పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with L letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో

3780 లాగము గాలవ రుషి
3781 లాలేటి మరీచ రుషి
3782 లాలుశారి భరత రుషి
3783 లాసము కపిల రుషి
3784 లాస్యము కపిల రుషి
3785 లగడపాటి ఆత్రేయ రుషి
3786 లగం కౌండిన్యాస రుషి
3787 లగ్గము వశిష్ట రుషి
3788 లఘం కౌండిల్య రుషి
3789 లఘుమ్ కౌండిల్య రుషి
3790 లఘుమ్ల కౌండిల్య రుషి
3791 లగిశెట్టి వృక్ష రుషి
3792 లైత్లా విధుర రుషి
3793 లకం కౌండిల్య రుషి
3794 లక్క గార్గేయ రుషి
3795 లక్కాకుల వేద రుషి
3796 లక్కభతిని వేద రుషి
3797 లక్కంరాజు అగస్త్య రుషి
3798 లక్కపిడత అగస్త్య రుషి
3799 లక్కిశెట్టి వశిష్ట రుషి
3800 లక్షణ అంగీరస రుషి
3801 లక్షణము పులస్త్య రుషి
3802 లక్షెట్టి వృక్ష రుషి
3803 లకుం కౌండిల్య రుషి
3804 లకుమా విశ్వామిత్ర రుషి
3805 లల్లా శ్రీధర రుషి
3806 లంబము వ్యాస రుషి
3807 లాంచనం అగస్త్య రుషి
3808 లంగరు అత్రి రుషి
3809 లంక కౌండిల్య రుషి
3810 లంకావనం కౌండిన్యస రుషి
3811 లప్పము పరాశర రుషి
3812 లవంగాల ప్రష్ట రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with L letter

3813 లావిశెట్టి విమల రుషి
3814 లిబ్బము భరద్వాజ రుషి
3815 లిబ్బి భరద్వాజ రుషి
3816 లిగకాయ వశిష్ట రుషి
3817 లిఖితము బృహస్పతి రుషి
3818 లింగాబతిని వేద రుషి
3819 లింగాల కపిల రుషి
3820 లింగం అత్రి రుషి
3821 లింగంగుంట కశ్యప రుషి
3822 లింగంపల్లి అంగీరస రుషి
3823 లింగంశెట్టి విమల రుషి
3824 లింగరాజు కౌశిక రుషి
3825 లింగంపల్లి అంగీరస రుషి
3826 లిప్పకాయల విధుర రుషి
3827 లోచూపు పరాశర రుషి
3828 లోకా భరద్వాజ రుషి
3829 లోకం కౌండిల్య రుషి
3830 లోలా మనుః రుషి
3831 లోలాకుల వశిష్ట రుషి
3832 లౌక్యము విశ్వామిత్ర రుషి
3833 లౌషెట్టి వృక్ష రుషి
3834 లైట్ల పులస్త్య రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with L letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with L letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment