పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with H letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో

2529 హద్దలూరి భరద్వాజ రుషి
2530 హద్దనూరి పరాశర రుషి
2531 హకీంపల్లి పవన రుషి
2532 హలము వశిష్ట రుషి
2533 హమ్కారము శౌనక రుషి
2534 హంస చ్యవన రుషి
2535 హంసాయి అంగీరస రుషి
2536 హంసపదము అగస్త్య రుషి
2537 హంసి భరద్వాజ రుషి
2538 హంకారపు శౌనక రుషి
2539 హనుమల్లా జమధాగ్ని రుషి
2540 హనుమకొండ భరద్వాజ రుషి
2541 హనుమండ్ల తుష్ణ రుషి
2542 హనుమంతుల పవన రుషి
2543 హారతి ఆత్రేయ రుషి
2544 హరి సూత్ర రుషి
2545 హరిదాసు వశిష్ట రుషి
2546 హరిదాసు భరత రుషి
2547 హరిగా కపిల రుషి
2548 హారిక ఆత్రేయ రుషి
2549 హరినాము విశ్వామిత్ర రుషి
2550 హరితము గార్గేయ రుషి
2551 హరివానము అగస్త్య రుషి
2552 హస్తము అంగీరస రుషి
2553 హవాలా చ్యవన రుషి
2554 హవేలీ బృహస్పతి రుషి
2555 హవిస్సు విశ్వామిత్ర రుషి
2556 హయమారము శుక రుషి
2557 హీల్లీ పవన రుషి
2558 హీరా భరద్వాజ రుషి
2559 హిమాని ఆత్రేయ రుషి
2560 హిమాచల పవన రుషి
2561 హిందూపురం బృహస్పతి రుషి
2562 హిందువు అగస్త్య రుషి
2563 హిందూపురం బృహస్పతి రుషి
2564 హితము ధక్ష రుషి
2565 హోధా విశ్వామిత్ర రుషి
2566 హోధమ్ వశిష్ట రుషి
2567 హోలిగా కర్ధమ రుషి
2568 హూల్లి పవన రుషి
2569 హోరా బృహస్పతి రుషి
2570 హోరము వశిష్ట రుషి
2571 హోతా రుష్యశృంగ రుషి
2572 హోత్రము జమధాగ్ని రుషి
2573 హుకుం చ్యవన రుషి
2574 హుండీ విశ్వామిత్ర రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with H letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with H letter bha

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో M అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment