పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with P letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

4879 పాచునూరి వశిష్ట రుషి
4880 పాడాసు బ్రహ్మ రుషి
4881 పదరల పురుషోత్తమ రుషి
4882 పాధము గార్గేయ రుషి
4883 పాధుకల జమధాగ్ని రుషి
4884 పాడుగంటి పౌష్ణాల రుషి
4885 పాడ్యమి గాలవ రుషి
4886 పాగా శౌనక రుషి
4887 పాగాలా శుక రుషి
4888 పాగం కపిల రుషి
4889 పాక వామన రుషి
4890 పాకాల జరీలా రుషి
4891 పాకారి భరద్వాజ రుషి
4892 పాకారు బృహస్పతి రుషి
4893 పాకము కౌండిన్యస రుషి
4894 పాకనాడు కౌశిక రుషి
4895 పాకిపూడి మాండవ్య రుషి
4896 పాల మనుః రుషి
4897 పాలాది గాంగేయ రుషి
4898 పాలచెర్ల కశ్యప రుషి
4899 పాలదుగి విక్రమ రుషి
4900 పాలడుగు వ్యాస రుషి
4901 పాలగుమ్మ ఆత్రేయ రుషి
4902 పాలగుమ్మడి చ్యవన రుషి
4903 పాలగుమ్మి చ్యవన రుషి
4904 పాలకన్ను చ్యవన రుషి
4905 పాలకోకిల మధుసూదన రుషి
4906 పాలకుర్తి నారాయణ రుషి
4907 పాలం జనార్ధన రుషి
4908 పాలమాకుల అగస్త్య రుషి
4909 పాలము పులహ రుషి
4910 పాలంకి పులహ రుషి
4911 పాలపూడి వ్యాస రుషి
4912 పాలశెట్టి అత్రి రుషి
4913 పాలవడ్డి జయవర్ధన రుషి
4914 పాలవెల్లి శాండిల్య రుషి
4915 పాలెం రఘు రుషి
4916 పాలెంపట్టు అత్రి రుషి
4917 పాళీ పరాశర రుషి
4918 పాలిచెర్ల కశ్యప రుషి
4919 పాలిశెట్టి మనుః రుషి
4920 పాలువాయి చ్యవన రుషి
4921 పాల్వాడి గాంగేయ రుషి
4922 పామర్ల ఆత్రేయ రుషి
4923 పామిలేటి మరీచ రుషి
4924 పామిశెట్టి విమల రుషి
4925 పామూరు పరాశర రుషి
4926 పాము జరీలా రుషి
4927 పాముల ఈశ్వర రుషి
4928 పాములపర్తి మైత్రేయ రుషి
4929 పాములు ఝరీలా రుషి
4930 పాణారము ధక్ష రుషి
4931 పానకాల భైరవ రుషి
4932 పానకాలం పరాశర రుషి
4933 పానకం పరాశర రుషి
4934 పానకొండ యధు రుషి
4935 పానాల కేశవ రుషి
4936 పానల్కాలా యధు రుషి
4937 పానం పులస్త్య రుషి
4938 పానెం భరత రుషి
4939 పానుగంటి పద్మనాభ రుషి
4940 పాణ్యం గౌతమ రుషి
4941 పాపాన సుతీష్ణ రుషి
4942 పాపని సుతీష్ణసూర్య రుషి
4943 పారాలా కపిల రుషి
4944 పారాలు కపిల రుషి
4945 పారాణి పులస్త్య రుషి
4946 పారాడ కర్ధమ రుషి
4947 పారణం క్రతువు రుషి
4948 పారెపెల్లి చ్యవన రుషి
4949 పారియాపల్లి చ్యవన రుషి
4950 పారిపల్లి చ్యవన రుషి
4951 పారుపల్లి చ్యవన రుషి
4952 పారుపర్లి చ్యవన రుషి
4953 పార్వేట పులహ రుషి
4954 పాసా పులస్త్య రుషి
4955 పాషాదం ప్రష్ట రుషి
4956 పాషాండం ప్రష్ట రుషి
4957 పాశం జయవర్ధన రుషి
4958 పాషి పులస్త్య రుషి
4959 పాశికంటె పద్మనాభ రుషి
4960 పశుకాంతి పౌష్ణాల రుషి
4961 పాసికంటి పౌష్ణాల రుషి
4962 పాతాళ గార్గేయ రుషి
4963 పాతపల్లి గాలవ రుషి
4964 పాతకోట ధుర్వాస రుషి
4965 పాతపల్లి అంగీరస రుషి
4966 పాతరి సూత్ర రుషి
4967 పాతర్ల సూత్ర రుషి
4968 పాతుగొండ్ల యధు రుషి
4969 పాతూరి సూత్ర రుషి
4970 పాతిబండ వాలాఖిల్య రుషి
4971 పావని సుతీష్ణసూర్య రుషి
4972 పావురము కశ్యప రుషి
4973 పాయకట్టు పులహ రుషి
4974 పబ్బని సుతీష్ణ రుషి
4975 పబ్బతి అంగీరస రుషి
4976 పబ్బతి విశ్వ రుషి
4977 పబ్బేతి అంగీరస రుషి
4978 పబ్బా విశ్వ రుషి
4979 పబ్బు భరద్వాజ రుషి
4980 పచ్చా సాధు రుషి
4981 పచారి బృహస్పతి రుషి
4982 పచర్ల కశ్యప రుషి
4983 పచారు మహాదేవ రుషి
4984 పచ్చగన్నేరు ఆత్రేయ రుషి
4985 పచ్చకముల పవన రుషి
4986 పచారం బృహస్పతి రుషి
4987 పచారి మహాదేవ రుషి
4988 పచ్చవా హరితస రుషి
4989 పచ్చా సాధు రుషి
4990 పచారీ మహాదేవ రుషి
4991 పచ్చరం బృహస్పతి రుషి
4992 పచ్చరపు బృహస్పతి రుషి
4993 పచ్చినిలం రఘు రుషి
4994 పాచి వశిష్ట రుషి
4995 పచ్చిగాయ పులహ రుషి
4996 పచ్చినీలం రఘు రుషి
4997 పచ్చినీరము గౌతమ రుషి
4998 పచ్చినూలు పరాశర రుషి
4999 పచ్చిపాల పులహ రుషి
5000 పాచిపడుగు పులస్త్య రుషి
5001 పచ్చిపులుసు పరాశర రుషి
5002 పచ్చిపులుసుల కౌండిల్య రుషి
5003 పచ్చిరి బృహస్పతి రుషి
5004 పచ్చునూరు బృహస్పతి రుషి
5005 పడాల పురుషోత్తమ రుషి
5006 పడాలి పురుషోత్తమ రుషి
5007 పడకండ్ల ముద్గల రుషి
5008 పడమర్ల ఆత్రేయ రుషి
5009 పడప బృహదారణ్య రుషి
5010 పడవల పౌండ్రక రుషి
5011 పదిడిమి విక్రమ రుషి
5012 పదిడిమి విక్రమ రుషి
5013 పడిధేము విక్రమ రుషి
5014 పడిదెపు శ్రీవత్స రుషి
5015 పడిదోపు శ్రీవత్స రుషి
5016 పడిగె శ్రీకృష్ణ రుషి
5017 పడిగినవారు శ్రీకృష్ణ రుషి
5018 పడికట్టు వాలాఖిల్య రుషి
5019 పడిమిలి మాధవ రుషి
5020 పడివల కౌండిన్యస రుషి
5021 పద్మ శాండిల్య రుషి
5022 పద్మం శాండిల్య రుషి
5023 పద్మనాభం కౌండిల్య రుషి
5024 పద్మిని శాండిల్య రుషి
5025 పడుచూరి విజయ రుషి
5026 పడుచూరు విజయ రుషి
5027 బడుగుల పరాశర రుషి
5028 పడుగునూలు పరాశర రుషి
5029 పగడ పులస్త్య రుషి
5030 పగడాల దత్తాత్రేయ రుషి
5031 పగడాలు పులహ రుషి
5032 పగడకుల శుక రుషి
5033 పగడమర్రి వాసుదేవ రుషి
5034 పగడము పరాశర రుషి
5035 పగడశాల పులస్త్య రుషి
5036 పగిడిమర్రి సుభిక్ష రుషి
5037 పగూడాకుల మధుసూదన రుషి
5038 పగూడాల ఝరీలా రుషి
5039 పగును ధనుంజయ రుషి
5040 పైడాకుల విశ్వామిత్ర రుషి
5041 పైడి జయ రుషి
5042 పైడికంటి పులస్త్య రుషి
5043 పైడికొండ వశిష్ట రుషి
5044 పైడిపత్తి రుష్యశృంగ రుషి
5045 పైడిపత్తిన పరాశర రుషి
5046 పైడిరాజు ధక్ష రుషి
5047 పైకము కపిల రుషి
5048 పక్కా గార్గేయ రుషి
5049 పక్కి అంగీరస రుషి
5050 పాలచర్ల కశ్యప రుషి
5051 పలారం బృహస్పతి రుషి
5052 పలాశము వ్యాస రుషి
5053 పాలచెర్ల కశ్యప రుషి
5054 పలాడి గాంగేయ రుషి
5055 పలాడ్లు వనసంగనక రుషి
5056 పలగాని సుతీష్ణసూర్య రుషి
5057 పాలకా వామన రుషి
5058 పలకల వామన రుషి
5059 పలకలపల్లె చ్యవన రుషి
5060 పలకలపల్లి చ్యవన రుషి
5061 పలకసరులు మరీచ రుషి
5062 పాలకుర్తి నారాయణ రుషి
5063 పాలమర్తి కమండల రుషి
5064 పాలంచె త్రిశంక రుషి
5065 పాలపాటి మరీచ రుషి
5066 పాలవారు వాసుదేవ రుషి
5067 పలిశెట్టి విమల రుషి
5068 పలిశెట్టి విమల రుషి
5069 పల్లా పవన రుషి
5070 పల్లకీ వ్యాస రుషి
5071 పల్లకూరి మహాదేవ రుషి
5072 పల్లలమర్రి వాసుదేవ రుషి
5073 పల్లం శ్రీధర రుషి
5074 పల్లమారి కపిల రుషి
5075 పల్లమర్తి గాలవ రుషి
5076 పల్లంపాడు మరీచ రుషి
5077 పల్లంపాటి మరీచ రుషి
5078 పల్లపాడు క్రతువు రుషి
5079 పల్లపాడు మరీచ రుషి
5080 పల్లటి మరీచ రుషి
5081 పల్లె కౌండిల్య రుషి
5082 పల్లెదేవర గాలవ రుషి
5083 పల్లెల కౌండిన్యస రుషి
5084 పల్లెం రఘు రుషి
5085 పల్లెము శ్రీధర రుషి
5086 పాలేరు కపిల రుషి
5087 పల్లెరుగాయ బృహస్పతి రుషి
5088 పల్లేటి రుష్యశృంగ రుషి
5089 పల్లికోన అత్రి రుషి
5090 పల్లి కౌండిల్య రుషి
5091 పల్నాటి మరీచ రుషి
5092 పలుకలపల్లి చ్యవన రుషి
5093 పలుకపల్లె చ్యవన రుషి
5094 పలుకపల్లి చ్యవన రుషి
5095 పలుకూరి పులహ రుషి
5096 పలుకూరు పులహ రుషి
5097 పలుమారి కేశవ రుషి
5098 పలుమారు వాసుదేవ రుషి
5099 పలువరి వాసుదేవ రుషి
5100 పలువూరి రౌనక రుషి
5101 పలువురా వాసుదేవ రుషి
5102 పల్యది గార్గేయ రుషి
5103 పామరము బృహస్పతి రుషి
5104 పంబాల మనుః రుషి
5105 పమిడిమర్రి వాసుదేవ రుషి
5106 పామిశెట్టి విమల రుషి
5107 పమిటిమర్రి వాసుదేవ రుషి
5108 పంపాన సుతీష్ణసూర్య రుషి
5109 పంపకాల జమధాగ్ని రుషి
5110 పాంపల్లి ధక్ష రుషి
5111 పంపన భరత రుషి
5112 పముజుల పులస్త్య రుషి
5113 పనగడుగు శుక రుషి
5114 పానగంటి పద్మనాభ రుషి
5115 పానకాల భైరవ రుషి
5116 పనస శాండిల్య రుషి
5117 పాంచాల భైరవ రుషి
5118 పంచదార రుష్యశృంగ రుషి
5119 పాంచాల భైరవ రుషి
5120 పంచము శాండిల్య రుషి
5121 పంచాంగము కపిల రుషి
5122 పంచపాత్ర కణ్వ రుషి
5123 పంచెల భైరవ రుషి
5124 పంచితము శౌనక రుషి
5125 పంచుమర్రి వాసుదేవ రుషి
5126 పంచుమర్తి గాలవ రుషి
5127 పంచుమర్థుడు నారాయణ రుషి
5128 పాండారు భరత రుషి
5129 పండగిరి భరద్వాజ రుషి
5130 పండాల పులహ రుషి
5131 పండాలి ప్రష్ట రుషి
5132 పండాలు ప్రష్ట రుషి
5133 పండం పవన రుషి
5134 పందేకంటె పద్మనాభ రుషి
5135 పంధేరము కశ్యప రుషి
5136 పందికొక్కుల పవన రుషి
5137 పండిల్లా బృహదారణ్య రుషి
5138 పందినాల పరాశర రుషి
5139 పంధిరి వాసుదేవ రుషి
5140 పండిట్ల గాంగేయ రుషి
5141 పందిలి ప్రష్ట రుషి
5142 పాండు జమధాగ్ని రుషి
5143 పండుల పవన రుషి
5144 పంగా పవన రుషి
5145 పంగనమల పులస్త్య రుషి
5146 పంగర పరాశర రుషి
5147 పంగిడి రుష్యశృంగ రుషి
5148 పంగులూరి క్రతువు రుషి
5149 పనిధేపు యధు రుషి
5150 పనివేపు పులస్త్య రుషి
5151 పంజాలా మనుః రుషి
5152 పంజారాల శుక రుషి
5153 పంకజం విష్ణు రుషి
5154 పంకం కౌండిల్య రుషి
5155 పన్నాలా జయ రుషి
5156 పన్నామల దత్తాత్రేయ రుషి
5157 పన్నాధుల జయ రుషి
5158 పన్నాదుల జయ రుషి
5159 పన్నం ధమోదర రుషి
5160 పన్నమల దత్తాత్రేయ రుషి
5161 పన్నమలు మాండవ్య రుషి
5162 పన్నము దిగ్వాస రుషి
5163 పన్నెకట్లు శౌనక రుషి
5164 పన్నెల దత్తాత్రేయ రుషి
5165 పన్నెర జట్టిల రుషి
5166 పన్నీరు మాధవ రుషి
5167 పన్నీరులా శాండిల్య రుషి
5168 పనూరి కేశవ రుషి
5169 పంటపం కౌండిల్య రుషి
5170 పంతం ధక్ష రుషి
5171 పంథము విశ్వామిత్ర రుషి
5172 పాంథెనా వామదేవ రుషి
5173 పంతుల వశిష్ట రుషి
5174 పంతులు వశిష్ట రుషి
5175 పప్పా బృహదారణ్య రుషి
5176 పప్పన్ పరాశర రుషి
5177 పప్పు బృహదారణ్య రుషి
5178 పప్పుశెట్టి ముద్గల రుషి
5179 పరాగము శుక రుషి
5180 పరకాల పరాశర రుషి
5181 పరకాయ ధక్ష రుషి
5182 పేరాల పురుషోత్తమ రుషి
5183 పరమహంస కపిల రుషి
5184 పరమాణం పులస్త్య రుషి
5185 పరము బృహస్పతి రుషి
5186 పరంగి గౌతమ రుషి
5187 పరంక విక్రమ రుషి
5188 పరసు పురుషోత్తమ రుషి
5189 పరిధి రుష్యశృంగ రుషి
5190 పరిగె ధక్ష రుషి
5191 పరిగి శాండిల్య రుషి
5192 పరికిపండ్ల విక్రమ రుషి
5193 పరిమళ శాండిల్య రుషి
5194 పరిమే భార్గవ రుషి
5195 పరిమి ధక్ష రుషి
5196 పరిమిల్లా ధక్ష రుషి
5197 పరిమిల్లు విక్రమ రుషి
5198 పరిము విక్రమ రుషి
5199 పరిణి విక్రమ రుషి
5200 పరిసరపు గోవింద రుషి
5201 పారిస్ శాండిల్య రుషి
5202 పరిష శాండిల్య రుషి
5203 పరితి కశ్యప రుషి
5204 పార్లపాటి కపిల రుషి
5205 పర్ణాతి మరీచ రుషి
5206 పరుసవేధి విశ్వామిత్ర రుషి
5207 పరుష శాండిల్య రుషి
5208 పర్వత కౌండిన్యస రుషి
5209 పార్వతం ధక్ష రుషి
5210 పసగడ వాలాఖిల్య రుషి
5211 పసగడుగుల వాలాఖిల్య రుషి
5212 పసల వాలాఖిల్య రుషి
5213 పసలి ప్రష్ట రుషి
5214 పాసన శాండిల్య రుషి
5215 పాసర్ల అగస్త్య రుషి
5216 పసరుగాయ శౌనక రుషి
5217 పాశగడుగుల శ్రీవత్స రుషి
5218 పసిమిడి పరాశర రుషి
5219 పసిరికాయ శౌనక రుషి
5220 పస్నూర్ బిక్షు రుషి
5221 పస్నూరి కేశవ రుషి
5222 పశుధోరి శ్రీవత్స రుషి
5223 పసుల వాలాఖిల్య రుషి
5224 పసుమర్రు గార్గేయ రుషి
5225 పసుమర్తి నారాయణ రుషి
5226 పసునూరి కేశవ రుషి
5227 పశుపాలు మరీచ రుషి
5228 పశుపర్తి చౌక్రిలా రుషి
5229 పసుపు మరీచ రుషి
5230 పసుపునీళ్ళు వశిష్ట రుషి
5231 పసుపునీతి వ్యాస రుషి
5232 పసుపునూతి మరీచ రుషి
5233 పటము భరద్వాజ రుషి
5234 పథకము అంగీరస రుషి
5235 పఠాంగి శ్రీవత్స రుషి
5236 పాతరిగి ఆత్రేయ రుషి
5237 పతి ఊర్ద్వాస రుషి
5238 పతిబతిని ఊర్ద్వాస రుషి
5239 పత్తిగొండ్ల యధు రుషి
5240 పత్తికొండ అత్రి రుషి
5241 పతిపాక వామన రుషి
5242 పతిపాకం పశునాక రుషి
5243 పతిరేకు మాండవ్య రుషి
5244 పత్రము మైత్రేయ రుషి
5245 పత్రి వామదేవ రుషి
5246 పత్సారి బృహస్పతి రుషి
5247 పాతికము వశిష్ట రుషి
5248 పట్నాల శ్రీవత్స రుషి
5249 పట్నం పులస్త్య రుషి
5250 పాత్రుల దత్తాత్రేయ రుషి
5251 పట్టా ఘనక రుషి
5252 పట్టాభి ఘనక రుషి
5253 పట్టం మైత్రేయ రుషి
5254 పట్టము అత్రి రుషి
5255 పట్టెడ అగస్త్య రుషి
5256 పట్టెం ఘనక రుషి
5257 పత్తిపాక వామన రుషి
5258 పత్తిగొండ యధు రుషి
5259 పట్టివర్ధనం పరాశర రుషి
5260 పట్టుబట్ట వశిష్ట రుషి
5261 పట్టుం ఘనక రుషి
5262 పట్టుమెట్టు వశిష్ట రుషి
5263 పటుకుల పవన రుషి
5264 పట్వారీ దత్తాత్రేయ రుషి
5265 పవన సుతీష్ణసూర్య రుషి
5266 పాయసము పులస్త్య రుషి
5267 పెదకంటి విశ్వామిత్ర రుషి
5268 పెద్దబొమ్మ వరుణ రుషి
5269 పెద్దకోట్ల విధుర రుషి
5270 పెద్దకోట విధుర రుషి
5271 పెద్దపల్లి భార్గవ రుషి
5272 పెద్దప్ప హరితస రుషి
5273 పెద్దపులి మరీచ రుషి
5274 పెద్దింటి బృహస్పతి రుషి
5275 పెద్దిపతి విశ్వ రుషి
5276 పెద్ది జయవర్ధన రుషి
5277 పెద్దూరి భరత రుషి
5278 పెదపాటి శ్రీవత్స రుషి
5279 పీచు ఊర్ద్వాస రుషి
5280 పీధర్మి పులహ రుషి
5281 పీడు అగస్త్య రుషి
5282 పీక పులస్త్య రుషి
5283 పీకనూలు పులస్త్య రుషి
5284 పీకేటి శ్రీవత్స రుషి
5285 పీలపిండి భరద్వాజ రుషి
5286 పీపారులా శుక రుషి
5287 పీరము అంగీరస రుషి
5288 పీరాణి క్రతువు రుషి
5289 పీరంటం వశిష్ట రుషి
5290 పీరేచర్ల కశ్యప రుషి
5291 పీర్మి భార్గవ రుషి
5292 పీరూరి కపిల రుషి
5293 పీటల అత్రి రుషి
5294 పీటము క్రతువు రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with P letter

5295 పెగడ నరసింహ రుషి
5296 పెగూడ విచ్వినా రుషి
5297 పెగుటా నిశ్చిత రుషి
5298 పెలికూరి మౌయ రుషి
5299 పెళ్లకూరి సుభిక్ష రుషి
5300 పెళ్లకూరి మహాదేవ రుషి
5301 పెళ్ళాల భైరవ రుషి
5302 పెంబర్తి నారాయణ రుషి
5303 పెంబర్తుల నారాయణ రుషి
5304 పెంబతి నియంత రుషి
5305 పెంపు గౌతమ రుషి
5306 పెనగండ్ల యధు రుషి
5307 పెండారము కౌశిక రుషి
5308 పెండలము మరీచ రుషి
5309 పెండే కౌండిన్యస రుషి
5310 పెండేకంటి పద్మనాభ రుషి
5311 పెండెకట్లు గాలవ రుషి
5312 పెండేలా దత్తాత్రేయ రుషి
5313 పెండమ్ భరద్వాజ రుషి
5314 పెండేముల భరద్వాజ రుషి
5315 పెండేరా బృహస్పతి రుషి
5316 పెండులా పవన రుషి
5317 పెండ్యాల దత్తాత్రేయ రుషి
5318 పెంట రుష్యశృంగ రుషి
5319 పెంటా రుష్యశృంగ రుషి
5320 పెంటపాటి మరీచ రుషి
5321 పెంటపల్లె మరీచ రుషి
5322 పెంటపల్లి చ్యవన రుషి
5323 పెంటి రుష్యశృంగ రుషి
5324 పెనుబల్లి నారాయణ రుషి
5325 పెనుగాలి గాలవ రుషి
5326 పెనుగొండ యధు రుషి
5327 పెనుగొండ్ల యధు రుషి
5328 పెనుమల్ల ప్రష్ట రుషి
5329 పెనుమల్లి ప్రష్ట రుషి
5330 పేపరుల శుక రుషి
5331 పేరాల పురుషోత్తమ రుషి
5332 పేరం బృహస్పతి రుషి
5333 పెరమారు వనసంగనక రుషి
5334 పెరమల్లు వనసంగనక రుషి
5335 పెరంబధూర నియంత రుషి
5336 పేరాపల్లి పులస్త్య రుషి
5337 పెరవలి ధనుంజయ రుషి
5338 పేరేచెర్ల కశ్యప రుషి
5339 పేరేచెర్ల కశ్యప రుషి
5340 పెరిశెట్టి భరత రుషి
5341 పెరియాల వామదేవ రుషి
5342 పెరియసామి అత్రి రుషి
5343 పెర్ల ఆత్రేయ రుషి
5344 పర్మి భార్గవ రుషి
5345 పేరూరు విజయ రుషి
5346 పెరుక రుష్యశృంగ రుషి
5347 పెరుమాళ్ల విక్రమ రుషి
5348 పెరుమాండ్ల విక్రమ రుషి
5349 పెసర కశ్యప రుషి
5350 పెసరగడ్డ నరసింహ రుషి
5351 పెసర్ల కశ్యప రుషి
5352 పెటా ఘనక రుషి
5353 పెటా గనక రుషి
5354 పీటర్ పవన రుషి
5355 పెట్ల విధుర రుషి
5356 ఫలము మరీచ రుషి
5357 ఫాంటము చ్యవన రుషి
5358 ఫడిదెపు శ్రీవత్స రుషి
5359 ఫలహారము కౌశిక రుషి
5360 ఫలకము వశిష్ట రుషి
5361 ఫలము పరాశర రుషి
5362 ఫలసాయము అంగీరస రుషి
5363 ఫలినము పులస్త్య రుషి
5364 ఫలిని క్రతువు రుషి
5365 ఫలితము కశ్యప రుషి
5366 ఫణతి విశ్వ రుషి
5367 ఫండారు భరత రుషి
5368 ఫండాల పవన రుషి
5369 ఫండూరం భరత రుషి
5370 ఫండు జమధాగ్ని రుషి
5371 ఫాండురామ్ భరత రుషి
5372 ఫండూరు భరత రుషి
5373 ఫణి పులస్త్య రుషి
5374 ఫణిధపు శ్రీవత్స రుషి
5375 ఫణితపు గార్గేయ రుషి
5376 ఫనుతి విశ్వ రుషి
5377 ఫారెంజ్ కశ్యప రుషి
5378 ఫరంగి త్రిశంక రుషి
5379 ఫెనము విశ్వామిత్ర రుషి
5380 ఫేపర్లా శుక రుషి
5381 ఫిరంగి ధక్ష రుషి
5382 పిచికా వామన రుషి
5383 పిచికలపాటి పరాశర రుషి
5384 పిచికే వామన రుషి
5385 పిచుకా వామన రుషి
5386 పిచ్చుకల వామన రుషి
5387 పిడమర్రు విశ్వామిత్ర రుషి
5388 పిడమర్తి బృహస్పతి రుషి
5389 పిడెము మరీచ రుషి
5390 పిడిగంట విశ్వామిత్ర రుషి
5391 పిడికోల శుక రుషి
5392 పిడుగు బృహస్పతి రుషి
5393 పిట్టా ఘనక రుషి
5394 పికల కర్ధమ రుషి
5395 పిలగాని సుతీష్ణసూర్య రుషి
5396 పిలక కర్ధమ రుషి
5397 పిల్కి విక్రమ రుషి
5398 పిల్లలమర్రి వాసుదేవ రుషి
5399 పిల్లలమారి సుభిక్ష రుషి
5400 పిల్లి కౌండిల్య రుషి
5401 పిల్లిపెసర కర్ధమ రుషి
5402 పిల్లోరి భరద్వాజ రుషి
5403 పిల్లుట్ల శాండిల్య రుషి
5404 పిలుకానా ఆత్రేయ రుషి
5405 పినపాడు శుక రుషి
5406 పించము పులస్త్య రుషి
5407 పిండాలి ప్రష్ట రుషి
5408 పిండము ధక్ష రుషి
5409 పిండి వాలాఖిల్య రుషి
5410 పిండికా శౌనక రుషి
5411 పిండికొండ శాండిల్య రుషి
5412 పిండికూడు మాండవ్య రుషి
5413 పిండికూర భార్గవ రుషి
5414 పిండిపోలు భరద్వాజ రుషి
5415 పింగళ వశిష్ట రుషి
5416 పింగళి వశిష్ట రుషి
5417 పింజలా ప్రష్ట రుషి
5418 పింజమ్ విష్ణు రుషి
5419 పిన్నా పులస్త్య రుషి
5420 పిన్నమశెట్ల విమల రుషి
5421 పిన్నమశెట్టి విమల రుషి
5422 పిన్నెటి శౌనక రుషి
5423 పీనుమల్ల పులహ రుషి
5424 పిప్పల పులహ రుషి
5425 పిరంగి ధక్ష రుషి
5426 పిసపాటి మాండవ్య రుషి
5427 పిస్కా భరత రుషి
5428 పీతాంబరం భరద్వాజ రుషి
5429 పిట్ల మధన రుషి
5430 పిట్ల మధు రుషి
5431 పిట్టా ఘనక రుషి
5432 పిట్టల ఈశ్వర రుషి
5433 పిట్టెల ఈశ్వర రుషి
5434 పిత్తల భరద్వాజ రుషి
5435 పిత్తలము భరద్వాజ రుషి
5436 పిట్టు మరీచ రుషి
5437 పిట్టూరి పులస్త్య రుషి
5438 ప్లేనెగన్ బృహస్పతి రుషి
5439 పోచం జనార్ధన రుషి
5440 పోచన కౌశిక రుషి
5441 పోచిన వామన రుషి
5442 పోచిరాజు కౌశిక రుషి
5443 పొడగంటి పౌష్ణాల రుషి
5444 పొడగు కశ్యప రుషి
5445 పొడపాడు శాండిల్య రుషి
5446 పొదరాలా పురుషోత్తమ రుషి
5447 పోదారాల్లా పురుషోత్తమ రుషి
5448 పొదలకూరు అత్రి రుషి
5449 పొడుగు భరత రుషి
5450 పొగాకుల విశ్వామిత్ర రుషి
5451 పొగాకుల విశ్వామిత్ర రుషి
5452 పొగడ జమధాగ్ని రుషి
5453 పొగకన్ను జమధాగ్ని రుషి
5454 పోగమల్ల శుక రుషి
5455 పోగుల శుక రుషి
5456 పోకల శుక రుషి
5457 పోకమాను కపిల రుషి
5458 పోకని సుతీష్ణసూర్య రుషి
5459 పొక్కల వశిష్ట రుషి
5460 పొక్కల వశిష్ట రుషి
5461 పొక్కులూరి పరాశర రుషి
5462 పోకూరి విజయ రుషి
5463 పోలా మనుః రుషి
5464 పోలాప్రగడ అగస్త్య రుషి
5465 పొలాసి వ్యాస రుషి
5466 పొలాసు బ్రహ్మ రుషి
5467 పోలచెట్టి కశ్యప రుషి
5468 పొలాది సుభిక్ష రుషి
5469 పొలకట్టు కర్ధమ రుషి
5470 పోలాకిరి క్రతువు రుషి
5471 పోలన్ వశిష్ట రుషి
5472 పోలానా కశ్యప రుషి
5473 పోలంకి సుభిక్ష రుషి
5474 పోలరాజు భరద్వాజ రుషి
5475 పొలాస కశ్యప రుషి
5476 పోలశెట్టి మైత్రేయ రుషి
5477 పోలవరం పులస్త్య రుషి
5478 పోలవరపు పులస్త్య రుషి
5479 పోలేపాక శుక రుషి
5480 పోలేటి స్త్రాంశ రుషి
5481 పోలి గార్గేయ రుషి
5482 పొలిచెలి కశ్యప రుషి
5483 పోలిచెల్లి కశ్యప రుషి
5484 పోలిచెర్ల కశ్యప రుషి
5485 పోలికి పరాశర రుషి
5486 పోలికిమ్ పౌండ్రక రుషి
5487 పోలింకి పౌండ్రక రుషి
5488 పోలిసెట్టి వృక్ష రుషి
5489 పోలిశెట్టి విమల రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with P letter

5490 పొల్లకాయల మధుసూదన రుషి
5491 పొల్లకాయల మధుసూదన రుషి
5492 పొల్లికత్తుల మధుసూదన రుషి
5493 పోలూరి శక్తి రుషి
5494 పోలూరు శక్తి రుషి
5495 పోల్రాజు మనుః రుషి
5496 పొలుగుల శుక రుషి
5497 పోలుకంటి పరాశర రుషి
5498 పొంబతి వేదమాత రుషి
5499 పొనకండ్ల యధు రుషి
5500 పొనకొండ యధు రుషి
5501 పొందాలపాటి కర్ధమ రుషి
5502 పొందూరి హరితస రుషి
5503 పొందూరు హరితస రుషి
5504 పొంగలి ప్రష్ట రుషి
5505 పొంకం కౌండిల్య రుషి
5506 పొంకనము ధుర్వాస రుషి
5507 పొంకపాటి ముద్గల రుషి
5508 పొన్నాడ పులహ రుషి
5509 పొన్నగల కేశవ రుషి
5510 పొన్నగంటి పద్మనాభ రుషి
5511 పొన్నాల కపిల రుషి
5512 పొన్నలూరి జమధాగ్ని రుషి
5513 పొన్నం ధమోదర రుషి
5514 పొన్నపల్లి మైత్రేయ రుషి
5515 పొన్నారి పరాశర రుషి
5516 పొన్నికల్లు భరద్వాజ రుషి
5517 పొన్నూరు కేశవ రుషి
5518 పొన్ను ధుర్వాస రుషి
5519 పొన్నూరు కేశవ రుషి
5520 పొంతమ్ ధక్ష రుషి
5521 పూదండ వశిష్ట రుషి
5522 పూడిపెద్ది భరద్వాజ రుషి
5523 పూజల దత్తాత్రేయ రుషి
5524 పూజారి వశిష్ట రుషి
5525 పూకొట్టు పరాశర రుషి
5526 పూలా మనుః రుషి
5527 పూలదండ వశిష్ట రుషి
5528 పూలకము శుక రుషి
5529 పూలామి అగస్త్య రుషి
5530 పూలము పులహ రుషి
5531 పూలంకి అంగీరస రుషి
5532 పూలు కశ్యప రుషి
5533 పూండ్ల వశిష్ట రుషి
5534 పూనేరు అగస్త్య రుషి
5535 పొంగనము ఆత్రేయ రుషి
5536 పూనూక గార్గేయ రుషి
5537 పూనునే గాలవ రుషి
5538 పూప అగస్త్య రుషి
5539 పూరాలా ధక్ష రుషి
5540 పూరము ధక్ష రుషి
5541 పూరండ్ల విక్రమ రుషి
5542 పూరేకుల భరద్వాజ రుషి
5543 పూరి అంగీరస రుషి
5544 పూర్ణము పులస్త్య రుషి
5545 పూర్ణాంకము గాలవ రుషి
5546 పూర్వము శౌనక రుషి
5547 పూసకొయ్యల మధుసూదన రుషి
5548 పూసల వశిష్ట రుషి
5549 పూతము వశిష్ట రుషి
5550 పూతన యధు రుషి
5551 పూతరేకుల ధక్ష రుషి
5552 పూతు మరీచ రుషి
5553 పూటుకూరి పవన రుషి
5554 పోరాలా పురుషోత్తమ రుషి
5555 పోరాటాల పురుషోత్తమ రుషి
5556 పోరకల పరాశర రుషి
5557 పోరాళ్ళ వనసంగనక రుషి
5558 పోరం హృషీకేశ రుషి
5559 పోరంలా విక్రమ రుషి
5560 పొరండాలా గాలవ రుషి
5561 పోరండ్ల వనసంగనక రుషి
5562 పోరంకి పౌండ్రక రుషి
5563 పోర్ముమిల్లా విక్రమ రుషి
5564 పోరుమామిళ్ల విక్రమ రుషి
5565 పోరుమెరక ధుర్వాస రుషి
5566 పోరుమిల్ల విక్రమ రుషి
5567 పోసా వాలాఖిల్య రుషి
5568 పోసం జనార్ధన రుషి
5569 పోషం జనార్ధన రుషి
5570 పోసికా జమధాగ్ని రుషి
5571 పోసినా విష్ణు రుషి
5572 పోసిని సాధ్విష్ణు రుషి
5573 పొటారి కర్ధమ రుషి
5574 పోతా హృషీకేశ రుషి
5575 పోతన భరద్వాజ రుషి
5576 పోతాని ప్రష్ట రుషి
5577 పోతారు దక్ష రుషి
5578 పొత్తూరి హృషీకేశ రుషి
5579 పోతు హృషీకేశ రుషి
5580 పోతుగడ్డ కశ్యప రుషి
5581 పోతుకట్ట కపిల రుషి
5582 పోతుకూచి వశిష్ట రుషి
5583 పోతుల హృషీకేశ రుషి
5584 పోతులూరి శక్తి రుషి
5585 పోతురాజు జమధాగ్ని రుషి
5586 పోతురెడ్డిపల్లి శ్రీవత్స రుషి
5587 పొట్లబతిని వేద రుషి
5588 పొట్లబట్టుని వేద రుషి
5589 పొట్లకాయల మధుసూదన రుషి
5590 పొట్లము వ్యాస రుషి
5591 పొట్టా భరద్వాజ రుషి
5592 పొట్టబర్తిని వేద రుషి
5593 పొట్టబత్ని వేదమాత రుషి
5594 పొట్టబతున వేద రుషి
5595 పొట్టబట్ని వేద రుషి
5596 పొట్టగారి వ్యధృత రుషి
5597 పొట్టగతుల వేదమాత రుషి
5598 పొట్టేలి ప్రష్ట రుషి
5599 పొట్టేటి మరీచ రుషి
5600 పొత్తము చ్యవన రుషి
5601 పొత్తిక గార్గేయ రుషి
5602 పొత్తినూలు గాలవ రుషి
5603 పొత్తు ధక్ష రుషి
5604 పొత్తూరి వ్యాస రుషి
5605 పొట్టిగారి వ్యధృత రుషి
5606 పొట్టిగారి విజయ రుషి
5607 పొట్టిమాటి మరీచ రుషి
5608 పొట్టిపాటి మరీచ రుషి
5609 పొట్టిపాటూ మరీచ రుషి
5610 పూనకండ్ల యధు రుషి
5611 పోవెల్లా వనసంగనక రుషి
5612 పోవూరి వ్యాస రుషి
5613 పోవూరు వ్యాస రుషి
5614 ప్రాణాధారం బృహస్పతి రుషి
5615 ప్రాణనాధం రఘు రుషి
5616 ప్రాణోధరం బృహస్పతి రుషి
5617 ప్రధానము గాలవ రుషి
5618 ప్రగడ నరసింహ రుషి
5619 ప్రగాగు నరసింహ రుషి
5620 ప్రజాపతి విశ్వామిత్ర రుషి
5621 ప్రఖ్యాతం వశిష్ట రుషి
5622 ప్రమదము పరాశర రుషి
5623 ప్రసాదము వశిష్ట రుషి
5624 ప్రతిబ గౌతమ రుషి
5625 ప్రతిపతి అగస్త్య రుషి
5626 ప్రతిష్ట వశిష్ట రుషి
5627 ప్రతీతి ఆత్రేయ రుషి
5628 ప్రతుల దత్తాత్రేయ రుషి
5629 ప్రతులి దత్తాత్రేయ రుషి
5630 ప్రెగడ నరసింహ రుషి
5631 పృథ్వీ పులస్త్య రుషి
5632 పుబ్బా గాలవ రుషి
5633 పుచ్చల కశ్యప రుషి
5634 పుచ్చా సాధు రుషి
5635 పుచ్చకాయల మధుసూదన రుషి
5636 పుచ్చకాయలు మధుసూదన రుషి
5637 పుచ్చకాయలు మధుసూదన రుషి
5638 పుచ్చుకా ఊర్ద్వాస రుషి
5639 పుధూరు నారాయణ రుషి
5640 పుదుకుమాను శుక రుషి
5641 పులగం పులస్త్య రుషి
5642 పులకండ యధు రుషి
5643 పులకొండ యధు రుషి
5644 పులం ధక్ష రుషి
5645 పూలే గాంగేయ రుషి
5646 పుల్గం దేవ రుషి
5647 పుల్గముల దేవ రుషి
5648 పులి కౌండిల్య రుషి
5649 పులిచర్ల కశ్యప రుషి
5650 పులిచింతల కర్ధమ రుషి
5651 పులిగడ్డ నారాయణ రుషి
5652 పులిగిల్ల పులస్త్య రుషి
5653 పులిగోరి అధోక్షజ రుషి
5654 పులిగోరు ధక్ష రుషి
5655 పులిగుర్తు ముద్గల రుషి
5656 పులిజాల మనుః రుషి
5657 పులికావు శాండిల్య రుషి
5658 పులికొండ యధు రుషి
5659 పులికొండి ధక్ష రుషి
5660 పులిమి మాధవ రుషి
5661 పులిపాక కర్ధమ రుషి
5662 పులిపాటి మరీచ రుషి
5663 పులిశెట్టి విమల రుషి
5664 పుల్లటే మరీచ రుషి
5665 పుల్లల ధక్ష రుషి
5666 పుల్లం రఘు రుషి
5667 పుల్లమామిడి ధక్ష రుషి
5668 పుల్లావు వశిష్ట రుషి
5669 పుల్లెల భార్గవ రుషి
5670 పుల్లి కౌండిల్య రుషి
5671 పుల్తాటి మరీచ రుషి
5672 పుల్తాటి మరీచ రుషి
5673 పులుగం రౌనక రుషి
5674 పులుగురాయి శాండిల్య రుషి
5675 పులుప్పల వామదేవ రుషి
5676 పులుసు పులహ రుషి
5677 పుంజాల దత్తాత్రేయ రుషి
5678 పుంజం విష్ణు రుషి
5679 పుంజు పౌండ్రక రుషి
5680 పుంజుధారి విశ్వామిత్ర రుషి
5681 పుంకుటి పద్మనాభ రుషి
5682 పున్న దక్షిణామూర్తి రుషి
5683 పున్నాగము మైత్రేయ రుషి
5684 పున్నమల దత్తాత్రేయ రుషి
5685 పుణ్యం పరాశర రుషి
5686 పుణ్యావ పరాశర రుషి
5687 పుప్పాల అగస్త్య రుషి
5688 పుప్పాల అగస్త్య రుషి
5689 పుప్పొడి మాండవ్య రుషి
5690 పురాణం పులస్త్య రుషి
5691 పురారి మాండవ్య రుషి
5692 పురము కర్ధమ రుషి
5693 పురాణము కర్ధమ రుషి
5694 పూరిపాక కశ్యప రుషి
5695 పురిపాటి ధక్ష రుషి
5696 పురీష శాండిల్య రుషి
5697 పురుషోత్తముడు ధక్ష రుషి
5698 పూసపాటి ధనుంజయ రుషి
5699 పుష్పాల శ్రీవత్స రుషి
5700 పుష్పగిరి పురుషోత్తమ రుషి
5701 పుష్టి నరసింహ రుషి
5702 పుస్తకమారు గోవింద రుషి
5703 పుస్తకపు గోవింద రుషి
5704 పుసుకమారు చౌక్రిలా రుషి
5705 పుసులూరి(రు) క్రతువు రుషి
5706 పుసుపునూటి మరీచ రుషి
5707 పుసుపూసూటి మరీచ రుషి
5708 పుటం విజయ రుషి
5709 పుటంగారి విజయ రుషి
5710 పుటము వశిష్ట రుషి
5711 పుటముల విజయ రుషి
5712 పూత పులస్త్య రుషి
5713 పుతా హృషీకేశ రుషి
5714 పుతాంతి మరీచ రుషి
5715 పుతానం పులస్త్య రుషి
5716 పుత్తూరు మహాదేవ రుషి
5717 పుట్లూరు విజయ రుషి
5718 పుట్టా ఘనక రుషి
5719 పుట్టచెందు క్రతువు రుషి
5720 పుట్టగొడుగు అత్రి రుషి
5721 పుట్టకోట ధక్ష రుషి
5722 పుట్టలగారి కేశవ రుషి
5723 పుట్టంగారి వ్యధృత రుషి
5724 పుట్టము పులహ రుషి
5725 పుట్టపాక వేదమాత రుషి
5726 పుట్టతేనే వశిష్ట రుషి
5727 పుట్టేటి మరీచ రుషి
5728 పుట్టా హృషీకేశ రుషి
5729 పుత్తడి వాలాఖిల్య రుషి
5730 పుత్తనం పులస్త్య రుషి
5731 పుట్టి ముద్గల రుషి
5732 పుట్టుమచ్చ మైత్రేయ రుషి
5733 పుత్తూరు మహాదేవ రుషి
5734 పువ్వాడ మరీచ రుషి
5735 ప్యారం బృహస్పతి రుషి
5736 ప్యాపాలి విమల రుషి
5737 ప్యారమ్ బృహస్పతి రుషి
5738 పైడాకుల విశ్వామిత్ర రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with P letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with P letter

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment