పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with R letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో

5739 రాచబత్ని వేద రుషి
5740 రాచబతిని వేద రుషి
5741 రాచబత్తుని భరత రుషి
5742 రాచకోలను ధక్ష రుషి
5743 రాచకోలిమి ధక్ష రుషి
5744 రాచకొండ యధు రుషి
5745 రాచమల్ల విక్రమ రుషి
5746 రాచపతిని వేద రుషి
5747 రాచప్రోలు ధక్ష రుషి
5748 రాచర్ల కశ్యప రుషి
5749 రాచెమల్ల విక్రమ రుషి
5750 రాచేపల్లి విక్రమ రుషి
5751 రాచెర్ల కశ్యప రుషి
5752 రాచిలక భరద్వాజ రుషి
5753 రాచూరి అత్రి రుషి
5754 రాదాసు బ్రహ్మ రుషి
5755 రాధము మరీచ రుషి
5756 రాడుగుల భరద్వాజ రుషి
5757 రాగము అంగీరస రుషి
5758 రాగవరపు కర్ధమ రుషి
5759 రాఘవేంద్రుడు దేవ రుషి
5760 రాగి శుక రుషి
5761 రాగినా కపిల రుషి
5762 రాగిరాలా అగస్త్య రుషి
5763 రాగిరేకు శుక రుషి
5764 రాగిరి కపిల రుషి
5765 రాగితం ధక్ష రుషి
5766 రాగోతం ధక్ష రుషి
5767 రాగుల శుక రుషి
5768 రాగులగడ్డ నరసింహ రుషి
5769 రాజహంస ఆత్రేయ రుషి
5770 రాజనాల ధుర్వాస రుషి
5771 రాజారాం కర్ధమ రుషి
5772 రాజవీధి కశ్యప రుషి
5773 రాజుల పవన రుషి
5774 రాకేనా కపిల రుషి
5775 రాలేటి మరీచ రుషి
5776 రాలేటి మరీచ రుషి
5777 రాళ్లబండి శుక రుషి
5778 రాళ్లపల్లి శ్రీవత్స రుషి
5779 రామ వరుణ రుషి
5780 రామదాసు బ్రహ్మ రుషి
5781 రామగిరి భరత రుషి
5782 రామగుండము శ్రీవత్స రుషి
5783 రామకూరి అంగీరస రుషి
5784 రామకూరు నారాయణ రుషి
5785 రామాలయం వశిష్ట రుషి
5786 రామం వరుణ రుషి
5787 రామనాధం రఘు రుషి
5788 రామనాథం రఘు రుషి
5789 రామపురి విజయ రుషి
5790 రామపుటి విజయ రుషి
5791 రామరాజు మాండవ్య రుషి
5792 రామవరపు జమధాగ్ని రుషి
5793 రామాయణం శాండిల్య రుషి
5794 రాంబతిని విధుర రుషి
5795 రాంపల్లి చ్యవన రుషి
5796 రంధిని సుతీష్ణ రుషి
5797 రాంగారి భరత రుషి
5798 రంకాలము వ్యాస రుషి
5799 రాపాక వామదేవ రుషి
5800 రాయపల్లి చ్యవన రుషి
5801 రాయపర్తి వీరసీన రుషి
5802 రాపెల్లి చ్యవన రుషి
5803 రాపోలు పవన రుషి
5804 రాపూరి శౌనక రుషి
5805 రాపోరు పవన రుషి
5806 రాప్రోలు పవన రుషి
5807 రాపుల పవన రుషి
5808 రాసాబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
5809 రాసానతులా దత్తాత్రేయ రుషి
5810 రసబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
5811 రాసాలగడ్డ నరసింహ రుషి
5812 రసము కశ్యప రుషి
5813 రాశి రుష్యశృంగ రుషి
5814 రాతలా పురుషోత్తమ రుషి
5815 రాతల పురుషోత్తమ రుషి
5816 రాతం పురుషోత్తమ రుషి
5817 రాతమర్తి అగస్త్య రుషి
5818 రథము భరద్వాజ రుషి
5819 రాట్లలా పురుషోత్తమ రుషి
5820 రత్నాల పురుషోత్తమ రుషి
5821 రావుల మధుసూదన రుషి
5822 రావుల పవన రుషి
5823 రావాడ గాలవ రుషి
5824 రావేతి మరీచ రుషి
5825 రావెల పవన రుషి
5826 రావేటి మరీచ రుషి
5827 రవితీధట్ట పౌరుష రుషి
5828 రావికొండ ధుర్వాస రుషి
5829 రవినూతల వశిష్ట రుషి
5830 రావిరాల పరశురామ రుషి
5831 రావిరాల పౌరుష రుషి
5832 రావూరి వశిష్ట రుషి
5833 రావులపాటి శాండిల్య రుషి
5834 రాయబారము వశిష్ట రుషి
5835 రాయగిరి చ్యవన రుషి
5836 రాయల మధుసూదన రుషి
5837 రాయని వేద రుషి
5838 రాయపాటి శౌనక రుషి
5839 రాయప్రోలు ముద్గల రుషి
5840 రాయసం పరాశర రుషి
5841 రచబతిల వేదమాత రుషి
5842 రచబతిని వేదమాత రుషి
5843 రాచబత్తుల వేదమాత రుషి
5844 రాచకొండ యధు రుషి
5845 రాచపూడి వ్యాస రుషి
5846 రచ్చ సాధు రుషి
5847 రచ్చబండ ధుర్వాస రుషి
5848 రాచూరి గాలవ రుషి
5849 రాధము పరాశర రుషి
5850 రాగవేంద్ర ధక్ష రుషి
5851 రఘుపతి విశ్వ రుషి
5852 రాజారాం పవన రుషి
5853 రక్క గార్గేయ రుషి
5854 రక్కల పురుషోత్తమ రుషి
5855 రక్ష వశిష్ట రుషి
5856 రాళ్లదొడ్డి వాలాఖిల్య రుషి
5857 రామ వరుణ రుషి
5858 రామనామం పులస్త్య రుషి
5859 రాందాసు కపిల రుషి
5860 రంధిని సుతీష్ణసూర్య రుషి
5861 రంగ శౌనక రుషి
5862 రంగాలి ప్రష్ట రుషి
5863 రంగం కౌండిల్య రుషి
5864 రంగము శాండిల్య రుషి
5865 రంగతి ప్రష్ట రుషి
5866 రంగు శౌనక రుషి
5867 రంగుల శౌనక రుషి
5868 రంజకము కౌశిక రుషి
5869 రంజన కశ్యప రుషి
5870 రాంపాలా ధక్ష రుషి
5871 రాంపండు కణ్వ రుషి
5872 రాపోలు కుత్సా రుషి
5873 రార్నాలా శౌనక రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with R letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో

5874 రసాలు వశిష్ట రుషి
5875 రసము భరద్వాజ రుషి
5876 రాశనూరి కేశవ రుషి
5877 రచ్చ సాధు రుషి
5878 రత్నం వశిష్ట రుషి
5879 రావమ పులస్త్య రుషి
5880 రావణం పులస్త్య రుషి
5881 రావపాలేము అత్రి రుషి
5882 రావియేటి మరీచ రుషి
5883 రవికగుడ్డల ధక్ష రుషి
5884 రావిశెట్టి విమల రుషి
5885 రావూరు పవన రుషి
5886 రావుల పవన రుషి
5887 రవ్వ మనస్వి రుషి
5888 రవ్వల మనస్వి రుషి
5889 రీచు మాండవ్య రుషి
5890 రీగీతి మరీచ రుషి
5891 రేగోటి మరీచ రుషి
5892 రేణిగుంట చంద్ర రుషి
5893 రేపల్లె పవన రుషి
5894 రెబ్బా విశ్వ రుషి
5895 రెబ్బతి విశ్వ రుషి
5896 రేభా విశ్వ రుషి
5897 రేభాతి విశ్వ రుషి
5898 రేచవరం వామదేవ రుషి
5899 రేచు మాండవ్య రుషి
5900 రేచుక్క మాండవ్య రుషి
5901 రెడ్డి జయ రుషి
5902 రెడ్డిపల్లి జయ  రుషి
5903 రెఢము భరద్వాజ రుషి
5904 రేగడపల్లి జమధాగ్ని రుషి
5905 రేగల్లా రుష్యశృంగ రుషి
5906 రేగేటి మరీచ రుషి
5907 రేగొండ మరీచ రుషి
5908 రెగోటి మరీచ రుషి
5909 రెగౌటీ మరీచ రుషి
5910 రేగులగడ్డ అంగీరస రుషి
5911 రేజేతి బృహస్పతి రుషి
5912 రేకా రుష్యశృంగ రుషి
5913 రేకము మైత్రేయ రుషి
5914 రేకాంతు ఆత్రేయ రుషి
5915 రేకపల్లె వాలాఖిల్య రుషి
5916 రెక్క గార్గేయ రుషి
5917 రెక్తము గాలవ రుషి
5918 రేణిగుంట చంద్ర రుషి
5919 రెంటాల వ్యాస రుషి
5920 రెంటెము వ్యాస రుషి
5921 రేపది అగస్త్య రుషి
5922 రేపూడి పరాశర రుషి
5923 రెటూరి విశ్వామిత్ర రుషి
5924 రేవూరి ధనుంజయ రుషి
5925 రేవులా అంగీరస రుషి
5926 రిక్కమల్ల తుష్ణ రుషి
5927 రింగులా పులస్త్య రుషి
5928 రోదనపు దక్షిణామూర్తి రుషి
5929 రొద్దనపు ధక్ష రుషి
5930 రొడ్డపనేని కశ్యప రుషి
5931 రొడ్డవేని సంకర్షణ రుషి
5932 రొద్దం ధక్ష రుషి
5933 రోధం కౌండిల్య రుషి
5934 రోధనపు దక్షిణామూర్తి రుషి
5935 రొక్కం కౌండిల్య రుషి
5936 రొక్కని కౌడిల్య రుషి
5937 రోల్ ప్రష్ట రుషి
5938 రోలీ ప్రష్ట రుషి
5939 రోండా సంకర్షణ రుషి
5940 రొండ్ల సంకర్షణ రుషి
5941 రొంటాల వ్యాస రుషి
5942 రోజుకుర్తి శ్రీవత్స రుషి
5943 రూకల పులహ రుషి
5944 రూకలి కర్ధమ రుషి
5945 రూకలు శుక రుషి
5946 రూకము క్రతువు రుషి
5947 రూపతం కౌండిల్య రుషి
5948 రూసము పులహ రుషి
5949 రోరెడ్లా సంకర్షణ రుషి
5950 రౌంటాలా వ్యాస రుషి
5951 రోయూరి హరితస రుషి
5952 రుచాకుల శుక రుషి
5953 రుచకుల శుక రుషి
5954 రుచాలి ఈశ్వర రుషి
5955 రుచానూరి కేశవ రుషి
5956 రుచనూరు కేశవ రుషి
5957 రుచుల బృహస్పతి రుషి
5958 రుచురా ఈశ్వర రుషి
5959 రుద్ధము కణ్వ రుషి
5960 రుద్రాక్ష అగస్త్య రుషి
5961 రుద్రవరపు అంగీరస రుషి
5962 రుద్ర మాండవ్య రుషి
5963 రుద్రవరం బృహస్పతి రుషి
5964 రుదుల ఈశ్వర రుషి
5965 రుగడమ్ కశ్యప రుషి
5966 రుగ్వేదం వ్యాస రుషి
5967 రుజువి ఆత్రేయ రుషి
5968 రుజువు పులస్త్య రుషి
5969 రుకకతుల వశిష్ట రుషి
5970 రుకల శుక రుషి
5971 రుక్కు విశ్వామిత్ర రుషి
5972 రుక్కుల వశిష్ట రుషి
5973 రుక్షము మరీచ రుషి
5974 రులకత్తుల వశిష్ట రుషి
5975 రులపతుల వశిష్ట రుషి
5976 రుమాల్లా విక్రమ రుషి
5977 రుమాండ్లా విశ్వామిత్ర రుషి
5978 రుమాండ్లా విశ్వామిత్ర రుషి
5979 రుమతల గౌతమ రుషి
5980 రుమతం రుష్యశృంగ రుషి
5981 ఋణపము కౌండిల్య రుషి
5982 రుప్పా పరాశర రుషి
5983 రూపాకుల శుక రుషి
5984 రుప్పాలా మధుసూదన రుషి
5985 రుషబం రుష్యశృంగ రుషి
5986 రుషి వశిష్ట రుషి
5987 రుషిపండ జయవర్ధన రుషి
5988 రుషివంశం హర రుషి
5989 రుష్నూరి కేశవ రుషి
5990 రుషులా వశిష్ట రుషి
5991 రుష్యం కపిల రుషి
5992 రుతం ధక్ష రుషి
5993 రుతము కర్ధమ రుషి
5994 రుథమ్ ధక్ష రుషి
5995 రూథమ్ ధక్ష రుషి
5996 రుతువు కశ్యప రుషి
5997 రుతువుల ఈశ్వర రుషి
5998 రుతిమ్ ధక్ష రుషి
5999 రుతుమల్ల పులస్త్య రుషి
6000 రుతుమల్లె విక్రమ రుషి
6001 రుతుమల్లు విక్రమ రుషి
6002 రుతువుల ఈశ్వర రుషి
6003 రువ్వటం కౌండిల్య రుషి
6004 రువ్వ క్రతువు రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with R letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with R letter

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment