పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with K letter పద్మశాలి ఇంటి పేరుకు గల గోత్రాలు ఇక్కడ పొందుపరచాము కావున మిమిత్రులకు కూడా ఈ లింక్ పంపి సహకరించగలరు ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో సైట్ క్రింద కుడి బాగాన కాంటాక్ట్ పేజిలో మా మయిల్ ఉంటుంది కావున సరైన సమాచారము పంపగలరు అప్ డేట్ చేస్తాము
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో

2921 కాభట్టువల్ దత్తాత్రేయ రుషి
2922 కాచరల కశ్యప రుషి
2923 కాచర్ల కశ్యప రుషి
2924 కాచికోట చ్యవన రుషి
2925 కాడ అచ్యుత రుషి
2926 కాదర్ల కశ్యప రుషి
2927 కాద నరసింహ రుషి
2928 కాధీ విచ్వినా రుషి
2929 కాదీదేవి అచ్యుత రుషి
2930 కాడివెల్లి ప్రష్ట రుషి
2931 కాగడ గార్గేయ రుషి
2932 కాగడము భరద్వాజ రుషి
2933 కాగితాల ధక్ష రుషి
2934 కాగితం ధక్ష రుషి
2935 కాజా అంగీరస రుషి
2936 కాజులూరి కణ్వ రుషి
2937 కాక గార్గేయ రుషి
2938 కాకడల భైరవ రుషి
2939 కాకమల్లి గౌతమ రుషి
2940 కాకము కశ్యప రుషి
2941 కాకర గార్గేయ రుషి
2942 కాకరాల వ్యాస రుషి
2943 కాకరకాయల గార్గేయ రుషి
2944 కాకరపు గోవింద రుషి
2945 కాకర్ల కశ్యప రుషి
2946 కాకర్లంక కశ్యప రుషి
2947 కాకీ వామన రుషి
2948 కాకీబంగారు కపిల రుషి
2949 కాకిచెరుకు ధక్ష రుషి
2950 కాకితం ధక్ష రుషి
2951 కాకడల వశిష్ట రుషి
2952 కాకుమాను వశిష్ట రుషి
2953 కాకుమాను సుతీష్ణ రుషి
2954 కాలాబతుల్ హృషీకేశ రుషి
2955 కాలకము కణ్వ రుషి
2956 కళాపత్రి కౌశిక రుషి
2957 కాలరేణి సుతీష్ణసూర్య రుషి
2958 కాలవ పరాశర రుషి
2959 కాలే జనార్ధన రుషి
2960 కల్ల శ్రీధర రుషి
2961 కాలువ పరాశర రుషి
2962 కామాబతుల ఆత్రేయ రుషి
2963 కామాక్షి కౌండిన్యస రుషి
2964 కమలా మనుః రుషి
2965 కామరపు అత్రి రుషి
2966 కామారి భరత రుషి
2967 కామారు జమధాగ్ని రుషి
2968 కామాటి కపిల రుషి
2969 కామధేనువు కశ్యప రుషి
2970 కామకుర్తి అగస్త్య రుషి
2971 కామన బృహస్పతి రుషి
2972 కామనాధం రఘు రుషి
2973 కమ్మరపూడి కౌశిక రుషి
2974 కామసముద్రం కశ్యప రుషి
2975 కమీనే అంగీరస రుషి
2976 కామిని సుతీష్ణసూర్య రుషి
2977 కామిశెట్టి కశ్యప రుషి
2978 కాము వరుణ రుషి
2979 కాముని సుతీష్ణ రుషి
2980 కామ్య వరుణ రుషి
2981 కానాలా పురుషోత్తమ రుషి
2982 కానాచి క్రతువు రుషి
2983 కనకము కణ్వ రుషి
2984 కానం శాండిల్య రుషి
2985 కారణం బృహస్పతి రుషి
2986 కాంచని వశిష్ట రుషి
2987 కాంచనపూడి అత్రి రుషి
2988 కాంచారం కౌశిక రుషి
2989 కంచు ధనుంజయ రుషి
2990 కందర ధుర్వాస రుషి
2991 కంధర ధుర్వాస రుషి
2992 కాండ్రు ధుర్వాస రుషి
2993 కంది వశిష్ట రుషి
2994 కాందూరి వ్యధృత రుషి
2995 కాండూరు పవన రుషి
2996 కాండ్రు ధుర్వాస రుషి
2997 కాండ్రు ధుర్వాస రుషి
2998 కానూరు కేశవ రుషి
2999 కాను ధారుకా రుషి
3000 కారడుగు అంగీరస రుషి
3001 కారకము అగస్త్య రుషి
3002 కారాల ఆత్రేయ రుషి
3003 కారం కపిల రుషి
3004 కారంపొడి విచ్వినా రుషి
3005 కారంపూరి వాచ్వినా రుషి
3006 కారము చ్యవన రుషి
3007 కారణం కౌండిల్య రుషి
3008 కారపు వాచ్వినా రుషి
3009 కరీటాల పవన రుషి
3010 కారిత పవన రుషి
3011 కార్ల ఆత్రేయ రుషి
3012 కరపాసము రుష్యశృంగ రుషి
3013 కార్పాసి కపిల రుషి
3014 కార్తపు కణ్వ రుషి
3015 కారతరపు కణ్వ రుషి
3016 కారతరపు కణ్వ రుషి
3017 కారుబోతుల పురుషోత్తమ రుషి
3018 కారుకోడి శుక రుషి
3019 కార్యంపూడి వాచ్వినా రుషి
3020 కాసా వాలాఖిల్య రుషి
3021 కాసాబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
3022 కాసలా కుత్సా రుషి
3023 కాసర కశ్యప రుషి
3024 కాసరము కౌండిన్యస రుషి
3025 కాషా భరత రుషి
3026 కాశము కశ్యప రుషి
3027 కాషాపతి మరీచ రుషి
3028 కాశీ వ్యాస రుషి
3029 కాశీగారి భరత రుషి
3030 కాశీనా గౌతమ రుషి
3031 కాశ్మీరము కౌశిక రుషి
3032 కాసు వాలాఖిల్య రుషి
3033 కాసుల ఈశ్వర రుషి
3034 కాసుపర్తి గాలవ రుషి
3035 కాటాబతిని దత్తాత్రేయ రుషి
3036 కాటాబత్తుల హృషీకేశ రుషి
3037 కాటబతిని దత్తాత్రేయ రుషి
3038 కాటబాతు హృషీకేశ రుషి
3039 కటబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
3040 కాటభట్ని వేద రుషి
3041 కాటం కణ్వ రుషి
3042 కాటంరాజు కౌశిక రుషి
3043 కాటారి మహాదేవ రుషి
3044 కట్పు చంద్ర రుషి
3045 కాట్రు చంద్ర  రుషి
3046 కాత్రుల చంద్ర రుషి
3047 కాటుక కౌశిక రుషి
3048 కాటూరి చంద్ర  రుషి
3049 కావాలి క్రతువు రుషి
3050 కావారి జమధాగ్ని రుషి
3051 కావడి కర్ధమ రుషి
3052 కావలు వరుణ రుషి
3053 కావేరి వశిష్ట రుషి
3054 కావేటి కశ్యప రుషి
3055 కాయకాంతి అత్రి రుషి
3056 కాయకాంతు కణ్వ రుషి
3057 కాయత్తి విశ్వ రుషి
3058 కాయితి విశ్వామిత్ర రుషి
3059 కచులకం కౌండిల్య రుషి
3060 కదా అచ్యుత రుషి
3061 కడారి మైత్రేయ రుషి
3062 కడర్ల కశ్యప రుషి
3063 కడారు కశ్యప రుషి
3064 కడదాసు బ్రహ్మ రుషి
3065 కడగము భరద్వాజ రుషి
3066 కడగుంట్ల రుష్యశృంగ రుషి
3067 కడకుంట్ల విధుర రుషి
3068 కడల రఘు రుషి
3069 కడమిలి మాండవ్య రుషి
3070 కదనము కౌండిల్య రుషి
3071 కడప బృహదారణ్య రుషి
3072 కడపే పౌండ్రక రుషి
3073 కడవా గౌతమ రుషి
3074 కడవేరు అగస్త్య రుషి
3075 కడవెరుగ అగస్త్య రుషి
3076 కడవెరుగు అగస్త్య రుషి
3077 కడవు పౌండ్రక రుషి
3078 కడేరు మహాదేవ రుషి
3079 కధాలం ధుర్వాస రుషి
3080 కధారం రఘు రుషి
3081 కధంబము వాలాఖిల్య రుషి
3082 కధనము కౌండిల్య రుషి
3083 కధరేం రఘు రుషి
3084 కాదిదేవి అచ్యుత రుషి
3085 కడిగె శ్రీకృష్ణ రుషి
3086 కడిమల్ల కణ్వ రుషి
3087 కడినాల వశిష్ట రుషి
3088 కడివిల వశిష్ట రుషి
3089 కడియాల వశిష్ట రుషి
3090 కడుదేనికి బృహదారణ్య రుషి
3091 కడుపు బృహదారణ్య రుషి
3092 కడువాలి వ్యాస రుషి
3093 కాగడము భరద్వాజ రుషి
3094 కాగేటం ధక్ష రుషి

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with K letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with K letter bha

3095 కగ్గము శుక రుషి
3096 కైదండ విశ్వామిత్ర రుషి
3097 కైకలూరు గాలవ రుషి
3098 కైకట్టు మరీచ రుషి
3099 కైకోలు బృహస్పతి రుషి
3100 కైలాసం అగస్త్య రుషి
3101 కైమారు భరత రుషి
3102 కైరంకొండ యధు రుషి
3103 కైరంకొండు యధు రుషి
3104 కైవల్యము భరద్వాజ రుషి
3105 కైవరం పులస్త్య రుషి
3106 కైవర్తి కర్ధమ రుషి
3107 కాకా గార్గేయ రుషి
3108 కాకడల భైరవ రుషి
3109 కాకంటి పద్మనాభ రుషి
3110 కాకీ వామన రుషి
3111 కాకితం ధక్ష రుషి
3112 కక్కలా పరశురామ రుషి
3113 కక్కిరాల పవన రుషి
3114 కకుడాల వశిష్ట రుషి
3115 కాకుడాలి భైరవ రుషి
3116 కాకుమా విశ్వామిత్ర రుషి
3117 కాకుము విశ్వామిత్ర రుషి
3118 కాకుటం కౌండిన్యస రుషి
3119 కలబత్తుల హృషీకేశ రుషి
3120 కలభము కౌండిన్యస రుషి
3121 కలభతు హృషీకేశ రుషి
3122 కలహంస గార్గేయ రుషి
3123 కలకుంట విధుర రుషి
3124 కలకుంట్ల శాండిల్య రుషి
3125 కలంకారి విశ్వామిత్ర రుషి
3126 కలము గాలవ రుషి
3127 కలశము గౌతమ రుషి
3128 కల్ధూరు శక్తి రుషి
3129 కల్గి శ్రీకృష్ణ రుషి
3130 కలియారపు గోవింద రుషి
3131 కలియూరపు చౌక్రిలా రుషి
3132 కల్కి చ్యవన రుషి
3133 కల్లా శ్రీధర రుషి
3134 కల్లము ధుర్వాస రుషి
3135 కల్లె జనార్ధన రుషి
3136 కల్లెము ధుర్వాస రుషి
3137 కల్లేపల్లి చ్యవన రుషి
3138 కల్లోల శుక రుషి
3139 కల్లూరి శక్తి రుషి
3140 కల్లూరు శక్తి రుషి
3141 కల్పము చ్యవన రుషి
3142 కలుప పరాశర రుషి
3143 కాలువ పరాశర రుషి
3144 కలువల పరాశర రుషి
3145 కల్వకుర్తి బృహస్పతి రుషి
3146 కళ్యాడపు చౌక్రిలా రుషి
3147 కల్యాణం హరితస రుషి
3148 కమల ఈశ్వర రుషి
3149 కమలాపురి విజయ రుషి
3150 కామనాథం రఘు రుషి
3151 కమారి కశ్యప రుషి
3152 కమతము భరద్వాజ రుషి
3153 కంబాలాట విశ్వామిత్ర రుషి
3154 కంబాడి మరీచ రుషి
3155 కంబల్లి మరీచ రుషి
3156 కంబటి మరీచ రుషి
3157 కంభం కౌండిల్య రుషి
3158 కంభం మెట్టు ధక్ష రుషి
3159 కామినేని సుతీష్ణసూర్య రుషి
3160 కమ్మరికుంట్ల విధుర రుషి
3161 కంసారథి వశిష్ట రుషి
3162 కంసెట్టి విమల రుషి
3163 కమతం కౌండిల్య రుషి
3164 కనా ఘనక రుషి
3165 కనారం బృహస్పతి రుషి
3166 కణధువాకిటి కశ్యప రుషి
3167 కనగాల పవన రుషి
3168 కనగర్తి ధారుకా రుషి
3169 కనకము మైత్రేయ రుషి
3170 కనకతి పద్మనాభ రుషి
3171 కనకట్ల పద్మనాభ రుషి
3172 కనము అత్రి రుషి
3173 కనపర్తి కౌశిక రుషి
3174 కనరామ్ బృహస్పతి రుషి
3175 కాంచనం కౌండిల్య రుషి
3176 కంచాని సాధ్విష్ణు రుషి
3177 కంచం కౌండిల్య రుషి
3178 కంచంపాడు శౌనక రుషి
3179 కంచె త్రిశంక రుషి
3180 కంచెకోట వశిష్ట రుషి
3181 కంచెర్ల కశ్యప రుషి
3182 కంచి ధనుంజయ రుషి
3183 కాంచీపురం మరీచ రుషి
3184 కంచు ధనుంజయ రుషి
3185 కంచుకోట వశిష్ట రుషి
3186 కంచులా కౌండిల్య రుషి
3187 కాంచునాధం మాండవ్య రుషి
3188 కంద సంకర్షణ రుషి
3189 కందాల పవన రుషి
3190 కండాలిమ్ వ్యాస రుషి
3191 కందగడల ప్రష్ట రుషి
3192 కందగడ్డ ప్రష్ట రుషి
3193 కందగడ్డల నరసింహ రుషి
3194 కందగడ్డలు నరసింహ రుషి
3195 కందగిరి భరత రుషి
3196 కండల జయవర్ధన రుషి
3197 కండలం రఘు రుషి
3198 కందం హర రుషి
3199 కందనం కౌండిల్య రుషి
3200 కందనూరి కేశవ రుషి
3201 కందరాల పరశురామ రుషి
3202 కండెలా కపిల రుషి
3203 కంధాలం వ్యాస రుషి
3204 కందగడ్డ పృష్ట రుషి
3205 కందగడ్ల అంగీరస రుషి
3206 కందగట్ల కశ్యప రుషి
3207 కందగట్లు విధుర రుషి
3208 కంధకము పులస్త్య రుషి
3209 కందకట్ల విధుర రుషి
3210 కంధలా వ్యాస రుషి
3211 కంధలాలా వ్యాస రుషి
3212 కంధలం రఘు రుషి
3213 కంధనం కౌండిన్యస రుషి
3214 కంధనూరి కేశవ రుషి
3215 కంధనూరు కేశవ రుషి
3216 కంధారము భరద్వాజ రుషి
3217 కంధేన కశ్యప రుషి
3218 కందెనూరు పరాశర రుషి
3219 కండి జయ రుషి
3220 కంధికంటి పులస్త్య రుషి
3221 కంధికంట్ల విధుర రుషి
3222 కందికట్టు పులస్త్య రుషి
3223 కందికుంటి చంద్ర రుషి
3224 కందికుప్ప శాండిల్య రుషి
3225 కంధిలా విధుర రుషి
3226 కంధూరు విజయ రుషి
3227 కండ్రు ధుర్వాస రుషి
3228 కంధూకము బృహస్పతి రుషి
3229 కందుకూరి కశ్యప రుషి
3230 కంది జయవర్ధన రుషి
3231 కందికట్ల విధుర రుషి
3232 కందికుంటి చంద్ర రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with K letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with K letter bha

3233 కండ్లపల్లి అంగీరస రుషి
3234 కాండ్ర ధుర్వాస రుషి
3235 కాండ్రేగుల విశ్వామిత్ర రుషి
3236 కాండ్రు ధుర్వాస రుషి
3237 కందుల జయవర్ధన రుషి
3238 కందులగడ్డ ప్రష్ట రుషి
3239 కందూరి విజయ రుషి
3240 కందువాలి వ్యాస రుషి
3241 కంగామ్ సింధు రుషి
3242 కనిగల దత్తాత్రేయ రుషి
3243 కనిగంటి పద్మనాభ రుషి
3244 కనిగిరి భరత రుషి
3245 కణిజాపల్లి చ్యవన రుషి
3246 కనికి వశిష్ట రుషి
3247 కంజాల మనుః రుషి
3248 కంజపల్లి చ్యవన రుషి
3249 కంజర్ల అత్రి రుషి
3250 కంజర్లు చ్యవన రుషి
3251 కంకము పరాశర రుషి
3252 కంకణాల పులస్త్య రుషి
3253 కంకణం పులస్త్య రుషి
3254 కంకంటి పద్మనాభ రుషి
3255 కంకటి పద్మనాభ రుషి
3256 కంకటి పద్మనాభ రుషి
3257 కంకిపాటి పరాశర రుషి
3258 కన్నా దక్షిణామూర్తి రుషి
3259 కన్నకు దక్షిణామూర్తి రుషి
3260 కన్నడం ధక్ష రుషి
3261 కన్నెగంటి కపిల రుషి
3262 కాంత పరాశర రుషి
3263 కానుబడి వశిష్ట రుషి
3264 కనుకుల భరద్వాజ రుషి
3265 కనుకుంట్ల విధుర రుషి
3266 కనుమ అత్రి రుషి
3267 కనుమాల పవన రుషి
3268 కనుమకటి పద్మనాభ రుషి
3269 కనుమూరి పవన రుషి
3270 కనుమూర్తి కౌశిక రుషి
3271 కపాలం రఘు రుషి
3272 కపర్ధము అగస్త్య రుషి
3273 కప్పగంతుల ఆత్రేయ రుషి
3274 కప్పల బృహదారణ్య రుషి
3275 కప్పలం వశిష్ట రుషి
3276 కప్పరపు బృహస్పతి రుషి
3277 కాపుల బృహదారణ్య రుషి
3278 కాపురము బృహస్పతి రుషి
3279 కరాల్ పురుషోత్తమ రుషి
3280 కరాలా పురుషోత్తమ రుషి
3281 కరాళం కణ్వ రుషి
3282 కరధము కపిల రుషి
3283 కరాఫ్ బ్రహ్మ రుషి
3284 కరాగం సింధు రుషి
3285 కరకము రుష్యశృంగ రుషి
3286 కరాలపు పరశురామ రుషి
3287 కరంబము అంగీరస రుషి
3288 కారంపొడి శ్రీవత్స రుషి
3289 కరణం కౌండిల్య రుషి
3290 కరణముల కౌశిక రుషి
3291 కరాప్ వాచ్వినా రుషి
3292 కర్దాసు బ్రహ్మ రుషి
3293 కరే ప్రద్యుమ్న రుషి
3294 కార్గి శ్రీకృష్ణ రుషి
3295 కరిబిలి కణ్వ రుషి
3296 కరిదాసు విష్ణు రుషి
3297 కరివా కశ్యప రుషి
3298 కరివిలి కేశవ రుషి
3299 కరివిలి కేశవ రుషి
3300 కర్జూరం బృహస్పతి రుషి
3301 కర్జూరం బృహస్పతి రుషి
3302 కర్కము కణ్వ రుషి
3303 కర్కిపల్లి చ్యవన రుషి
3304 కర్లా ఆత్రేయ రుషి
3305 కర్లపాలెం మరీచ రుషి
3306 కార్లే ప్రద్యుమ్న రుషి
3307 కర్లీ కౌశిక రుషి
3308 కార్లు కౌశిక రుషి
3309 కర్నాటి మరీచ రుషి
3310 కర్ణాటక మరీచ రుషి
3311 కర్ణాటపు మరీచ రుషి
3312 కరప శౌనక రుషి
3313 కర్పూరం బృహస్పతి రుషి
3314 కర్రా సింధు రుషి
3315 కర్రావు కర్ధమ రుషి
3316 కర్రే ప్రవృక్ష రుషి
3317 కర్రీ కర్ధమ రుషి
3318 కరుణాతి మరీచ రుషి
3319 కరువాల విశ్వామిత్ర రుషి
3320 కరువాల పవన రుషి
3321 కార్యమపూడి శ్రీవత్స రుషి
3322 కసా వాలాఖిల్య రుషి
3323 కాషాగారి భరత రుషి
3324 కశాపతి మరీచ రుషి
3325 కాశీశులా విక్రమ రుషి
3326 కాశీసురుడు విక్రమ రుషి
3327 కశ్యపాలుడు పవన రుషి
3328 కసూరు బిక్షు రుషి
3329 కస్తూరి భరత రుషి
3330 కాసుల ఈశ్వర రుషి
3331 కటకం కౌండిల్య రుషి
3332 కటకపు గోవింద రుషి
3333 కటకత్ము శౌనక రుషి
3334 కాటమూరి మైత్రేయ రుషి
3335 కటరపు గోవింద రుషి
3336 కటవోతు దత్తాత్రేయ రుషి
3337 కథలపు పరశురామ రుషి
3338 కథము మాండవ్య రుషి
3339 కాతేరు మహాదేవ రుషి
3340 కేతినేని సుతీష్ణ రుషి
3341 కతుల వశిష్ట రుషి
3342 కతుర్ల వశిష్ట రుషి
3343 కటికూరి కశ్యప రుషి
3344 కట్ల మధన రుషి
3345 కట్నం శాండిల్య రుషి
3346 కత్రు చంద్ర  రుషి
3347 కట్టా ఘనక రుషి
3348 కట్టకింది గాలవ రుషి
3349 కట్టమంచి గౌతమ రుషి
3350 కట్టమూడి కౌండిన్యస రుషి
3351 కట్టె ఘనక రుషి
3352 కట్టెకోల వశిష్ట రుషి
3353 కట్టికోల వశిష్ట రుషి
3354 కట్టుకం కౌండిల్య రుషి
3355 కత్తుల వశిష్ట రుషి
3356 కట్టుపల్లి చ్యవన రుషి
3357 కటుకల కౌండిన్యస రుషి
3358 కటుకం కౌండిల్య రుషి
3359 కటుకుమ్ కౌండిల్య రుషి
3360 కావల పురుషోత్తమ రుషి
3361 కవనము వశిష్ట రుషి
3362 కవిశెట్టు విమల రుషి
3363 కవిశెట్టి వ్యాస రుషి
3364 కవుతరపు గోవింద రుషి
3365 కావ్యము జమధాగ్ని రుషి
3366 కయీటి విశ్వ రుషి
3367 కాయికలా వశిష్ట రుషి
3368 కేదారపు గోవింద రుషి
3369 కేదాసు బ్రహ్మ రుషి
3370 కీసర భరద్వాజ రుషి
3371 కెలను పరాశర రుషి
3372 కేలూరి భరత రుషి
3373 కేమా వనక రుషి
3374 కెంపుకంటి జమధాగ్ని రుషి
3375 కెంచె త్రిశంక రుషి
3376 కెంచి ధనుంజయ రుషి
3377 కెంచ్యా త్రిశంక రుషి
3378 కెందామర చ్యవన రుషి
3379 కేశనం పులస్త్య రుషి
3380 కేష్ణం పులస్త్య రుషి
3381 కేతారి భరత రుషి
3382 కేతక చంద్ర రుషి
3383 కేతరి భరత రుషి
3384 కేతన సుతీష్ణ రుషి
3385 కేథారి భరత రుషి
3386 కేతినేని సుతీష్ణసూర్య రుషి
3387 కేతిక చంద్ర రుషి
3388 కేటికల చంద్ర రుషి
3389 ఖాసా వాలాఖిల్య రుషి
3390 ఖాసువీశం కౌశిక రుషి
3391 ఖచితము మరీచ రుషి
3392 ఖడ్గము కౌశిక రుషి
3393 ఖధము కౌండిన్యస రుషి
3394 ఖాదిలా ఈశ్వర రుషి
3395 ఖగపతి పరాశర రుషి
3396 ఖాజా పౌండ్రక రుషి
3397 ఖాజాము బృహస్పతి రుషి
3398 ఖజానా బృహస్పతి రుషి
3399 ఖంభంపాటి వశిష్ట రుషి
3400 ఖండము కశ్యప రుషి
3401 ఖండవెల్లి కపిల రుషి
3402 ఖండిక కణ్వ రుషి
3403 ఖండ్రిక కణ్వ రుషి
3404 ఖనీలా ఈశ్వర రుషి
3405 ఖంగు విశ్వామిత్ర రుషి
3406 ఖపురము పులస్త్య రుషి
3407 ఖరే ప్రద్యుమ్న రుషి
3408 ఖటకం కౌండిన్యస రుషి
3409 ఖతము పరాశర రుషి
3410 ఖటికము భరద్వాజ రుషి
3411 ఖేచరీ వశిష్ట రుషి
3412 ఖేదా మైత్రేయ రుషి
3413 ఖేదరపు గోవింద రుషి
3414 ఖేలా భరద్వాజ రుషి
3415 ఖేతము కపిల రుషి
3416 ఖురకము ధుర్వాస రుషి
3417 ఖ్యాతము అగస్త్య రుషి
3418 ఖ్యాతరం గోవింద రుషి
3419 ఖ్యాతి హృషీకేశ రుషి
3420 కిగట్టి శౌనక రుషి
3421 కింగట్టి పవన రుషి
3422 కిష్టంపేట పవన రుషి
3423 కొబ్బరపు గోవింద రుషి
3424 కొచ్చర్ల ఊర్ద్వాస రుషి
3425 కోదాటి మరీచ రుషి
3426 కోడబత్ని వేద రుషి
3427 కొడకోట పౌష్ణాల రుషి
3428 కోడలి మాధవ రుషి
3429 కోడం భరద్వాజ రుషి
3430 కోడమర్తి హరితస రుషి
3431 కోదండం భరద్వాజ రుషి
3432 కోదండుడు భరద్వాజ రుషి
3433 కొడంగల్ విశ్వ రుషి
3434 కొడవగంటి ముద్గల రుషి
3435 కొడవలి విశ్వామిత్ర రుషి
3436 కోడె భరద్వాజ రుషి
3437 కోడెల అత్రి రుషి
3438 కోడెం భరద్వాజ రుషి
3439 కోధాతి మరీచ రుషి
3440 కోధాబత్ని వేద రుషి
3441 కోదాడ అత్రి రుషి
3442 కోధాటి భరద్వాజ రుషి
3443 కోడి రుష్యశృంగ రుషి
3444 కొదుమూరి భరత రుషి
3445 కొదుమూరు భరత రుషి
3446 కోడి శ్రీవత్స రుషి
3447 కోడిచర్ల వాలాఖిల్య రుషి
3448 కోడిదేము గాలవ రుషి
3449 కోడిదాసు వాచ్వినా రుషి
3450 కోడిగంటి పద్మనాభ రుషి
3451 కోడిగట్టి కపిల రుషి
3452 కొడిమెల ముద్గల రుషి
3453 కొడిమెర ముద్గల రుషి
3454 కోడిపాక పౌష్ణాల రుషి
3455 కోడిపాల సపిల్వక రుషి
3456 కోడిపెడ శుక రుషి
3457 కోడూరి భరత రుషి
3458 కోడూరు భరత రుషి
3459 కొడుగంటి అంగీరస రుషి
3460 కోడూరి భరత రుషి
3461 కోడూరు విజయ రుషి
3462 కోయలీ ఆత్రేయ రుషి
3463 కోగంటి హరితస రుషి
3464 కోకా మధుసూదన రుషి
3465 కోకలా మధుసూదన రుషి
3466 కోకలి మధుసూదన రుషి
3467 కోకిల సపిల్వక రుషి
3468 కొక్కల వశిష్ట రుషి
3469 కొక్కెర శౌనక రుషి
3470 కొక్కిరాల వశిష్ట రుషి
3471 కొక్కొండ ముద్గల రుషి
3472 కొక్కు వశిష్ట రుషి
3473 కొక్కుల వశిష్ట రుషి
3474 కొక్కుళం రఘు రుషి
3475 కొక్కురం వశిష్ట రుషి
3476 కోకూరి విజయ రుషి
3477 కోలాట మరీచ రుషి
3478 కోలాటి మరీచ రుషి
3479 కోలగంటి ముద్గల రుషి
3480 కోలమాల పులస్త్య రుషి
3481 కోలము గౌతమ రుషి
3482 కోలన్ పులస్త్య రుషి
3483 కోలన్ పులస్త్య రుషి
3484 కోలంక క్రతువు రుషి
3485 కొలను గౌతమ రుషి
3486 కొలనుపాక వశిష్ట రుషి
3487 కోలపల్లి హరితస రుషి
3488 కోలపాత్ర వామన రుషి
3489 కోలి మరీచ రుషి
3490 కోలిపాలా కపిల రుషి
3491 కోలిపాటి మరీచ రుషి
3492 కోలిపాటి మరీచ రుషి
3493 కొలిపాక సపిల్వక రుషి
3494 కొల్ల శ్రీధర రుషి
3495 కొల్లాల భైరవ రుషి
3496 కొల్లపల్లె రుష్యశృంగ రుషి
3497 కొల్లపల్లి రుష్యశృంగ రుషి
3498 కొల్లపర్తి రుష్యశృంగ రుషి
3499 కొల్లాపురం బృహస్పతి రుషి
3500 కొల్లారము మాండవ్య రుషి
3501 కొల్లేరు మైత్రేయ రుషి
3502 కొల్లి కౌండిల్య రుషి
3503 కొల్లిపాక మరీచ రుషి
3504 కొల్లిపాటి మరీచ రుషి
3505 కొల్లూరు భరద్వాజ రుషి
3506 కొల్లు కౌండిల్య రుషి
3507 కొలుకుల పరాశర రుషి
3508 కొలువుల బృహస్పతి రుషి
3509 కోమాకుల సపిల్వక రుషి
3510 కోమల భరద్వాజ రుషి
3511 కొమారి భరత రుషి
3512 కొమారు మహాదేవ రుషి
3513 కొమారు మౌయ రుషి
3514 కోమలపాటి మరీచ రుషి
3515 కొమందూరి ధక్ష రుషి
3516 కొమండూరు ధక్ష రుషి
3517 కొమరగిరి కౌండిన్యస రుషి
3518 కొమరపల్లి ముద్గల రుషి
3519 కొమరప్రోలు గాలవ రుషి
3520 కోమటి మరీచ రుషి
3521 కోమట్ల మరీచ రుషి
3522 కొమిరే గాలవ రుషి
3523 కొమ్మాల వశిష్ట రుషి
3524 కొమ్మన వశిష్ట రుషి
3525 కొమ్మూరి రుష్యశృంగ రుషి
3526 కొమ్ముల వశిష్ట రుషి
3527 కొంపల్లి చ్యవన రుషి
3528 కోముల విక్రమ రుషి
3529 కొములపాటి మరీచ రుషి
3530 కొములు ఈశ్వర రుషి
3531 కొమూరు ఈశ్వర రుషి
3532 కోన మాధవ రుషి
3533 కొనగాలు పవన రుషి
3534 కొనకంచి అంగీరస రుషి
3535 కోనం పరాశర రుషి
3536 కోనసీమ పవన రుషి
3537 కొంచము విశ్వామిత్ర రుషి
3538 కొంచరపు గోవింద రుషి
3539 కొండా సంకర్షణ రుషి
3540 కొండబత్తిని వేదమాత రుషి
3541 కొండబత్తుల వేదమాత రుషి
3542 కొండగంటి పౌష్ణాల రుషి
3543 కొండమయ్యగారి భరత రుషి
3544 కొండమీద ధుర్వాస రుషి
3545 కొండంటి పరాశర రుషి
3546 కొండపల్కల భరద్వాజ రుషి
3547 కొండపల్లి విధుర రుషి
3548 కొండపట్ని వేద రుషి
3549 కొండవీడు పులస్త్య రుషి
3550 కొండి సంకర్షణ రుషి
3551 కొండ్లే వాచ్వినా రుషి
3552 కొండూరి కౌండిన్యస రుషి
3553 కోనేటి మరీచ రుషి
3554 కొంగ కౌశిక రుషి
3555 కొంగరము శౌనక రుషి
3556 కొంగళ శౌనక రుషి
3557 కొంగలి శౌనక రుషి
3558 కొంగర భరత రుషి
3559 కొంగరి భరత రుషి
3560 కొంగతి విశ్వ రుషి
3561 కొంగటి విశ్వ  రుషి
3562 కొణిధేము అత్రి రుషి
3563 కొణిదెపు అత్రి రుషి
3564 కొంజర్ల ధుర్వాస రుషి
3565 కొంక వశిష్ట రుషి
3566 కొంకరా శుక రుషి
3567 కొంకతి విశ్వ  రుషి
3568 కొంకటి విశ్వ రుషి
3569 కొన్నిపాటి కశ్యప రుషి
3570 కోనూరి భరత రుషి
3571 కాన్షతి విశ్వామిత్ర రుషి
3572 కొణతాల కపిల రుషి
3573 కొంతమ్ ధక్ష రుషి
3574 కొనుమాల భరత రుషి
3575 కోనూరి భరత రుషి
3576 కూచి ధనుంజయ రుషి
3577 కూచిబొట్ల కర్ధమ రుషి
3578 కూచిపూడి క్రతువు రుషి
3579 కూడే భరద్వాజ రుషి
3580 కూడికలు కౌండిన్యస రుషి
3581 కూడు చ్యవన రుషి
3582 కూజంతం ధక్ష రుషి
3583 కూముల ఈశ్వర రుషి
3584 కూన పులస్త్య రుషి
3585 కూనం జనార్ధన రుషి
3586 కూనపల్లి పులహ రుషి
3587 కూనపులి పులస్త్య రుషి
3588 కూనెల్ల ఆత్రేయ రుషి
3589 కూరాకు అంగీరస రుషి
3590 కూరము ఆత్రేయ రుషి
3591 కూరపాటి అంగీరస రుషి
3592 కూరటి విశ్వ రుషి
3593 కూర్మ వనజాల రుషి
3594 కూర్ణపతి పురుషోత్తమ రుషి
3595 కూసూరి కేశవ రుషి
3596 కూటము గౌతమ రుషి
3597 కూతవేటు గార్గేయ రుషి
3598 కూటిముత్యము గాలవ రుషి
3599 కూటినీళ్ళు ఆత్రేయ రుషి
3600 కోపల్లె ముద్గల రుషి
3601 కోపన్ పులస్త్య రుషి
3602 కొప్పాక హరితస రుషి
3603 కొప్పల పవన రుషి
3604 కొప్పల కుత్సా రుషి
3605 కొప్పర హరితస రుషి
3606 కొప్పరపు గోవింద రుషి
3607 కొప్పర్తి హరితస రుషి
3608 కొప్పెర శాండిల్య రుషి
3609 కొప్పురపు గోవింద రుషి
3610 కొప్పురి గోవింద రుషి
3611 కోరా అంబరీష రుషి
3612 కోరాడ పులహ రుషి
3613 కోరంగి వాలాఖిల్య రుషి
3614 కొరటిమాది అత్రి రుషి
3615 కోరుట్ల భరద్వాజ రుషి
3616 కోరేలా ధక్ష రుషి
3617 కోర్లా అంబరీష రుషి
3618 కోర్నిపాటి మరీచ రుషి
3619 కోర్నిపాటి మరీచ రుషి
3620 కోరుడ నరసింహ రుషి
3621 కోరుకొండ ముద్గల రుషి
3622 కోరుమిల్లి ఆత్రేయ రుషి
3623 కోరుట్ల విధుర రుషి
3624 కొసచం పులస్త్య రుషి
3625 కోసల రఘు రుషి
3626 కోసలం శాండిల్య రుషి
3627 కోసలే కుత్సా రుషి
3628 కోసలు మాధవ రుషి
3629 కోసలు కుత్సా రుషి
3630 కోసన్ పులస్త్య రుషి
3631 కోసనం పులస్త్య రుషి
3632 కోశగారి భరద్వాజ రుషి
3633 కోస్కి అధోక్షజ రుషి
3634 కోసూరి కౌశిక రుషి
3635 కోసూరు కౌశిక రుషి
3636 కోట ఘనక రుషి
3637 కోటం కౌండిల్య రుషి
3638 కోటే ఆశ్రమ రుషి
3639 కోటేరు మైత్రేయ రుషి
3640 కోత హృషీకేశ రుషి
3641 కొత్తకొండ ముద్గల రుషి
3642 కొత్తకోట వశిష్ట రుషి
3643 కోటం ధక్ష రుషి
3644 కొత్తపల్లి శాండిల్య రుషి
3645 కొత్తపేట వశిష్ట రుషి
3646 కొత్తూరి ఆత్రేయ రుషి
3647 కొత్తూరు ఆత్రేయ రుషి
3648 కోటి పరాశర రుషి
3649 కోటిదాసు అత్రి రుషి
3650 కోటిగండి కపిల రుషి
3651 కోటిపల్లి అగస్త్య రుషి
3652 కొట్టాల మరీచ రుషి
3653 కౌబేరము వశిష్ట రుషి
3654 కౌకుంట్ల కౌశిక రుషి
3655 కౌమారి భరత రుషి
3656 కౌమినేని సుతీష్ణ రుషి
3657 కౌంతరపు వశిష్ట రుషి
3658 కౌరపు కణ్వ రుషి
3659 కౌర్లా ఆత్రేయ రుషి
3660 కూర్తపు కణ్వ రుషి
3661 కూర్తారపు కణ్వ రుషి
3662 కౌశము శౌనక రుషి
3663 కౌతారపు కణ్వ రుషి
3664 కౌతరుల కణ్వ రుషి
3665 కౌతవరపు కణ్వ రుషి
3666 కోవెల మాండవ్య రుషి
3667 కృష్ట ఆశ్రమ రుషి
3668 క్రోవ్విడి సపిల్వక రుషి
3669 కుచన కౌశిక రుషి
3670 కుచన్వార్ భరద్వాజ రుషి
3671 కూచుకౌలకం కౌండిల్య రుషి
3672 కుడక పులహ రుషి
3673 కుడమిలి పురుషోత్తమ రుషి
3674 కుడపు పరశురామ రుషి
3675 కూడేరు మహాదేవ రుషి
3676 కుధేర్ల కశ్యప రుషి
3677 కుధురం భార్గవ రుషి
3678 కుడికాల వశిష్ట రుషి
3679 కుడికాలు వశిష్ట రుషి
3680 కుడికల వశిష్ట రుషి
3681 కుడిక్యాల వశిష్ట రుషి
3682 కుదిరాల వశిష్ట రుషి
3683 కుడిశెట్టి ప్రవృక్ష రుషి
3684 కుడ్ల విధుర రుషి
3685 కుడుపు పరశురామ రుషి
3686 కుదురుమతి భార్గవ రుషి
3687 కుదురుమూతి భార్గవ రుషి
3688 కుజంతం ధక్ష రుషి
3689 కుక్కడపు అత్రి రుషి
3690 కుక్కలా వశిష్ట రుషి
3691 కుక్కటపు పరశురామ రుషి
3692 కుక్కుడపు పరాశర రుషి
3693 కుక్కురాపు అగస్త్య రుషి
3694 కుకుడలా వశిష్ట రుషి
3695 కులపాక శుక రుషి
3696 కులవాక సపిల్వక రుషి
3697 కులింగము కణ్వ రుషి
3698 కులీషము అంగీరస రుషి
3699 కుమలేటి శౌనక రుషి
3700 కుమ్మరగుంట విధుర రుషి
3701 కుమ్మరికుంట్ల విధుర రుషి
3702 కుంచాల చౌక్రిలా రుషి
3703 కుంచం కౌండిల్య రుషి
3704 కుండ సంకర్షణ రుషి
3705 కుందారపు గోవింద రుషి
3706 కుండల పవన రుషి
3707 కుండం భరద్వాజ రుషి
3708 కుందనపు దక్షిణామూర్తి రుషి
3709 కుండెల్లా కశ్యప రుషి
3710 కుందేన దక్షిణామూర్తి రుషి
3711 కుందర్ల కశ్యప రుషి
3712 కుంద దక్షిణామూర్తి రుషి
3713 కుంధనము దక్షిణామూర్తి రుషి
3714 కుంధెల్లా కశ్యప రుషి
3715 కుంధినా ధారుకా రుషి
3716 కుంధూరు బృహస్పతి రుషి
3717 కుంజర్ల కశ్యప రుషి
3718 కుంకుడు పరాశర రుషి
3719 కుంకుడుకాయల ధక్ష రుషి
3720 కుంకుమ విశ్వామిత్ర రుషి
3721 కుంకుమబొట్టు అత్రి రుషి
3722 కుంకునూరి కేశవ రుషి
3723 కుంకునూరు కేశవ రుషి
3724 కున్నారము అత్రి రుషి
3725 కుంట విధుర రుషి
3726 కుంటాల పులస్త్య రుషి
3727 కుంతల వశిష్ట రుషి
3728 కుంతలు విధుర రుషి
3729 కుంతమది భరద్వాజ రుషి
3730 కుంటిముక్కల ధక్ష రుషి
3731 కుంట్ల విధుర రుషి
3732 కుంటుమల్ల విక్రమ రుషి
3733 కుప్పా బృహదారణ్య రుషి
3734 కుప్పాక ధక్ష రుషి
3735 కుప్పం బృహదారణ్య రుషి
3736 కుప్పే రుష్యశృంగ రుషి
3737 కురాకుల పవన రుషి
3738 కురగాయల మధుసూదన రుషి
3739 కురకాల భరద్వాజ రుషి
3740 కురక్యాల వశిష్ట రుషి
3741 కురంగము శుక రుషి
3742 కూరపాటి మరీచ రుషి
3743 కురవి బృహస్పతి రుషి
3744 కూర్మ వనజాల రుషి
3745 కుర్ణపతి మరీచ రుషి
3746 కర్నెల్ల విక్రమ రుషి
3747 కుర్రె ప్రద్యుమ్న రుషి
3748 కుర్రి ప్రవృక్ష రుషి
3749 కురుగల్లు చ్యవన రుషి
3750 కురువేముల జమధాగ్ని రుషి
3751 కుర్వి పరాశర రుషి
3752 కుసం జనార్ధన రుషి
3753 కుషుమ విశ్వామిత్ర రుషి
3754 కుసూరి కేశవ రుషి
3755 కుసుమ వనజాల రుషి
3756 కుసుంబము కశ్యప రుషి
3757 కుటేమిలు కుత్సా రుషి
3758 కుతాలము ధుర్వాస రుషి
3759 కుటిమలు కుత్సా రుషి
3760 కుటిమేలు మాధవ రుషి
3761 కుటుమలు మాధవ రుషి
3762 కువింధుడు కపిల రుషి
3763 క్యాపర్పు సుతీష్ణసూర్య రుషి
3764 క్యాబర్సు సుతీష్ణసూర్య రుషి
3765 క్యాదారి భరత రుషి
3766 క్యాకర్ల కశ్యప రుషి
3767 క్యాలరేణి సుతీష్ణ రుషి
3768 కైలారేశి సుతీష్ణ రుషి
3769 క్యామ వరుణ రుషి
3770 క్యామరకము బృహస్పతి రుషి
3771 క్యామరామ్ బృహస్పతి రుషి
3772 క్యామరాపు బృహస్పతి రుషి
3773 క్యామవారి వరుణ రుషి
3774 క్యారు ప్రద్యుమ్న రుషి
3775 క్యాసా వాలాఖిల్య రుషి
3776 క్యాటా హృషీకేశ రుషి
3777 క్యాతం హృషీకేశ రుషి
3778 క్యాతిని సుతీష్ణ రుషి
3779 కైరంకొండు యధు రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with K letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with K letter bha

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment