పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with I letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో

2575 ఇభము కౌండిల్య రుషి
2576 ఇచపాకుల శుక రుషి
2577 ఇడా భరద్వాజ రుషి
2578 ఇదము భరద్వాజ రుషి
2579 ఇదనూరి కేశవ రుషి
2580 ఐడెమ్ భరద్వాజ రుషి
2581 ఇధము భరద్వాజ రుషి
2582 ఇధనూరి కేశవ రుషి
2583 ఇదునూరి వ్యధృత రుషి
2584 ఇడుపూరి ధుర్వాస రుషి
2585 ఇగము అగస్త్య రుషి
2586 ఇకడప బృహదారణ్య రుషి
2587 ఇకడపు బృహదారణ్య రుషి
2588 ఇక్ష్వాకుల వశిష్ట రుషి
2589 ఇలాకల పవన రుషి
2590 ఇలపాటి మరీచ రుషి
2591 ఇలాసాటి మరీచ రుషి
2592 ఇల్లల భైరవ రుషి
2593 ఇల్లలవర్కి భైరవ రుషి
2594 ఇల్లాసాగరం బృహస్పతి రుషి
2595 ఇల్లూరు కణ్వ రుషి
2596 ఇల్వకుర్తి పులస్త్య రుషి
2597 ఇమంధిరి రుష్యశృంగ రుషి
2598 ఇమంది గాలవ రుషి
2599 ఇమ్మడి శ్రీవత్స రుషి
2600 ఇమ్మడిశెట్టి విమల రుషి
2601 ఇనగాల పరశురామ రుషి
2602 ఇనామడ్గు విక్రమ రుషి
2603 ఇనమడ్లు విక్రమ రుషి
2604 ఇనమడుగు విక్రమ రుషి
2605 ఇందమూరి విజయ రుషి
2606 ఇందాపురి విజయ రుషి
2607 ఇందారాల పురుషోత్తమ రుషి
2608 ఇండెము భరద్వాజ రుషి
2609 ఇంధలా పురుషోత్తమ రుషి
2610 ఇంధానా చ్యవన రుషి
2611 ఇందనపల్లి పవన రుషి
2612 ఇంధపూరి వ్యధృత రుషి
2613 ఇంధవూరి విజయ రుషి
2614 ఇంధీ అగస్త్య రుషి
2615 ఇందిర అగస్త్య రుషి
2616 ఇందిరాలా పురుషోత్తమ రుషి
2617 ఇంధివర వశిష్ట రుషి
2618 ఇంధూరు విజయ రుషి
2619 ఇంద్రాణి పరాశర రుషి
2620 ఇంద్రకాంతి శాండిల్య రుషి
2621 ఇంధు బిక్షు రుషి
2622 ఇందుకూరి వాలాఖిల్య రుషి
2623 ఇందుకూరు అంగీరస రుషి
2624 ఇందుపల్లి వశిష్ట రుషి
2625 ఇందుపర్తి పులహ రుషి
2626 ఇందుప్పు కశ్యప రుషి
2627 ఇంధుర్తి ఆత్రేయ రుషి
2628 ఇండోరు విజయ రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో

2629 ఇంద్రాల పవన రుషి
2630 ఇంగము వశిష్ట రుషి
2631 ఇంగీతం ధక్ష రుషి
2632 ఇంగితం ధక్ష రుషి
2633 ఇంగువ భరద్వాజ రుషి
2634 ఇంజామరమ్ విజయ రుషి
2635 ఇంజామరి విజయ రుషి
2636 ఇంజాపురం వశిష్ట రుషి
2637 ఇంజమూరి విజయ రుషి
2638 ఇంజరం శుక రుషి
2639 ఇంజీతి అత్రి రుషి
2640 ఇంకాకోడి విక్రమ రుషి
2641 ఇంటికెలా చంద్ర రుషి
2642 ఇంటూరి శౌనక రుషి
2643 ఇనుగంటి విశ్వామిత్ర రుషి
2644 ఇనుకోడి పరాశర రుషి
2645 ఇప్ప పశునాక రుషి
2646 ఇప్పకాయల మధుసూదన రుషి
2647 ఇప్పకుంట్ల మైత్రేయ రుషి
2648 ఇప్పల బృహదారణ్య రుషి
2649 ఇప్పలపల్లి జనార్ధన రుషి
2650 ఇప్పము కౌండిల్య రుషి
2651 ఇప్పనపల్లి మధు  రుషి
2652 ఇప్పట అంగీరస రుషి
2653 ఇప్పిరాల పవన రుషి
2654 ఇప్పుడాకా వామన రుషి
2655 ఇప్పూరు విజయ రుషి
2656 ఇరిటం రుష్యశృంగ రుషి
2657 ఇరుగంటి బృహస్పతి రుషి
2658 ఇరుకు పరాశర రుషి
2659 ఇరుకుల్ల విక్రమ రుషి
2660 ఇరుపప బృహదారణ్య రుషి
2661 ఇరుసాపా బృహదారణ్య రుషి
2662 ఇరుసాపు చౌక్రిలా రుషి
2663 ఇరుసచు చౌక్రిలా రుషి
2664 ఇచ్ఛాపురం క్రతువు రుషి
2665 ఈశానము కపిల రుషి
2666 ఇష్టంశెట్టి రుష్యశృంగ రుషి
2667 ఇష్టి విశ్వామిత్ర రుషి
2668 ఇస్నూరు కేశవ రుషి
2669 ఇసుకపల్లి మరీచ రుషి
2670 ఇసునూరు కేశవ రుషి
2671 ఇటికంపాడు ధక్ష రుషి
2672 ఇటికే చంద్ర రుషి
2673 ఇటికెలా చంద్ర రుషి
2674 ఇటికేరళ కర్ధమ రుషి
2675 ఇత్తమ్ రుష్యశృంగ రుషి
2676 ఇత్తము రుష్యశృంగ రుషి
2677 ఇట్టారి రుష్యశృంగ రుషి
2678 ఇవటూరి భరద్వాజ రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with I letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with I letter bha

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Originally posted 2022-09-24 05:15:09.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment