పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో M అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో M అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with M letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో M అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో M అక్షరం తో

3835 మాచాని కాశీల రుషి
3836 మాచము శాండిల్య రుషి
3837 మాచన కౌశిక రుషి
3838 మాచర్ల కశ్యప రుషి
3839 మాచవరం మాండవ్య రుషి
3840 మాచపత్రి స్వయంభూ రుషి
3841 మచ్చము శాండిల్య రుషి
3842 మాచూరి జమధాగ్ని రుషి
3843 మాద అచ్యుత రుషి
3844 మాదాబత్తిని బ్రహ్మ రుషి
3845 మాడపాటి చ్యవన రుషి
3846 మాదరి రుష్యశృంగ రుషి
3847 మద్ధ గాలవ రుషి
3848 మేడమ్ భరద్వాజ రుషి
3849 మాదేము కపిల రుషి
3850 మాదేటి మరీచ రుషి
3851 మాదాబతుల బ్రహ్మ రుషి
3852 మాదాసు బ్రహ్మ రుషి
3853 మాదాబత్తి అత్రి రుషి
3854 మాధపాలా పరాశర రుషి
3855 మాధవ కౌండిన్యస రుషి
3856 మాధవరం మైత్రేయ రుషి
3857 మాధవాది బ్రహ్మ రుషి
3858 మాధేతి శక్తి రుషి
3859 మాధిరాజు గార్గేయ రుషి
3860 మధు శుక రుషి
3861 మధ్య మరీచ రుషి
3862 మాడిశెట్టి విమల రుషి
3863 మాడుగు శుక రుషి
3864 మాడుగుల శుక రుషి
3865 మాదూరి వశిష్ట రుషి
3866 మాగాం కౌండిల్య రుషి
3867 మాగాని కౌశిక రుషి
3868 మాగాయ కౌశిక రుషి
3869 మాఘం కౌండిల్య రుషి
3870 మాఘం కౌండిల్య రుషి
3871 మాగులూరి శాండిల్య రుషి
3872 మాక గార్గేయ రుషి
3873 మాకం కౌండిన్యస రుషి
3874 మాకం కౌండిల్య రుషి
3875 మాకూ కౌండిన్యస రుషి
3876 మాలా మనుః రుషి
3877 మాలాధి గాంగేయ రుషి
3878 మాలాయితి విశ్వ రుషి
3879 మాలయతి విశ్వ రుషి
3880 మాలిమి శాండిల్య రుషి
3881 మాలుగు కశ్యప రుషి
3882 మామిడాల పవన రుషి
3883 మామిడాల శ్రీవత్స రుషి
3884 మామిడి శ్రీవత్స రుషి
3885 మామిడిపల్లి గౌతమ రుషి
3886 మామిడ్లీ కౌండిన్యస రుషి
3887 మామిల్లా విక్రమ రుషి
3888 మామిండ్ల విక్రమ రుషి
3889 మానా రుద్ర రుషి
3890 మానాల దత్తాత్రేయ రుషి
3891 మనం రుద్ర రుషి
3892 మానపల్లి అంగీరస రుషి
3893 maaneagu మహాదేవ రుషి
3894 మానేరు మహాదేవ రుషి
3895 మానుగంటి పద్మనాభ రుషి
3896 మానుకోట వాలాఖిల్య రుషి
3897 మానుపూరి విజయ రుషి
3898 మానుపురి విజయ రుషి
3899 మాన్య వశిష్ట రుషి
3900 మార ఉపేంద్ర రుషి
3901 మారము కణ్వ రుషి
3902 మారమ్ ఆదిత్య రుషి
3903 మారంరాజు శాండిల్య రుషి
3904 మారపల్లి చ్యవన రుషి
3905 మారెల్లా చ్యవన రుషి
3906 మారేల్లి జనార్ధన రుషి
3907 మారేం ఆదిత్య రుషి
3908 మారేమండ మైత్రేయ రుషి
3909 మారేపల్లి చ్యవన రుషి
3910 మార్గం సింధు రుషి
3911 మార్కాపురం శుక రుషి
3912 మార్తాండ ఉపేంద్ర రుషి
3913 మారుగాని సుతీష్ణసూర్య రుషి
3914 మారుగుండ్ల మైత్రేయ రుషి
3915 మారుపల్లె చ్యవన రుషి
3916 మారుపల్లి చ్యవన రుషి
3917 మారుపండ్ల శౌనక రుషి
3918 మారుతి విశ్వ రుషి
3919 మాసా వాలాఖిల్య రుషి
3920 మాసాలా దత్తాత్రేయ రుషి
3921 మసాలా వాలాఖిల్య రుషి
3922 మాసం వాలాఖిల్య రుషి
3923 మాసపర్తి వీరసీన రుషి
3924 మాసపత్రి వీరసీన రుషి
3925 మాసారం గాలవ రుషి
3926 మాసవర్తి పులహ రుషి
3927 మాసేరు మహాదేవ రుషి
3928 మాటేటి మరీచ రుషి
3929 మాత్రము మాండవ్య రుషి
3930 మాయాసుల ఈశ్వర రుషి
3931 మాయకుంట్ల విధుర రుషి
3932 మాయకుంట్ల విధుర రుషి
3933 మచానా మరీచ రుషి
3934 మాచనపల్లి అంగీరస రుషి
3935 మచ్చ సాధు రుషి
3936 మడక విశ్వామిత్ర రుషి
3937 మదనాల పవన రుషి
3938 మదంత జయవర్ధన రుషి
3939 మాదాసు గాలవ రుషి
3940 మదాతన అంగీరస రుషి
3941 మడతనపల్లి అంగీరస రుషి
3942 మద్దాల పురుషోత్తమ రుషి
3943 మద్దె గాలవ రుషి
3944 మద్దెల గాలవ రుషి
3945 మద్దెలి గాలవ రుషి
3946 మద్ధ గాలవ రుషి
3947 మద్దాల గాలవ రుషి
3948 మద్దాలి కపిల రుషి
3949 మద్దెల గాలవ రుషి
3950 మద్దికొండ పులహ రుషి
3951 మద్దిలేటి మరీచ రుషి
3952 మద్దిపట్ల కౌండిన్యస రుషి
3953 మద్దిరాల పరశురామ రుషి
3954 మద్దూరి కౌశీల రుషి
3955 మద్దూరు కేశవ రుషి
3956 మద్దులేటి మరీచ రుషి
3957 మాధురి కర్ధమ రుషి
3958 మద్దూరు కేశవ రుషి
3959 మద్దులతి మరీచ రుషి
3960 మద్దులేటి మరీచ రుషి
3961 మధనాల పరశురామ రుషి
3962 మధంత ధక్ష రుషి
3963 మధంత ధక్ష రుషి
3964 మడిగొండ మరీచ రుషి
3965 మధిర ధనుంజయ రుషి
3966 మధునాల పవన రుషి
3967 మధుపర్కం కపిల రుషి
3968 మధుర ఆత్రేయ రుషి
3969 మధ్యాహ్ననం పులస్త్య రుషి
3970 మడిపడక ముద్గల రుషి
3971 మడూరి కౌశీల రుషి
3972 మడూరు కేశవ రుషి
3973 మద్రాల్ పురుషోత్తమ రుషి
3974 మదుగూరి అంగీరస రుషి
3975 మాడుగుల అంగీరస రుషి
3976 మాడుగులు శుక రుషి
3977 మదునాల జయ  రుషి
3978 మడూరు అగస్త్య రుషి
3979 మగరా అంగీరస రుషి
3980 మగరము సింధు రుషి
3981 మగ్గ పులహ రుషి
3982 మగ్గము రుష్యశృంగ రుషి
3983 మగ్గొల్ల కర్ధమ రుషి
3984 మహంకాళి జనార్ధన రుషి
3985 మహేశీనాం అంగీరస రుషి
3986 మహేషిని సుతీష్ణసూర్య రుషి
3987 మహేషుని సుతీష్ణసూర్య రుషి
3988 మహేశ్వరం అంగీరస రుషి
3989 మహేశ్వరము ఈశ్వర రుషి
3990 మైధవోలు వశిష్ట రుషి
3991 మైధుబాయి భరద్వాజ రుషి
3992 మైలవరం ఆత్రేయ రుషి
3993 మైనము భరద్వాజ రుషి
3994 మైనూరి కేశవ రుషి
3995 మైసాలా దత్తాత్రేయ రుషి
3996 మైసం పరాశర రుషి
3997 మకం కౌడిల్య రుషి
3998 మకమ్లా కౌండిల్య రుషి
3999 మకము కౌండిల్య రుషి
4000 మాకాపు క్రతువు రుషి
4001 మకారి కర్ధమ రుషి
4002 మకటము భరద్వాజ రుషి
4003 మక్కల పరశురామ రుషి
4004 మకురము అంగీరస రుషి
4005 మకుటం ధక్ష రుషి
4006 మలాధి గాంగేయ రుషి
4007 మాలాంటి మరీచ రుషి
4008 మలారము కశ్యప రుషి
4009 మాలయతి విశ్వ రుషి
4010 మాలాయితి విశ్వ రుషి
4011 మలబత్తుల ధక్ష రుషి
4012 మలబతులు దత్తాత్రేయ రుషి
4013 మాలధి గాంగేయ రుషి
4014 మాలమత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
4015 మలపాక అత్రి రుషి
4016 మాలవతు కశ్యప రుషి
4017 మాల్యాద్రి హరితస రుషి
4018 మలిపెద్ది జయవర్ధన రుషి
4019 మలిశెట్టి విమల రుషి
4020 మల్లా శ్రీధర రుషి
4021 మల్లాది కశ్యప రుషి
4022 మల్లంపాటి మాండవ్య రుషి
4023 మల్లంపల్లి కౌడిల్య రుషి
4024 మల్లము కౌశిక రుషి
4025 మల్లపరుపు క్రతువు రుషి
4026 మల్లారి మైత్రేయ రుషి
4027 మల్లసముద్రం అగస్త్య రుషి
4028 మల్లెల గాలవ రుషి
4029 మల్లెమడుగుల ధక్ష రుషి
4030 మల్లేపల్లి భార్గవ రుషి
4031 మల్లూరి శక్తి రుషి
4032 మల్లు మాధవ రుషి
4033 మల్లుల శక్తి రుషి
4034 మల్లూరి శక్తి రుషి
4035 మాల్తాటి మరీచ రుషి
4036 మలుపెద్ద జయవర్ధన రుషి
4037 మలుపెద్ది జయవర్ధన రుషి
4038 మాల్యాళ శ్రీవత్స రుషి
4039 మామిడి శ్రీవత్స రుషి
4040 మామిళ్లపల్లి వనసంగనక రుషి
4041 మనాలా దత్తాత్రేయ రుషి
4042 మనకాల మాండవ్య రుషి
4043 మనపల్లి అంగీరస రుషి
4044 మానసం పులస్త్య రుషి
4045 మంచా త్రిశంక రుషి
4046 మంచాల వశిష్ట రుషి
4047 మంచకట్ల వశిష్ట రుషి
4048 మంచము కౌండిల్య రుషి
4049 మంచము వశిష్ట రుషి
4050 మంచన కౌశిక రుషి
4051 మంచనశెట్టి వశిష్ట రుషి
4052 మంచర్ల కశ్యప రుషి
4053 మంచే త్రిశంక రుషి
4054 మంచే త్రిశంక రుషి
4055 మంచేల వశిష్ట రుషి
4056 మాంచి త్రిశంక రుషి
4057 మంచిబొట్ల శ్రీవత్స రుషి
4058 మంచికంటి ఆత్రేయ రుషి
4059 మంచికట్ల ధక్ష రుషి
4060 మంచికట్లు విధుర రుషి
4061 మంచిలి వశిష్ట రుషి
4062 మంచినేని కపిల రుషి
4063 మంచిరాజు భరద్వాజ రుషి
4064 మంచుకొండ గాలవ రుషి
4065 మందా సంకర్షణ రుషి
4066 మండల పవన రుషి
4067 మందారపు గోవింద రుషి
4068 మండల పవన రుషి
4069 మండలం కశ్యప రుషి
4070 మండలము పవన రుషి
4071 మండపం కౌండిన్యస రుషి
4072 మందేనం పులస్త్య రుషి
4073 మందా ధక్ష రుషి
4074 మంధాన ధక్ష రుషి
4075 మందపతి కశ్యప రుషి
4076 మందేనం పులస్త్య రుషి
4077 మాంధూ మాండవ్య రుషి
4078 మండి సత్యకర్మ రుషి
4079 మండూరు మాండవ్య రుషి
4080 మండ్రు ధుర్వాస రుషి
4081 మందు ధుర్వాస రుషి
4082 మండూపం కౌండిల్య రుషి
4083 మండూరి మాండవ్య రుషి
4084 మాంగ రుష్యశృంగ రుషి
4085 మంగళ జమధాగ్ని రుషి
4086 మంగళగిరి వశిష్ట రుషి
4087 మంగళం జమధాగ్ని రుషి
4088 మంగళంపల్లి జమధాగ్ని రుషి
4089 మంగళపల్లి చ్యవన రుషి
4090 మంగళపర్తి నారాయణ రుషి
4091 మంగళపు జమధాగ్ని రుషి
4092 మంగళరావు శ్రీవత్స రుషి
4093 మంగళవారము జమధాగ్ని రుషి
4094 మంగళూరు శ్రీవత్స రుషి
4095 మంగనపల్లి చ్యవన రుషి
4096 మంగపల్లి అంగీరస రుషి
4097 మంగపట్నం పులస్త్య రుషి
4098 మంగీరం శౌనక రుషి
4099 మంగిపూడి గౌతమ రుషి
4100 మణికేరి కేశవ రుషి
4101 మాణిక్యం శుక రుషి
4102 మంజర్లు కశ్యప రుషి
4103 మంజేడి అత్రి రుషి
4104 మంజూర్లు కశ్యప రుషి
4105 మాంకాళి జనార్ధన రుషి
4106 మంకెన శాండిల్య రుషి
4107 మన్మధుల జయ రుషి
4108 మన్నాధుల జయ రుషి
4109 మన్నదుల జయ రుషి
4110 మన్నెకంటి గాలవ రుషి
4111 మన్నెపల్లి వామదేవ రుషి
4112 మంటపం కౌండిల్య రుషి
4113 మంటపము శుక రుషి
4114 మంథాన సుతీష్ణసూర్య రుషి
4115 మంతపూడి వశిష్ట రుషి
4116 మంతెన సుతీష్ణసూర్య రుషి
4117 మంథేని సుతీష్ణ రుషి
4118 మంతిక క్రతువు రుషి
4119 మంత్రి జమధాగ్ని రుషి
4120 మనుగోకుల మధుసూదన రుషి
4121 మనుగోవుల సపిల్వక రుషి
4122 మనుపాల కణ్వ రుషి
4123 మనురం కపిల రుషి
4124 మరకులా పురుషోత్తమ రుషి
4125 మరగము సింధు రుషి
4126 మరకథము అగస్త్య రుషి
4127 మరషము సింధు రుషి
4128 మారేడి మహాదేవ రుషి
4129 మార్కాపురం శుక రుషి
4130 మర్రాడి వశిష్ట రుషి
4131 మారే ప్రద్యుమ్న రుషి
4132 మర్రి వాసుదేవ రుషి
4133 మర్రిపాల కణ్వ రుషి
4134 మర్రివాడ నరసింహ రుషి
4135 మర్తిపాటి వాసుదేవ రుషి
4136 మర్తిపతి ఆత్రేయ రుషి
4137 మరుకాల పవన రుషి
4138 మరుకువ రుష్యశృంగ రుషి
4139 మసానా కపిల రుషి
4140 మాసానం పులస్త్య రుషి
4141 మసాని వాలాఖిల్య రుషి
4142 మసారం మరీచ రుషి
4143 మస్నం కౌశిక రుషి
4144 మసూలా అత్రి రుషి
4145 మస్తా వాలాఖిల్య రుషి
4146 మాసుగోపాలా కపిల రుషి
4147 మసునా కపిల రుషి
4148 మతం చ్యవన రుషి
4149 మటంపల్లి చ్యవన రుషి
4150 మ్యాచ్ సాధు రుషి
4151 మాటేటి మరీచ రుషి
4152 మథకా అంగీరస రుషి
4153 మత్సపురి హరితస రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో M అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with M letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో M అక్షరం తో

 

Padmasali family names and gotrams in telugu with M letter

4154 మట్టా ధక్ష రుషి
4155 మట్టపల్లి వశిష్ట రుషి
4156 మత్తు హృషీకేశ రుషి
4157 మత్తి హృషీకేశ రుషి
4158 మాయాసుల ఈశ్వర రుషి
4159 మయసుల ఈశ్వర రుషి
4160 మయూరము కౌశిక రుషి
4161 మేడా భరద్వాజ రుషి
4162 మేడం భరద్వాజ రుషి
4163 మేడన్వారు అచ్యుత రుషి
4164 మేడిపల్లి చ్యవన రుషి
4165 మీలిమి రఘు రుషి
4166 మెర్గు జట్టిల రుషి
4167 మేరు జట్టిల రుషి
4168 మేరువా మైత్రేయ రుషి
4169 మేడా శౌనక రుషి
4170 మేడా అచ్యుత రుషి
4171 మెదటి అచ్యుత రుషి
4172 మేడచెరువు ధక్ష రుషి
4173 మేడకుర్తి నారాయణ రుషి
4174 మెడలా భరద్వాజ రుషి
4175 మేడం భరద్వాజ రుషి
4176 మేడమి భరద్వాజ రుషి
4177 మేడంగి విశ్వామిత్ర రుషి
4178 మేడపాటి వామదేవ రుషి
4179 మెద్దెల గాలవ రుషి
4180 మేడెము గౌతమ రుషి
4181 మేధా కౌశిక రుషి
4182 మేధిని కౌండిన్యస రుషి
4183 మెడి శ్రీవత్స రుషి
4184 మేడిచెర్ల ధనుంజయ రుషి
4185 మేడిదిన్నె ముద్గల రుషి
4186 మేడికుర్తి నారాయణ రుషి
4187 మేడిపాలు పరాశర రుషి
4188 మేడిపల్లె భార్గవ రుషి
4189 మేడిపల్లెల చ్యవన రుషి
4190 మేడిపల్లి చ్యవన రుషి
4191 మెడ్లా అచ్యుత రుషి
4192 మేదూరి శ్రీవత్స రుషి
4193 మీగాల పులహ రుషి
4194 మీగడ ధక్ష రుషి
4195 మీసాల కపిల రుషి
4196 మీసంకట్టు క్రతువు రుషి
4197 మీటా కర్ధమ రుషి
4198 మీటూ కర్ధమ రుషి
4199 మెగాము కశ్యప రుషి
4200 మేఝరా మైత్రేయ రుషి
4201 మేకా పవన రుషి
4202 మేకలా పవన రుషి
4203 మేకము కశ్యప రుషి
4204 మేకపోతు ధుర్వాస రుషి
4205 మెక్కిలి బృహస్పతి రుషి
4206 మేకూలు గాలవ రుషి
4207 మేకుల మైత్రేయ రుషి
4208 మేలత్తూరు క్రతువు రుషి
4209 మేలక్ము బృహస్పతి రుషి
4210 మేళం రఘు రుషి
4211 మెలి రఘు రుషి
4212 మెలిమ్ రఘు రుషి
4213 మెల్లనా శాండిల్య రుషి
4214 మేళ్లపూడి శ్రీవత్స రుషి
4215 మేలుకట్టు పులస్త్య రుషి
4216 మేలుకోటి పులహ రుషి
4217 మెంబే మైత్రేయ రుషి
4218 మేనా విశ్వామిత్ర రుషి
4219 మెండా సత్యకర్మ రుషి
4220 మెండే కణ్వ రుషి
4221 మెండే పవన రుషి
4222 మెండి జమధాగ్ని రుషి
4223 మెండు కణ్వ రుషి
4224 మెంటే పవన రుషి
4225 మేనుగుల వ్యాస రుషి
4226 మెనుములా మరీచ రుషి
4227 మేరం ఆదిత్య రుషి
4228 మేరపకాయల గాలవ రుషి
4229 మెర్గు జమధాగ్ని రుషి
4230 మెరిటాలా విశ్వామిత్ర రుషి
4231 మెర్జీ జమధాగ్ని రుషి
4232 మేర్ల ఉపేంద్ర రుషి
4233 మెర్రు భరద్వాజ రుషి
4234 మేరుగ జట్టిల రుషి
4235 మెరుగు పులస్త్య రుషి
4236 మెరుగుల పులస్త్య రుషి
4237 మేరుగురాయి అత్రి రుషి
4238 మేరువ మైత్రేయ రుషి
4239 మేరువరపు కర్ధమ రుషి
4240 మెతుకు చంద్ర రుషి
4241 మెటికల పవన రుషి
4242 మెట్ల భరత రుషి
4243 మెట్టకోట ఘనక రుషి
4244 మెట్టల కపిల రుషి
4245 మెట్టపాలెం గౌతమ రుషి
4246 మెత్తింటి శౌనక రుషి
4247 మెట్టుపల్లి వశిష్ట రుషి
4248 మిద్దె గాలవ రుషి
4249 మినీకేరి కేశవ రుషి
4250 మిరియాల మరీచ రుషి
4251 మిర్తిపాటి వాసుదేవ రుషి
4252 మిర్యాల పరశురామ రుషి
4253 మిట్టదొడ్ల జట్టిల రుషి
4254 మిట్టకోల కౌండిల్య రుషి
4255 మిట్టకోట ఘనక రుషి
4256 మిట్టపల్ల కౌండిల్య రుషి
4257 మిట్టపల్లె కౌండిల్య రుషి
4258 మిట్టపల్లి కౌండిల్య రుషి
4259 మోదకూరు వ్యధృత రుషి
4260 మోడీ కశ్యప రుషి
4261 మొగలి రుష్యశృంగ రుషి
4262 మొగలిరేకుల అత్రి రుషి
4263 మొగలిరెక్ అత్రి రుషి
4264 మొగ్గము అగస్త్య రుషి
4265 మొగిలి ప్రష్ట రుషి
4266 మొగులు పులహ రుషి
4267 మొకము అంగీరస రుషి
4268 మొక్కపాటి జనార్ధన రుషి
4269 మొక్కరాలా వ్యాస రుషి
4270 మొలము పరాశర రుషి
4271 మొలక బృహస్పతి రుషి
4272 మొల్లము పులస్త్య రుషి
4273 మొలుగు చ్యవన రుషి
4274 మొనకట్టు భరద్వాజ రుషి
4275 మొండరాలా పరశురామ రుషి
4276 మొండెం క్రతువు రుషి
4277 మొంధరాలా అత్రి రుషి
4278 మొండరాలు పరశురామ రుషి
4279 మొండి జమధాగ్ని రుషి
4280 మొండూరి కర్ధమ రుషి
4281 మొండూరు జమధాగ్ని రుషి
4282 మూచర్ల అంగీరస రుషి
4283 మూడం భరద్వాజ రుషి
4284 మూఢ జమధాగ్ని రుషి
4285 మూఢకము పరాశర రుషి
4286 మూఢుగా ధుర్వాస రుషి
4287 మూడ్కూరు కపిల రుషి
4288 మూడుదోడ్ల కశ్యప రుషి
4289 మూడుధుడ్ల కశ్యప రుషి
4290 మూడునామాలా కణ్వ రుషి
4291 మూగంటి అత్రి రుషి
4292 మూకుడు క్రతువు రుషి
4293 మూలకోడూరు ధక్ష రుషి
4294 మూలప్రగడ గాలవ రుషి
4295 మూలిక అగస్త్య రుషి
4296 మూల్పూరి కౌశిక రుషి
4297 మూరకోక పులహ రుషి
4298 మూరకోల ధక్ష రుషి
4299 మూరంపూడి అగస్త్య రుషి
4300 మూర్తము ఆత్రేయ రుషి
4301 మూర్తి అత్రి రుషి
4302 మూరు శుక రుషి
4303 మూరుకొండు యధు రుషి
4304 మూసా అంగీరస రుషి
4305 మూసమ్ జనార్ధన రుషి
4306 మూసాని సుతీష్ణసూర్య రుషి
4307 మూసెమ్ జనార్ధన రుషి
4308 మూషన్ జనార్ధన రుషి
4309 మూసికా రుష్యశృంగ రుషి
4310 మూట వశిష్ట రుషి
4311 మూతుబారు భరద్వాజ రుషి
4312 మూత్తుకూరు వ్యధృత రుషి
4313 మూటుకూరి విజయ రుషి
4314 మూతుకుల కశ్యప రుషి
4315 మూటుపల్లి ఆత్రేయ రుషి
4316 మోరా ఉపేంద్ర రుషి
4317 మొరం ఆదిత్య రుషి
4318 మోర్గు జట్టిల రుషి
4319 మోర్కొంత వీరసీన రుషి
4320 మొసలికంటి చ్యవన రుషి
4321 మోతుకూరి విజయ రుషి
4322 మోతికల పవన రుషి
4323 మోటూరి మరీచ రుషి
4324 మౌకము మరీచ రుషి
4325 మౌక్తికము కౌశిక రుషి
4326 మౌళి వశిష్ట రుషి
4327 మౌల్యము వ్యాస రుషి
4328 మౌరి జమధాగ్ని రుషి
4329 మృదంగం సింధు రుషి
4330 మృదగము సింధు రుషి
4331 మృదంగం సింధు రుషి
4332 మృదంగ సింధు రుషి
4333 మృదంగము రుష్యశృంగ రుషి
4334 మృగంధం సింధు రుషి
4335 ముచ్చుకోట నారాయణ రుషి
4336 ముచ్చెర్ల ధుర్వాస రుషి
4337 ముదం భరద్వాజ రుషి
4338 ముద్ద గాలవ రుషి
4339 ముద్దాల పురుషోత్తమ రుషి
4340 ముద్దనూరు మరీచ రుషి
4341 ముద్దపప్పు గౌతమ రుషి
4342 ముద్దే గాలవ రుషి
4343 ముధా గాలవ రుషి
4344 ముదిగొండ యధు రుషి
4345 ముదిగొండి యధు రుషి
4346 ముదిపల్లి మాండవ్య రుషి
4347 ముద్ర భరద్వాజ రుషి
4348 ముద్రిక భరద్వాజ రుషి
4349 ముదిగొండి యధు రుషి
4350 ముడికోడి యధు రుషి
4351 ముడుపు వాలాఖిల్య రుషి
4352 ముగ్గొల్ల పవన రుషి
4353 ముగుడాల పవన రుషి
4354 ముక్కాలపల్లి శ్రీవత్స రుషి
4355 ముక్కామల బృహస్పతి రుషి
4356 ముక్కంటి కపిల రుషి
4357 ముక్కపాటి పరాశర రుషి
4358 ముక్త మరీచ రుషి
4359 ముక్తాలా విశ్వామిత్ర రుషి
4360 ములక భరత రుషి
4361 ములకలూరి ముద్గల రుషి
4362 ముల్కి మనుః రుషి
4363 ముళ్లపూడి వ్యాస రుషి
4364 ముల్లె కణ్వ రుషి
4365 ముల్లులా మాధవ రుషి
4366 ములుగు చ్యవన రుషి
4367 ముమ్మలేటి చంద్ర రుషి
4368 ముమ్మనేని చంద్ర రుషి
4369 ముంపల్లి చ్యవన రుషి
4370 మునగాల పవన రుషి
4371 మునగంపేట అంగీరస రుషి
4372 మునగపాటి పవన రుషి
4373 మునగపేట ఘనక రుషి
4374 మునకాల పవన రుషి
4375 ముంచెకట్ల త్రిశంక రుషి
4376 ముండాల పవన రుషి
4377 ముండూరి సత్యకర్మ రుషి
4378 మునిగల పవన రుషి
4379 మునిగంటి ప్రష్ట రుషి
4380 ముంజల వామదేవ రుషి
4381 ముంజూర్లు కశ్యప రుషి
4382 ముంజూరు కశ్యప రుషి
4383 మున్నదుల జయ  రుషి
4384 మున్నంగి శుక రుషి
4385 ముంత ఆత్రేయ రుషి
4386 మును అత్రి రుషి
4387 మునుకుంట్ల మరీచ రుషి
4388 ముప్పన ఆత్రేయ రుషి
4389 ముప్పెన ఆత్రేయ రుషి
4390 మురారి శుక రుషి
4391 మురిమూరి మాండవ్య రుషి
4392 మురిపాల కపిల రుషి
4393 మురుడు శ్రీవత్స రుషి
4394 మురుగుడు శ్రీవత్స రుషి
4395 మురుగుల్ల శుక రుషి
4396 మురుకుట్ల భరద్వాజ రుషి
4397 ముసలము శౌనక రుషి
4398 ముసనూరి కేశవ రుషి
4399 ముషమ్ జనార్ధన రుషి
4400 ముష్కరి జనార్ధన రుషి
4401 ముసిమ్ జనార్ధన రుషి
4402 ముసిని సుతీష్ణ రుషి
4403 ముస్కారి అత్రి రుషి
4404 ముసుగుడు కౌశిక రుషి
4405 ముసునూరి కేశవ రుషి
4406 ముసురే జమధాగ్ని రుషి
4407 ముసురు శుక రుషి
4408 ముత్తిక వామన రుషి
4409 ముత్యాల పవన రుషి
4410 ముట్లూరి పులస్త్య రుషి
4411 ముట్టె మరీచ రుషి
4412 ముత్తి విశ్వామిత్ర రుషి
4413 ముత్తికా వామన రుషి
4414 ముత్తూరి వశిష్ట రుషి
4415 ముటుకూరి ఆత్రేయ రుషి
4416 ముత్యాల పవన రుషి
4417 మువ్వ మాండవ్య రుషి
4418 మువ్వల మరీచ రుషి
4419 మువ్వంచు శాండిల్య రుషి
4420 మువ్వన్నె కశ్యప రుషి
4421 మ్యదము భరద్వాజ రుషి
4422 మయాకానా పవన రుషి
4423 మయానా రుద్ర రుషి
4424 మ్యడం భరద్వాజ రుషి
4425 మైకా పవన రుషి
4426 మయకల పవన రుషి
4427 మైకల్ల పవన రుషి
4428 మైనాలా రుద్ర రుషి
4429 మైనం గాలవ రుషి
4430 మైసా రుద్ర రుషి
4431 మైనూరి కేశవ రుషి
4432 మైసూరు కేశవ రుషి
4433 మిస్తురి కేశవ రుషి
4434 మ్యుదం భరద్వాజ రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with M letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with M letter

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Originally posted 2022-09-24 06:05:22.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment