రుషి
1984 గారవల్లి చ్యవన రుషి
1985 గార్లదిన్నె ముద్గల రుషి
1986 గాతము చ్యవన రుషి
1987 గాతం విశ్వ  రుషి
1988 గాథము భరద్వాజ రుషి
1989 గాత్రం జయవర్ధన రుషి
1990 గాతు అగస్త్య రుషి
1991 గాట్లూరి జమధాగ్ని రుషి
1992 గబ్బిటా కౌశిక రుషి
1993 గాచా గార్గేయ రుషి
1994 గచేతి మరీచ రుషి
1995 గదాధాసు బ్రహ్మ రుషి
1996 గాదర్ల కశ్యప రుషి
1997 గడ్డాసు బ్రహ్మ రుషి
1998 గడ్డం భరద్వాజ రుషి
1999 గడ్డమణుగు కౌండిన్యస రుషి
2000 గడ్డమీద ధక్ష రుషి
2001 గడ్డమీది యధు రుషి
2002 గడ్డమీద పులస్త్య రుషి
2003 గడ్డమీద ధక్ష రుషి
2004 గడ్డము కశ్యప రుషి
2005 గడ్డాసు బ్రహ్మ రుషి
2006 గడ్డసుల భరద్వాజ రుషి
2007 గద్దె గాలవ రుషి
2008 గద్ధేతి మరీచ రుషి
2009 గడిగె శ్రీకృష్ణ రుషి
2010 గాడికాను కపిల రుషి
2011 గాడిపోతు పులస్త్య రుషి
2012 గాడిశెట్టి విమల రుషి
2013 గడియారం భరద్వాజ రుషి
2014 గడ్ల కశ్యప రుషి
2015 గడుసు విశ్వామిత్ర రుషి
2016 గగ్గులం రఘు రుషి
2017 గాగులం రఘు రుషి
2018 గైరము వశిష్ట రుషి
2019 గజారియ ఘనక రుషి
2020 గజం విష్ణు రుషి
2021 గజంగి త్రిశంక రుషి
2022 గజెల్లి జయవర్ధన రుషి
2023 గజేంద్రం మధుసూదన రుషి
2024 గజేంద్రుల మధుసూదన రుషి
2025 గజెర్ల కశ్యప రుషి
2026 గజ్జ పౌండ్రక రుషి
2027 గజ్జెల పౌండ్రక రుషి
2028 గజ్జెల్లి జనార్ధన రుషి
2029 గజ్జేటి చ్యవన రుషి
2030 గజ్జి పౌండ్రక రుషి
2031 గాజుల వశిష్ట రుషి
2032 గక్కలా పురుషోత్తమ రుషి
2033 గాకుమా విశ్వామిత్ర రుషి
2034 గాలికాటి మరీచ రుషి
2035 గల్లపల్ల చ్యవన రుషి
2036 గమకము పరాశర రుషి
2037 గంభీరం బృహస్పతి రుషి
2038 గమ్మల్లా విక్రమ రుషి
2039 గంప రుష్యశృంగ రుషి
2040 గంపతీ విశ్వామిత్ర రుషి
2041 గంపం హర రుషి
2042 గనకం కౌండిల్య రుషి
2043 గణపరపు గోవింద రుషి
2044 గణపతి విశ్వ  రుషి
2045 గణపతుల విశ్వ రుషి
2046 గణపవరపు గోవింద రుషి
2047 గణపురం బృహస్పతి రుషి
2048 గణవరపు గోవింద రుషి
2049 గండ సంకర్షణ రుషి
2050 గండాబత్తుల గార్గేయ రుషి
2051 గందనము కౌండిల్య రుషి
2052 గండానపు కౌండిల్య రుషి
2053 గండం హర రుషి
2054 గండమాకుల పురుషోత్తమ రుషి
2055 గందమల్ల శ్రీకృష్ణ రుషి
2056 గండరసాల పవన రుషి
2057 గండవాద్యం రఘు రుషి
2058 గండవరం ఆత్రేయ రుషి
2059 గంధమల్ల శ్రీకృష్ణ రుషి
2060 గంధనం కౌండిల్య రుషి
2061 గాంధారాల పవన రుషి
2062 గందెమల్లి సుభిక్ష రుషి
2063 గాంధోలి పవన రుషి
2064 గండి సంకర్షణ రుషి
2065 గండికోట అనిరుద్ధ రుషి
2066 గాండ్ల బిక్షు రుషి
2067 గాండ్లపాటి మరీచ రుషి
2068 గండూరి విశ్వామిత్ర రుషి
2069 గండూరు విశ్వామిత్ర రుషి
2070 గందుల పవన రుషి
2071 గంగాధర్ బృహస్పతి రుషి
2072 గంగాధర బృహస్పతి రుషి
2073 గంగాళం అత్రి రుషి
2074 గంగలి ప్రష్ట రుషి
2075 గంగపట్నం బృహస్పతి రుషి
2076 గంగారాం బృహస్పతి రుషి
2077 గంగారపు బృహస్పతి రుషి
2078 గంగవరం బృహస్పతి రుషి
2079 గంగిరెద్దుల అంగీరస రుషి
2080 గంగిరెడ్ల భరత రుషి
2081 గంగిశెట్టి విమల రుషి
2082 గంగుల మధుసూదన రుషి
2083 గనియాలా వశిష్ట రుషి
2084 గనికల వశిష్ట రుషి
2085 గనిశెట్టి విమల రుషి
2086 గనిశెట్టి విమల రుషి
2087 గంజాం విష్ణు రుషి
2088 గంజరం దేవ రుషి
2089 గంజరి ధుర్వాస రుషి
2090 గంజారు దేవ రుషి
2091 గంజి భరత రుషి
2092 గంజిగడ్ల విక్రమ రుషి
2093 గంజిగ్రుడ్ల విక్రమ రుషి
2094 గంజిగుడ్లు విక్రమ రుషి
2095 గంజికుంట చంద్ర రుషి
2096 గంజికుంటల శౌనక రుషి
2097 గంజికుంటు చంద్ర రుషి
2098 గన్నమురాజు గాలవ రుషి
2099 గన్నవరం బృహస్పతి రుషి
2100 గన్నేరు గౌతమ రుషి
2101 గంటా రుష్యశృంగ రుషి
2102 గంటచుట్ట చంద్ర  రుషి
2103 గంటకు చంద్ర రుషి
2104 గంతం భరద్వాజ రుషి
2105 గంటి చంద్ర రుషి
2106 గంట్లూరి భరద్వాజ రుషి
2107 గంట్లూరు భరద్వాజ రుషి
2108 గంట్యాల వశిష్ట రుషి
2109 గానుగ అగస్త్య రుషి
2110 గరగరా గాలవ రుషి
2111 గరక పరాశర రుషి
2112 గర్ధాసు బ్రహ్మ రుషి
2113 గరిక పరాశర రుషి
2114 గరికపాటి కపిల రుషి
2115 గరికిపాడు అంగీరస రుషి
2116 గరిమెళ పవన రుషి
2117 గరిమెళ్ల పవన రుషి
2118 గరిపూడి కణ్వ రుషి
2119 గర్రెపల్లి గౌతమ రుషి
2120 గరుడం భరద్వాజ రుషి
2121 గసికా వశిష్ట రుషి
2122 గసుగ అగస్త్య రుషి
2123 గత్కు చంద్ర రుషి
2124 గతుకు చంద్ర రుషి
2125 గాత్రం గాలవ రుషి
2126 గట్టుపల్లి చ్యవన రుషి
2127 గట్టుప్పల అంగీరస రుషి
2128 గాటు చ్యవన రుషి
2129 గవాలా వాలాఖిల్య రుషి
2130 గవాషా కశ్యప రుషి
2131 గవ్వలు మాధవ రుషి
2132 గయా బృహస్పతి రుషి
2133 గయామరము బృహస్పతి రుషి
2134 గెడ ఆత్రేయ రుషి
2135 గెడ్డ అత్రి రుషి
2136 గెడ్డమీద గాలవ రుషి
2137 గెడ్డుబార్ల కశ్యప రుషి
2138 గీకల కౌశిక రుషి
2139 గీనం చ్యవన రుషి
2140 గీరా పరాశర రుషి
2141 గీత వ్యాస రుషి
2142 గీతము వ్యాస రుషి
2143 గీతూ కణ్వ రుషి
2144 గేహము క్రతువు రుషి
2145 గేహి కర్ధమ రుషి
2146 గెలివి అగస్త్య రుషి
2147 గెలివిడి అగస్త్య రుషి
2148 గెల్లపెల్లి చ్యవన రుషి
2149 గెల్లి క్రతువు రుషి
2150 గెలు క్రతువు రుషి
2151 గెలువము ధక్ష రుషి
2152 మిధునరాశి మనుః రుషి
2153 జెంటెము పులహ రుషి
2154 జెంటూ పులహ రుషి
2155 గెంత్యాల వశిష్ట రుషి
2156 గెరి ధక్ష రుషి
2157 ఘాసము రుష్యశృంగ రుషి
2158 గదాధాసు బ్రహ్మ రుషి
2159 ఘనపురం వశిష్ట రుషి
2160 ఘనాఘనా పరాశర రుషి
2161 ఘనము కౌండిన్యస రుషి
2162 ఘనాపతి వశిష్ట రుషి
2163 ఘనపురం బృహస్పతి రుషి
2164 ఘనసారము వశిష్ట రుషి
2165 ఘనత అంగీరస రుషి
2166 ఘంటపదము కౌశిక రుషి
2167 ఘంటసాల హరితస రుషి
2168 ఘంటిక కౌశిక రుషి
2169 ఘటకేసరి కపిల రుషి
2170 ఘటము కణ్వ రుషి
2171 సంఘటన కపిల రుషి
2172 ఘటిక కశ్యప రుషి
2173 ఘటితము అత్రి రుషి
2174 ఘటియారం ముద్గల రుషి
2175 ఘట్టము గాలవ రుషి
2176 ఘట్టుపల్లి చ్యవన రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with G letter

2177 ఘోలీ జనార్ధన రుషి
2178 ఘోషా అగస్త్య రుషి
2179 ఘోషణం గార్గేయ రుషి
2180 ఘ్రాణము చ్యవన రుషి
2181 ఘృతము అంగీరస రుషి
2182 ఘుషితము మైత్రేయ రుషి
2183 గిద్దె పవన రుషి
2184 గిదలూరు ముద్గల రుషి
2185 గిడిమామిడి మరీచ రుషి
2186 గిడుగు అంగీరస రుషి
2187 గిదులూరి మహాదేవ రుషి
2188 గిడుతూ పరాశర రుషి
2189 గిడుతూర్ల పవన రుషి
2190 గిడుతూరి మహాదేవ రుషి
2191 గిలక శౌనక రుషి
2192 గిలుకు పులస్త్య రుషి
2193 గింజ చ్యవన రుషి
2194 గిన్నె పవన రుషి
2195 గింతనపెల్లి మరీచ రుషి
2196 గిరా కర్ధమ రుషి
2197 గిరచిన్న బృహదారణ్య రుషి
2198 గిరక శుక రుషి
2199 గిరి కర్ధమ రుషి
2200 గిరికా శుక రుషి
2201 గిర్రాజు హరితస రుషి
2202 గిర్రే హరితస రుషి
2203 గిర్రి హరితస రుషి
2204 గిరుకల బ్రహ్మ రుషి
2205 గీత విశ్వామిత్ర రుషి
2206 జ్ఞానము వ్యాస రుషి
2207 గొబ్బూరి పులస్త్య రుషి
2208 గోచికా వామన రుషి
2209 గోచికొండ యధు రుషి
2210 గోదాం భరద్వాజ రుషి
2211 గోదాశాల పరాశర రుషి
2212 గొడ్డుబర్ల కశ్యప రుషి
2213 గొడిశాల పురుషోత్తమ రుషి
2214 గొడ్లపర్తి భరద్వాజ రుషి
2215 గొడుగు పులస్త్య రుషి
2216 గొడుగుల పులస్త్య రుషి
2217 గోగాకుల వశిష్ట రుషి
2218 గోగారపు గోవింద రుషి
2219 గొగ్గరాజపు గోవింద రుషి
2220 గొగ్గరపు గోవింద రుషి
2221 గోగుల శుక రుషి
2222 గోకా మధుసూదన రుషి
2223 గోకర్ణం పులస్త్య రుషి
2224 గోకు అంబరీష రుషి
2225 గోలాలం రఘు రుషి
2226 గోలీ జనార్ధన రుషి
2227 గొల్ల ప్రష్ట రుషి
2228 గొల్లకోట ముద్గల రుషి
2229 గొల్లమూడి ధక్ష రుషి
2230 గొల్లపల్లి వశిష్ట రుషి
2231 గొల్లపూడి వ్యాస రుషి
2232 గొల్లవెల్లి ఆదిత్య రుషి
2233 గొల్లవిల్లి వశిష్ట రుషి
2234 గొల్లూరి అగస్త్య రుషి
2235 గొల్లు కౌండిల్య రుషి
2236 గొలుసు కపిల రుషి
2237 గోనాల దత్తాత్రేయ రుషి
2238 గోండియాలా దత్తాత్రేయ రుషి
2239 గోండ్లియాల దత్తాత్రేయ రుషి
2240 గొంద్యాల దత్తాత్రేయ రుషి
2241 పోయింది రుద్ర రుషి
2242 గోంగా శౌనక రుషి
2243 గొంగళ హరితస రుషి
2244 గోంగూరి భరద్వాజ రుషి
2245 గోంగు శౌనక రుషి
2246 గోనిగింతల రురుక్ష రుషి
2247 గోంకుల గాలవ రుషి
2248 గొంటా విధుర రుషి
2249 గొంతేటి ముద్గల రుషి
2250 గొంట్ల విధుర రుషి
2251 గోంట్లు విధుర రుషి
2252 గొంతు ముక్కల వశిష్ట రుషి
2253 గొంత్యాల దత్తాత్రేయ రుషి
2254 గూబా కౌండిల్య రుషి
2255 గూడా నిశ్చిత రుషి
2256 గూడాలా శాండిల్య రుషి
2257 గూడకట్టు కౌండిన్యస రుషి
2258 గూడెం భరద్వాజ రుషి
2259 గూడారి కౌండిన్యస రుషి
2260 గూడశెట్టి విమల రుషి
2261 గూడవరి ఆత్రేయ రుషి
2262 గూడవర్తి పరాశర రుషి
2263 గూడెలి వశిష్ట రుషి
2264 గూడెల్లి వశిష్ట రుషి
2265 గూడా ఆశ్రమ రుషి
2266 గుడ్హే వశిష్ట రుషి
2267 గూడిశెట్టి విమల రుషి
2268 గూడూరి భరత రుషి
2269 గూడూరు భరత రుషి
2270 గూడు నరసింహ రుషి
2271 గూగాకుల వశిష్ట రుషి
2272 గూగులమూడి అత్రి రుషి
2273 గూకులం శాండిల్య రుషి
2274 గూలపల్లి శుక రుషి
2275 గూల్డు జనార్ధన రుషి
2276 గూలీ ప్రష్ట రుషి
2277 గూల్ల మైత్రేయ రుషి
2278 గూళ్లపాటి మరీచ రుషి
2279 గూము కౌశిక రుషి
2280 గూముఖం వశిష్ట రుషి
2281 గూండ్ల విక్రమ రుషి
2282 గూండ్లూరి భరత రుషి
2283 గూండ్లు విక్రమ రుషి
2284 గూని మరీచ రుషి
2285 గూనుకొండ అత్రి రుషి
2286 గూపాలం రఘు రుషి
2287 గూపతి వశిష్ట రుషి
2288 గూపవరపు బృహస్పతి రుషి
2289 గూపి చౌక్రిలా రుషి
2290 గూపు చౌక్రిలా రుషి
2291 గూపు చౌక్రిలా రుషి
2292 గూపురం బృహస్పతి రుషి
2293 గూరింత కౌశిక రుషి
2294 గోరింటాకు కౌశిక రుషి
2295 గోరింట్ల అగస్త్య రుషి
2296 గూరిట్ల కశ్యప రుషి
2297 గోర్లు ప్రద్యుమ్న రుషి
2298 గోరోజనం విశ్వామిత్ర రుషి
2299 గోరువంక భరద్వాజ రుషి
2300 గూసల పురుషోత్తమ రుషి
2301 గూసంగి త్రివిక్రమ రుషి
2302 గూసాయి అంగీరస రుషి
2303 గూషలా పురుషోత్తమ రుషి
2304 గూషికా వామన రుషి
2305 గూసి గౌతమ రుషి
2306 గూసికా వామన రుషి
2307 గూసింగార మాండవ్య రుషి
2308 గూసుకొండ శౌనక రుషి
2309 గూస్వామి అంగీరస రుషి
2310 గూటాల ధుర్వాస రుషి
2311 గూటం చ్యవన రుషి
2312 గూతము అగస్త్య రుషి
2313 గూటి గౌతమ రుషి
2314 గూట్ల మధన రుషి
2315 గూటూరి ధక్ష రుషి
2316 గూవారు అత్రి రుషి
2317 గూవాడ కణ్వ రుషి
2318 గూవరాధం ఆత్రేయ రుషి
2319 గూవిందు ధక్ష రుషి
2320 గూవిశెట్టి వశిష్ట రుషి
2321 గోవుల శ్రీకృష్ణ రుషి
2322 గూవులంక గాలవ రుషి
2323 గోపాలం రఘు రుషి
2324 గోపం బృహస్పతి రుషి
2325 గోపరం బృహస్పతి రుషి
2326 గోపవరం బృహస్పతి రుషి
2327 గోపి కణ్వ రుషి
2328 గోపిరాల పురుషోత్తమ రుషి
2329 గోపిశెట్టి విమల రుషి
2330 గోపు కణ్వ రుషి
2331 గోపురాల బృహస్పతి రుషి
2332 గోపురం బృహస్పతి రుషి
2333 గోరంటాల వశిష్ట రుషి
2334 గోరంతల వశిష్ట రుషి
2335 గోరంట్ల విధుర రుషి
2336 గోరంత్యాల్ పురాశన రుషి
2337 గోరట్ల విధుర రుషి
2338 గోరెంకల విధుర రుషి
2339 గోరెంకల విధుర రుషి
2340 గోరెంట్ల విధుర రుషి
2341 గొరిజా కపిల రుషి
2342 గొరిత్యాల పరాశర రుషి
2343 గొర్జాలా విజయ రుషి
2344 గొర్జాల విజయ రుషి
2345 గొర్రె ప్రద్యుమ్న రుషి
2346 గోర్తి హరితస రుషి
2347 గోరు ప్రద్యుమ్న రుషి
2348 గోరుపూని పవన రుషి
2349 గోరుపూని వశిష్ట రుషి
2350 గోసాల శుక రుషి
2351 గోసం జనార్ధన రుషి
2352 గోసంగి కౌశిక రుషి
2353 గోసపతి మరీచ రుషి
2354 గోశాలం రఘు రుషి
2355 గోశాల పురుషోత్తమ రుషి
2356 గోషము అత్రి రుషి
2357 గోషిక ధుర్వాస రుషి
2358 గోసి ఊర్ద్వాస రుషి
2359 గోసికొండ యధు రుషి
2360 గోసిపతుల త్రిశంక రుషి
2361 గోస్కే రఘు రుషి
2362 గొట్టిముక్కల పవన రుషి
2363 గొట్టిపాటి పరాశర రుషి
2364 గొట్టిపామెలా ఈశ్వర రుషి
2365 గొట్టిపాముల వనజాల రుషి
2366 గొట్టిపాములు ఈశ్వర రుషి
2367 గొట్టుముక్కల పవన రుషి
2368 గౌడ నరసింహ రుషి
2369 గౌడుయారి మహాదేవ రుషి
2370 గోవాలా పరాశర రుషి
2371 గోవర్దనం ధమోదర రుషి
2372 గోవిందరాజుల ఆత్రేయ రుషి
2373 గోవిందం ధక్ష రుషి
2374 గోవుల శక్తి రుషి
2375 గౌడు నరసింహ రుషి
2376 గౌలి బృహస్పతి రుషి
2377 గౌను కశ్యప రుషి
2378 గౌరము గాలవ రుషి
2379 గౌరపాడు ధక్ష రుషి
2380 గౌరారం చ్యవన రుషి
2381 గౌరవము గార్గేయ రుషి
2382 గౌరీ పవన రుషి
2383 గౌరిశెట్టి పవన రుషి
2384 గౌరు పవన రుషి
2385 గౌరుల మరీచ రుషి
2386 గౌసేన వశిష్ట రుషి
2387 గ్రాండే గాలవ రుషి
2388 గ్రంధకర్త వ్యాస రుషి
2389 గ్రాంధము గార్గేయ రుషి
Read More  పద్మశాలి వంశ వృక్షం మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with G letter

2390 గ్రాండే గాలవ రుషి
2391 గ్రాంధి గాలవ రుషి
2392 గుబ్బా అగస్త్య రుషి
2393 గూడ నరసింహ రుషి
2394 గుడ్డంటి మరీచ రుషి
2395 గుడ్డేటి మరీచ రుషి
2396 గూఢాతి మరీచ రుషి
2397 గుడే మైత్రేయ రుషి
2398 గుడేమిల్ల తుష్ట రుషి
2399 గూఢాంతే మరీచ రుషి
2400 గుఢే గాలవ రుషి
2401 గుఢేటి మరీచ రుషి
2402 గుడిమల్ల వనసంగనక రుషి
2403 గుడిమిల్ల విక్రమ రుషి
2404 గుడిమిల్లు విక్రమ రుషి
2405 గుడికాయ కపిల రుషి
2406 గుడిమల్ల విక్రమ రుషి
2407 గుడిమెడ ధక్ష రుషి
2408 గుడిమెట్ల మరీచ రుషి
2409 గుడిమిల్ల విక్రమ రుషి
2410 గుడిమిల్ల తుష్ట రుషి
2411 గుడిమిల్లు విక్రమ రుషి
2412 గుడిపాటి మరీచ రుషి
2413 గుడిపూడి శ్రీవత్స రుషి
2414 గుడిశెట్టి విమల రుషి
2415 గుడితెల వృక్ష రుషి
2416 గుడివాడ వశిష్ట రుషి
2417 గుడియాతం గాలవ రుషి
2418 గుడియాల్లా వ్యాస రుషి
2419 గుడ్ల కశ్యప రుషి
2420 గుడ్లవల్లేరు వ్యాస రుషి
2421 గూడూరు భరత రుషి
2422 గూడు శాండిల్య రుషి
2423 గూడూరి భరత రుషి
2424 గూడూరుల భరత రుషి
2425 గుగ్గిల్లా వృక్ష రుషి
2426 గుజ్జ పౌండ్రక రుషి
2427 గుజ్జరి వ్యధృత రుషి
2428 గుజ్జతి మరీచ రుషి
2429 గుజ్జేరి విజయ రుషి
2430 గుజ్జేటి మరీచ రుషి
2431 గుళిగాటి మరీచ రుషి
2432 గుల్లకోట శౌనక రుషి
2433 గుల్లంకి చ్యవన రుషి
2434 గుళ్లపల్లె వశిష్ట రుషి
2435 గుల్లపెల్లి చ్యవన రుషి
2436 గుల్లేపల్లి చ్యవన రుషి
2437 గుల్లిపల్లి చ్యవన రుషి
2438 గుల్లివల్లి చ్యవన రుషి
2439 గుంబారు గోవింద రుషి
2440 గుమిద్వాల పురాశన రుషి
2441 గుమ్మడి శ్రీవత్స రుషి
2442 గుమ్మడికాయల శాండిల్య రుషి
2443 గుమ్మల విక్రమ రుషి
2444 గుమ్మల్లా విక్రమ రుషి
2445 గుమ్నం కౌండిల్య రుషి
2446 గుంపిన పవన రుషి
2447 గుమ్సం కౌండిన్యస రుషి
2448 గుణం కౌండిల్య రుషి
2449 గుండ సంకర్షణ రుషి
2450 గుండాబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
2451 గుండాల వశిష్ట రుషి
2452 గుండాబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
2453 గుండాల వశిష్ట రుషి
2454 గుండాలు వశిష్ట రుషి
2455 గుండం వశిష్ట రుషి
2456 గుండమాల్ విక్రమ రుషి
2457 గుండమల్ల ధక్ష రుషి
2458 గుండముల విక్రమ రుషి
2459 గుండారు శౌనక రుషి
2460 గుండవ సంకర్షణ రుషి
2461 గుండెమగట్టు అత్రి రుషి
2462 గుండేటి మరీచ రుషి
2463 గుండి సంకర్షణ రుషి
2464 గుండిగ సంకర్షణ రుషి
2465 గుండిలు వశిష్ట రుషి
2466 గుండిమీద ధక్ష రుషి
2467 గుండ్ల విక్రమ రుషి
2468 గుండ్లకమ్మ కర్ధమ రుషి
2469 గుండ్లమడ హరితస రుషి
2470 గుండ్లపల్లి చ్యవన రుషి
2471 గుండ్లపెల్లి చ్యవన రుషి
2472 గుండ్లవల్లి ముద్గల రుషి
2473 గుండ్లేరు భరత రుషి
2474 గుండ్లూరి భరత రుషి
2475 గుండ్లూరు భరత రుషి
2476 గుండూరు భరత రుషి
2477 గుండ్రాటి విశ్వ రుషి
2478 గుండు సత్యకర్మ రుషి
2479 గుండులు వశిష్ట రుషి
2480 గునికిపూడి పులహ రుషి
2481 గునికిపూడి పులహ రుషి
2482 గునిశెట్టి విమల రుషి
2483 గునిశెట్టి విమల రుషి
2484 గుంజ విష్ణు రుషి
2485 గుంజారి విష్ణు రుషి
2486 గుంజెట్టి మరీచ రుషి
2487 గుంజి భరద్వాజ రుషి
2488 గున్న వశిష్ట రుషి
2489 గున్నాల వశిష్ట రుషి
2490 గుంట చంద్ర రుషి
2491 గుంటాల వశిష్ట రుషి
2492 గుంతలు వశిష్ట రుషి
2493 గుంటక చంద్ర రుషి
2494 గుంటకు చంద్ర రుషి
2495 గుంతమా చంద్ర రుషి
2496 గుంటారు వశిష్ట రుషి
2497 గుంటె చంద్ర రుషి
2498 గుంటి చంద్ర రుషి
2499 గుంటూరి పులస్త్య రుషి
2500 గుంటుక చంద్ర రుషి
2501 గుంటుకు చంద్ర రుషి
2502 గుంటుముక్క పవన రుషి
2503 గుంటుముక్కల పవన రుషి
2504 గుంటూరు పులస్త్య రుషి
2505 గురజాడ జమధాగ్ని రుషి
2506 గురిజారు దత్తాత్రేయ రుషి
2507 గురిజాల దత్తాత్రేయ రుషి
2508 గుర్రము ఆదిత్య రుషి
2509 గుర్రపు సుకీర్తి రుషి
2510 గుర్రే ప్రద్యుమ్న రుషి
2511 గుర్రేటి మరీచ రుషి
2512 గుర్రు అంబరీష రుషి
2513 గురుడు గాలవ రుషి
2514 గురుగింజ విష్ణు రుషి
2515 గురుజాల దత్తాత్రేయ రుషి
2516 గురువరం బృహస్పతి రుషి
2517 గురువిందల విష్ణు రుషి
2518 గురువింజ విష్ణు రుషి
2519 గుటక చంద్ర రుషి
2520 గుత్తినా యధు రుషి
2521 గుత్తీనం ముద్గల రుషి
2522 గట్లు జయవర్ధన రుషి
2523 గుట్ట జయవర్ధన రుషి
2524 గుత్తి విశ్వ రుషి
2525 గుత్తికొండ యధు రుషి
2526 గుట్టు జయవర్ధన రుషి
2527 గువ్వల మాధవ రుషి
2528 గువ్వలు మాధవ రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with G letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with G letter bha

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment