పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with N letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో

4435 నాచారం బృహస్పతి రుషి
4436 నాధము కపిల రుషి
4437 నాధేము భరత రుషి
4438 నాదెండ్ల వశిష్ట రుషి
4439 నాగారం బృహస్పతి రుషి
4440 నాగబొట్ల చ్యవన రుషి
4441 నాగమల్లె వ్యాస రుషి
4442 నాగము కౌశిక రుషి
4443 నాగపల్లి భరద్వాజ రుషి
4444 నాగరా గార్గేయ రుషి
4445 నాగరాజు మైత్రేయ రుషి
4446 నాగరం బృహస్పతి రుషి
4447 నాగవరం పులహ రుషి
4448 నాగిల్ల గాలవ రుషి
4449 నాగుల శుక రుషి
4450 నాగులు శుక రుషి
4451 నాగుమా కుత్సా రుషి
4452 నాలము కౌండిన్యస రుషి
4453 నాలిక పులస్త్య రుషి
4454 నామము చౌక్రిలా రుషి
4455 నామాల పవన రుషి
4456 నామం పరాశర రుషి
4457 నామాని సుతీష్ణ రుషి
4458 నామవరపు గార్గేయ రుషి
4459 నామెడ్డల గాలవ రుషి
4460 నామిని పరాశర రుషి
4461 నాంది రుష్యశృంగ రుషి
4462 నానేము అత్రి రుషి
4463 నార పులస్త్య రుషి
4464 నారాచము గార్గేయ రుషి
4465 నారాచి గార్గేయ రుషి
4466 నారాజీ విశ్వామిత్ర రుషి
4467 నారాలా పవన రుషి
4468 నారాయణ పులస్త్య రుషి
4469 నారదుడు మాతంగ రుషి
4470 నారము గాలవ రుషి
4471 నారాణి భరద్వాజ రుషి
4472 నారపరాజు కౌండిన్యస రుషి
4473 నారాయణమ్ పులస్త్య రుషి
4474 నారాయణవనం పులస్త్య రుషి
4475 నారెడు శ్రీవత్స రుషి
4476 నారేకాయాయ పరాశర రుషి
4477 నారేలం రఘు రుషి
4478 నారెం పులస్త్య రుషి
4479 నారీ పులస్త్య రుషి
4480 నారీకేళము వాలాఖిల్య రుషి
4481 నారింతల శ్రీధర రుషి
4482 నార్లకొండ మాండవ్య రుషి
4483 నార్ని ఆత్రేయ రుషి
4484 నారుమంచి ధక్ష రుషి
4485 నాషిక కశ్యప రుషి
4486 నాథము వశిష్ట రుషి
4487 నాచారం బృహస్పతి రుషి
4488 నాదభావి అత్రి రుషి
4489 నడకుడి కర్ధమ రుషి
4490 నడకుదురు కణ్వ రుషి
4491 నడిగట్ల విధుర రుషి
4492 నడికట్ల విధుర రుషి
4493 నడికట్టు అగస్త్య రుషి
4494 నడికొప్పు అంగీరస రుషి
4495 నడిమెట్ల విధుర రుషి
4496 నడిమి మైత్రేయ రుషి
4497 నడిమిపల్లి అంగీరస రుషి
4498 నడిపల్లి అంగీరస రుషి
4499 నాగమల్ల వ్యాస రుషి
4500 నాగమల్లి బృహస్పతి రుషి
4501 నాగారం బృహస్పతి రుషి
4502 నగరపల్లి కౌశిక రుషి
4503 నగిరి అత్రి రుషి
4504 నైనా మహాదేవ రుషి
4505 నైనారి మహాదేవ రుషి
4506 నైనారి మహాదేవ రుషి
4507 నైనవరం ధనుంజయ రుషి
4508 నైనవరపు ధనుంజయ రుషి
4509 నైపుని శుక రుషి
4510 నక్క గార్గేయ రుషి
4511 నక్కలా గార్గేయ రుషి
4512 నక్కలపల్లి చ్యవన రుషి
4513 నక్కని గాంగేయ రుషి
4514 నక్కెర ఆత్రేయ రుషి
4515 నక్కిన గాంగేయ రుషి
4516 నలబోలు రఘు రుషి
4517 నలగూటి మరీచ రుషి
4518 నలకారు పవన రుషి
4519 నలమతి కమండల రుషి
4520 నలమోల వశిష్ట రుషి
4521 నలమోలు వశిష్ట రుషి
4522 నలమోతుల రఘు రుషి
4523 నల్లా శ్రీధర రుషి
4524 నల్లచీమ కపిల రుషి
4525 నల్లగారిక కపిల రుషి
4526 నల్లగొండ వశిష్ట రుషి
4527 నల్లగుండ్ల శాండిల్య రుషి
4528 నల్లగుండ్లు విక్రమ రుషి
4529 నల్లకాలువ కణ్వ రుషి
4530 నల్లాల శ్రీధర రుషి
4531 నల్లం రఘు రుషి
4532 నల్లపాటి క్రతువు రుషి
4533 నల్లపాతు మరీచ రుషి
4534 నల్లపూస కశ్యప రుషి
4535 నల్లపూసల కశ్యప రుషి
4536 నల్లారా రఘు రుషి
4537 నల్లసాటి మరీచ రుషి
4538 నల్లతీగ కౌశిక రుషి
4539 నల్లవావిలా భరత రుషి
4540 నల్లే కౌండిల్య రుషి
4541 నల్లి కౌండిల్య రుషి
4542 నల్లు శ్రీధర రుషి
4543 నల్లుల రఘు రుషి
4544 నలుగొండ వశిష్ట రుషి
4545 నలుకల భైరవ రుషి
4546 నలుకుల భైరవ రుషి
4547 నలుమోలు అంగీరస రుషి
4548 నలుమోలు వశిష్ట రుషి
4549 నలువ రుష్యశృంగ రుషి
4550 నంభి వశిష్ట రుషి
4551 నంబూరి అగస్త్య రుషి
4552 నంబూరు అగస్త్య రుషి
4553 పేరుమెద్దల గాలవ రుషి
4554 నమిలి అగస్త్య రుషి
4555 నాంపల్లి చ్యవన రుషి
4556 నాంచారాం బృహస్పతి రుషి
4557 నాంచారి బృహస్పతి రుషి
4558 నంచర్ల కశ్యప రుషి
4559 నాంచెర్ల కశ్యప రుషి
4560 నందగిరి భరత రుషి
4561 నందగిరి భరత రుషి
4562 నందం ధక్ష రుషి
4563 నందనం దక్షిణామూర్తి రుషి
4564 నందనము పులస్త్య రుషి
4565 నందరాలా పవన రుషి
4566 నందేనా దక్షిణామూర్తి రుషి
4567 నంధాలా పవన రుషి
4568 నందగిరి భరత రుషి
4569 నంధాలా పవన రుషి
4570 నందలగిల భరత రుషి
4571 నందమూరి భార్గవ రుషి
4572 నంధనవనం రుష్యశృంగ రుషి
4573 నంధవరం అంగీరస రుషి
4574 నంధిగామ వామదేవ రుషి
4575 నందిముఖి భరద్వాజ రుషి
4576 నందిని అంగీరస రుషి
4577 నాంధిపతి ముద్గల రుషి
4578 నందివర్ధనం శౌనక రుషి
4579 నందివెలుగు శ్రీవత్స రుషి
4580 నంధుల పవన రుషి
4581 నంద్యాల పవన రుషి
4582 నంది పులస్త్య రుషి
4583 నందిబిందె గాలవ రుషి
4584 నందిమెట్ల పులస్త్య రుషి
4585 నందూరి ధనుంజయ రుషి
4586 నందూరు ధనుంజయ రుషి
4587 నండోరి భరత రుషి
4588 నంద్యాల పవన రుషి
4589 నాంకు అగస్త్య రుషి
4590 నాన్నా దక్షిణామూర్తి రుషి
4591 నన్నయ దక్షిణామూర్తి రుషి
4592 నరాల పవన రుషి
4593 నరహరి కేశవ రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with N letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో

4594 నరము బృహస్పతి రుషి
4595 నారాయణ పులస్త్య రుషి
4596 నారాయణమ్ పులస్త్య రుషి
4597 నరిగి అంగీరస రుషి
4598 నారింతల శ్రీధర రుషి
4599 నశ్యము కౌశిక రుషి
4600 నశ్వం హర రుషి
4601 నవనము కణ్వ రుషి
4602 నవనీతము కశ్యప రుషి
4603 నవతి కౌండిన్యస రుషి
4604 నవుడూరి హరితస రుషి
4605 నయము రుష్యశృంగ రుషి
4606 నయనము మాండవ్య రుషి
4607 నేధునూరి పురుషోత్తమ రుషి
4608 నేదూరి అధోక్షజ రుషి
4609 నీలకము పులస్త్య రుషి
4610 నీలం రఘు రుషి
4611 నీలమందు ధుర్వాస రుషి
4612 నీలాంబరము శుక రుషి
4613 నీలంరాజు పరాశర రుషి
4614 నీలంశెట్టి రఘు రుషి
4615 నీలి ప్రష్ట రుషి
4616 నీలూరి శక్తి రుషి
4617 నీరము భరద్వాజ రుషి
4618 నీతము బృహస్పతి రుషి
4619 నీతి హృషీకేశ రుషి
4620 నెక్కంటి భరద్వాజ రుషి
4621 నేలభట్ల హరితస రుషి
4622 నేలకంటి వామదేవ రుషి
4623 నేలకూన భరద్వాజ రుషి
4624 నేలనూతల శ్రీధర రుషి
4625 నేలపాటి భార్గవ రుషి
4626 నేలటూరి శ్రీవత్స రుషి
4627 నెలవంక బృహస్పతి రుషి
4628 నెల్లి కౌండిల్య రుషి
4629 నెల్లూరు శక్తి రుషి
4630 నెల్లుట్ల బృహస్పతి రుషి
4631 నెలూరి క్రతువు రుషి
4632 నెమాల పవన రుషి
4633 నెమాలి గార్గేయ రుషి
4634 నెమలూరి ధనుంజయ రుషి
4635 నెమలు పవన రుషి
4636 నేమాని ముద్గల రుషి
4637 నేపాటి కర్ధమ రుషి
4638 నేరదాల దత్తాత్రేయ రుషి
4639 నేరేడు శ్రీవత్స రుషి
4640 నేరెల్లా విక్రమ రుషి
4641 నేరెళ్లపల్లి పులహ రుషి
4642 నేరేళ్లు పులహ రుషి
4643 నెరుగంటి వామదేవ రుషి
4644 నేతా మరీచ రుషి
4645 నేతపాలక విశ్వామిత్ర రుషి
4646 నేతి హృషీకేశ రుషి
4647 నేతిబొట్టు భార్గవ రుషి
4648 నేతిని భార్గవ రుషి
4649 నేత్రగంటి ఈశ్వర రుషి
4650 నగలవారు బిక్షు రుషి
4651 నిడదవోలు ధుర్వాస రుషి
4652 నిడమర్తి జమధాగ్ని రుషి
4653 నిధము అంగీరస రుషి
4654 నిధానము గౌతమ రుషి
4655 నిడుముక్కల వ్యాస రుషి
4656 నిగారము గాలవ రుషి
4657 నిగారము పులస్త్య రుషి
4658 నిగ్గు పరాశర రుషి
4659 నిజాం ఉదయపావన రుషి
4660 నీలి ప్రష్ట రుషి
4661 నీలినెట్టి కశ్యప రుషి
4662 నిమ్మ రఘు రుషి
4663 నిమ్మగడ్డ శాండిల్య రుషి
4664 నిమ్మల రఘు రుషి
4665 నిమ్మరాజు శౌనక రుషి
4666 నిముషం వశిష్ట రుషి
4667 నిందరు కపిల రుషి
4668 నిరుక్తము చ్యవన రుషి
4669 నిట్టల మాండవ్య రుషి
4670 నిట్టూరి మాండవ్య రుషి
4671 నివాతము జమధాగ్ని రుషి
4672 నియోగము గార్గేయ రుషి
4673 నోడూరి కౌశిక రుషి
4674 నొడుగు కౌశిక రుషి
4675 నొక్కము శౌనక రుషి
4676 నొక్కు శౌనక రుషి
4677 నోల్లు శ్రీధర రుషి
4678 నోలు శ్రీధర రుషి
4679 నోముల పవన రుషి
4680 నోండా సంకర్షణ రుషి
4681 నొంద సంకర్షణ రుషి
4682 నూగు అగస్త్య రుషి
4683 నూజిల్లా మరీచ రుషి
4684 నూజివీడు విశ్వామిత్ర రుషి
4685 నూక కౌండిల్య రుషి
4686 నూకల పరాశర రుషి
4687 నూకెల్లి కౌండిల్య రుషి
4688 నూకర్లీ కౌండిల్య రుషి
4689 నూలు కౌండిల్య రుషి
4690 నూలుకోలు పులస్త్య రుషి
4691 నూలుకుట్ల విధుర రుషి
4692 నూము పవన రుషి
4693 నూముధారము కశ్యప రుషి
4694 నూనపూను మహాదేవ రుషి
4695 నూనాపూరి మహాదేవ రుషి
4696 ఎవరూ అంగీరస రుషి
4697 నూనెపల్లి అంగీరస రుషి
4698 నూపురం పరాశర రుషి
4699 నూరం భార్గవ రుషి
4700 నూరు అంబరీష రుషి
4701 నూతలపాటి పులస్త్య రుషి
4702 నూతి హృషీకేశ రుషి
4703 నోరా అంబరీష రుషి
4704 నోరు అంబరీష రుషి
4705 నొసలు కశ్యప రుషి
4706 నోస్సం హర రుషి
4707 నౌడు అగస్త్య రుషి
4708 నౌకా ఆత్రేయ రుషి
4709 నూరు అంగీరస రుషి
4710 నుదురు గాలవ రుషి
4711 నుదురుపాటి గాలవ రుషి
4712 నుగ్గుల కపిల రుషి
4713 నునారి మహాదేవ రుషి
4714 నుండ సంకర్షణ రుషి
4715 నూనెపల్లి అంగీరస రుషి
4716 నున్న కశ్యప రుషి
4717 నురుగు కౌశిక రుషి
4718 నూరుగుడు శ్రీవత్స రుషి
4719 నరుగుపాటి గాలవ రుషి
4720 నూరుము కణ్వ రుషి
4721 నువ్వుల ఆత్రేయ రుషి
4722 న్యాలపోగుల శుక రుషి
4723 న్యాయపతి గౌతమ రుషి
4724 న్యాసము మాండవ్య రుషి
4725 న్యాలపల్లి చ్యవన రుషి
4726 న్యావపల్లి చ్యవన రుషి
4727 న్యాయం భార్గవ రుషి
4728 న్యాయము జనార్ధన రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with N letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with N letter

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment