పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with S letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

6005 సాదనపల్లి అంగీరస రుషి
6006 సాధము రుష్యశృంగ రుషి
6007 సాధరి కౌండిన్యస రుషి
6008 సాధన బ్రహ్మ రుషి
6009 సాధిమ కపిల రుషి
6010 సాధు పురుషోత్తమ రుషి
6011 సాదోపు గోవింద రుషి
6012 సాదుల పురుషోత్తమ రుషి
6013 సాగర్ గుహ రుషి
6014 సాగర పులహ రుషి
6015 సాగి మరీచ రుషి
6016 సాకా గార్గేయ రుషి
6017 శాకం గార్గేయ రుషి
6018 శాకము శౌనక రుషి
6019 సాకిరి కశ్యప రుషి
6020 సలాము వశిష్ట రుషి
6021 సాలపల్లి వశిష్ట రుషి
6022 సాలెల్లి కౌడిల్య రుషి
6023 సాలెపట్టు విశ్వామిత్ర రుషి
6024 సాలిగ్రామం గౌతమ రుషి
6025 సాలూరి అగస్త్య రుషి
6026 సామ వరుణ రుషి
6027 సామా వాలాఖిల్య రుషి
6028 సామాల పురుషోత్తమ రుషి
6029 సామదేశ వాలాఖిల్య రుషి
6030 సమాజ మైత్రేయ రుషి
6031 సామల ఈశ్వర రుషి
6032 సామలేటి మరీచ రుషి
6033 సామాలి ఈశ్వర రుషి
6034 సామలు పురుషోత్తమ రుషి
6035 సామంచి గార్గేయ రుషి
6036 సామంతుల పురుషోత్తమ రుషి
6037 సామవేదం కౌండిన్యస రుషి
6038 సాంబారు గోవింద రుషి
6039 సామిలేటి మరీచ రుషి
6040 సామ్మంతుల పురుషోత్తమ రుషి
6041 సాముల పురాశన రుషి
6042 సామూలి పురుషోత్తమ రుషి
6043 సానా రుద్ర రుషి
6044 సానాల అంగీరస రుషి
6045 సానం పులస్త్య రుషి
6046 సానపట్టు అంగీరస రుషి
6047 సాందీపు గోవింద రుషి
6048 సాంధోపు గోవింద రుషి
6049 సాంద్ర ధుర్వాస రుషి
6050 సంగము విశ్వామిత్ర రుషి
6051 సాంగెపు సింధు రుషి
6052 సానులీతి మరీచ రుషి
6053 సానులేటి మరీచ రుషి
6054 సాప బృహదారణ్య రుషి
6055 సాపది ధక్ష రుషి
6056 సారము పులస్త్య రుషి
6057 సారంగము త్రివిక్రమ రుషి
6058 సారంగి త్రిశంక రుషి
6059 సారసము భరద్వాజ రుషి
6060 సారెపాక వశిష్ట రుషి
6061 సాధన పరాశర రుషి
6062 సాతుల అగస్త్య రుషి
6063 సాత్తులూరి పులహ రుషి
6064 సాత్తుపడి భరత రుషి
6065 సావరం వామదేవ రుషి
6066 సావిడి కౌశిక రుషి
6067 సాయం పవన రుషి
6068 సయాని గాలవ రుషి
6069 సాయికళ పవన రుషి
6070 సాయిలా పవన రుషి
6071 సాయిలు మాధవ రుషి
6072 సాయిని పవన రుషి
6073 సాయిరా పవన రుషి
6074 సాయిరి పవన రుషి
6075 సాయుల తక్ష రుషి
6076 శబరి రుష్యశృంగ రుషి
6077 సబ్బని సుతీష్ణ రుషి
6078 సబ్బు భరద్వాజ రుషి
6079 సబ్బు భరద్వాజ రుషి
6080 సద్దా అత్రి రుషి
6081 సద్దాల అత్రి రుషి
6082 సద్ధ అత్రి రుషి
6083 సద్దుల అత్రి రుషి
6084 సాధగడ్డ నరసింహ రుషి
6085 సాడిగే శ్రీధర రుషి
6086 సాగం సింధు రుషి
6087 సాగరము కర్ధమ రుషి
6088 సగ్గం సింధు రుషి
6089 సాగ్నా సింధు రుషి
6090 సహనము శాండిల్య రుషి
6091 సహ్యము మరీచ రుషి
6092 సైడ్జ్ శ్రీకృష్ణ రుషి
6093 సాయిధము చ్యవన రుషి
6094 సైకలా పవన రుషి
6095 సైకము వశిష్ట రుషి
6096 సాయిలు మాధవ రుషి
6097 సైంధవము చ్యవన రుషి
6098 సజ్జ పౌండ్రక రుషి
6099 సకినాలా పురుషోత్తమ రుషి
6100 సకినాలా పురుషోత్తమ రుషి
6101 సకినాలా పురాశన రుషి
6102 సలామేటి మరీచ రుషి
6103 సల్లల పురుషోత్తమ రుషి
6104 సమాధి పరాశర రుషి
6105 సమాసము మైత్రేయ రుషి
6106 సామల పురుషోత్తమ రుషి
6107 సమలేటి మరీచ రుషి
6108 సమరము బృహస్పతి రుషి
6109 సంబరం గోవింద రుషి
6110 సాంబారు గోవింద రుషి
6111 సంబరపు గోవింద రుషి
6112 సాంబారు గోవింద రుషి
6113 సంభవంపు అత్రి రుషి
6114 సంభారం గోవింద రుషి
6115 సంచెర్ల తుష్ణ రుషి
6116 సంపంగి పులస్త్య రుషి
6117 సంపర ధనుంజయ రుషి
6118 సంపత్తు కౌశిక రుషి
6119 సంపుటం శ్రీవత్స రుషి
6120 సముద్రాల పురుషోత్తమ రుషి
6121 సముద్రాల పురుషోత్తమ రుషి
6122 సమూరు మహాదేవ రుషి
6123 సంవేది వశిష్ట రుషి
6124 సంవెట్టి పరాశర రుషి
6125 సంచర్ల కశ్యప రుషి
6126 సంచికట్టు కపిల రుషి
6127 సందా సంకర్షణ రుషి
6128 సందానము కశ్యప రుషి
6129 సందానం పులస్త్య రుషి
6130 సందెపూడి గౌతమ రుషి
6131 సంధా వీరసీన రుషి
6132 సంధాలా విధుర రుషి
6133 సంధ్రా ధుర్వాస రుషి
6134 సంద్రాల ధుర్వాస రుషి
6135 సందుపట్ల విధుర రుషి
6136 సందిబిందె గాలవ రుషి
6137 సందిబిందెలు గాలవ రుషి
6138 సండోపు గోవింద రుషి
6139 సాండ్రా ధుర్వాస రుషి
6140 సంద్రము కణ్వ రుషి
6141 సందుపట్ల విధుర రుషి
6142 సంగ శౌనక రుషి
6143 సంగతీ గాలవ రుషి
6144 సంగబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
6145 సంగబతుని దత్తాత్రేయ రుషి
6146 సంగడి రుష్యశృంగ రుషి
6147 సంగం సింధు రుషి
6148 సంగపట్నం పులస్త్య రుషి
6149 సంగీతం ధక్ష రుషి
6150 సంగెం సింధు రుషి
6151 సంగెపు సింధు రుషి
6152 సంగి త్రిశంక రుషి
6153 సంగి త్రివిక్రమ రుషి
6154 సంగిమా శౌనక రుషి
6155 సంగిశెట్టి విమల రుషి
6156 సంగిశెట్టి విమల రుషి
6157 సంజరి బృహస్పతి రుషి
6158 సంజీవి కౌండిన్యస రుషి
6159 సంకా అత్రి రుషి
6160 శంకరపు గోవింద రుషి
6161 శంకరపు గోవింద రుషి
6162 సంకాశము భరద్వాజ రుషి
6163 సంకతి అంగీరస రుషి
6164 సంకూరి కౌశిక రుషి
6165 సంక్రాంతి గౌతమ రుషి
6166 సంకు పులస్త్య రుషి
6167 శంకుపాల వ్యాస రుషి
6168 సంకూరి కౌశిక రుషి
6169 శంకుశాల వ్యాస రుషి
6170 సన్నాధుల జయ రుషి
6171 సన్నాదుల జయ రుషి
6172 సన్నపురి కేశవ రుషి
6173 సన్నిధానము భార్గవ రుషి
6174 సన్నిధి భార్గవ రుషి
6175 సన్నికంటి పులస్త్య రుషి
6176 సంతానము పరాశర రుషి
6177 సపాలా యధు రుషి
6178 సప్నా పశునాక రుషి
6179 సప్పా పశునాక రుషి
6180 సప్పా బృహదారణ్య రుషి
6181 సప్పల మధుసూదన రుషి
6182 సప్పము వశిష్ట రుషి
6183 సప్రము వశిష్ట రుషి
6184 సప్తగిరి కపిల రుషి
6185 సపుడం భరద్వాజ రుషి
6186 సపుడం భరద్వాజ రుషి
6187 శారద అత్రి రుషి
6188 సారం ఉపేంద్ర రుషి
6189 సారంగి త్రిశంక రుషి
6190 సరసం పులస్త్య రుషి
6191 సరస్వత్జోట్ల సింధు రుషి
6192 సరస్వతుల హృషీకేశ రుషి
6193 సర్గం సింధు రుషి
6194 సర్గరా సింధు రుషి
6195 సరిగమ వాలాఖిల్య రుషి
6196 సరిగె శ్రీకృష్ణ రుషి
6197 సరిగెపు సింధు రుషి
6198 సరిమేటి మరీచ రుషి
6199 సరిపల్లి ముద్గల రుషి
6200 సరిపే శాండిల్య రుషి
6201 సరిపెం శాండిల్య రుషి
6202 సరిపూడి హరితస రుషి
6203 శర్మసుల పవన రుషి
6204 సరుగుడు భరద్వాజ రుషి
6205 సర్వా క్రతువు రుషి
6206 సర్వేపతి ఆత్రేయ రుషి
6207 సత్రము బృహస్పతి రుషి
6208 సత్తెనపల్లి కపిల రుషి
6209 సత్తు ధుర్వాస రుషి
6210 సతుకుల పురుషోత్తమ రుషి
6211 సత్యం ఆత్రేయ రుషి
6212 సత్యవోలు కణ్వ రుషి
6213 సవరము మాండవ్య రుషి
6214 సవిత బృహస్పతి రుషి
6215 సవితల పురుషోత్తమ రుషి
6216 సవితల పురుషోత్తమ రుషి
6217 సవుధం భరద్వాజ రుషి
6218 సీకము జమధాగ్ని రుషి
6219 సీకారి శాండిల్య రుషి
6220 శీలం రఘు రుషి
6221 శీలము కశ్యప రుషి
6222 శీలవీణి సుతీష్ణసూర్య రుషి
6223 సీమ మాండవ్య రుషి
6224 సీమంతము వశిష్ట రుషి
6225 సీపాలా మనుః రుషి
6226 సీపాటి మరీచ రుషి
6227 సీపాడు మరీచ రుషి
6228 సీపాలా మరీచ రుషి
6229 సీపెల్లీ మరీచ రుషి
6230 సీపూరి విజయ రుషి
6231 సీరపు శౌనక రుషి
6232 సీరేపల్లి చ్యవన రుషి
6233 సీసాడు మరీచ రుషి
6234 సీసాల మనుః రుషి
6235 సీసం మాండవ్య రుషి
6236 సీత సూత్ర రుషి
6237 సీతు విశ్వామిత్ర రుషి
6238 సీతూరి విజయ రుషి
6239 సెగ జమధాగ్ని రుషి

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with S letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

6240 సెగూరు పౌండ్రక రుషి
6241 సెల కశ్యప రుషి
6242 సెనగల చ్యవన రుషి
6243 సేపూరి విజయ రుషి
6244 సీరల్ ఝరీలా రుషి
6245 సెర్లా రుష్యశృంగ రుషి
6246 సెర్లా ఆత్రేయ రుషి
6247 సీరు రుష్యశృంగ రుషి
6248 శేషెట్టి భార్గవ రుషి
6249 సేతువు కపిల రుషి
6250 సేవూరి విజయ రుషి
6251 షాదాబము రుష్యశృంగ రుషి
6252 షాదవము వశిష్ట రుషి
6253 షాదూపు గోవింద రుషి
6254 షాదోపు గోవింద రుషి
6255 షానీ శౌనక రుషి
6256 షాకమూరి ధక్ష రుషి
6257 శాకము జమధాగ్ని రుషి
6258 షాకుమా విశ్వామిత్ర రుషి
6259 శాల కశ్యప రుషి
6260 శాలము పులస్త్య రుషి
6261 శాలి కశ్యప రుషి
6262 శానము ధుర్వాస రుషి
6263 శారద కౌండిన్యస రుషి
6264 శారద కౌడిల్య రుషి
6265 శారిక పరాశర రుషి
6266 శాసనము భరద్వాజ రుషి
6267 శాస్త్రము జనార్ధన రుషి
6268 శబ్ధము గార్గేయ రుషి
6269 షాడ్గుణ్యం బృహస్పతి రుషి
6270 షడ్జము పులస్త్య రుషి
6271 శకుమా విశ్వామిత్ర రుషి
6272 శకునం వశిష్ట రుషి
6273 శకునముల బృహస్పతి రుషి
6274 శాల బృహస్పతి రుషి
6275 షాలా పవన రుషి
6276 శాలమల్ల మరీచ రుషి
6277 శలపాక శాండిల్య రుషి
6278 శమంతకము శౌనక రుషి
6279 శంబము శౌనక రుషి
6280 శాంబతి మరీచ రుషి
6281 శాంబవి కౌడిల్య రుషి
6282 శమిధి పవన రుషి
6283 షామిలి పవన రుషి
6284 షామీరు కౌశిక రుషి
6285 శంపాకము శుక రుషి
6286 శంవరము కేశవ రుషి
6287 శనగ శౌనక రుషి
6288 శనగగడ్డ నరసింహ రుషి
6289 శనగల శౌనక రుషి
6290 శనగవరపు శౌనక రుషి
6291 శనక్కాయల శౌనక రుషి
6292 శానంపూడి గాలవ రుషి
6293 శాండము అత్రి రుషి
6294 శనివారము కేశవ రుషి
6295 శనివారము కేశవ రుషి
6296 శంకము కౌండిల్య రుషి
6297 శంకపాణి కపిల రుషి
6298 శంకర వశిష్ట రుషి
6299 శాంకరి భరద్వాజ రుషి
6300 శంకరుడు కౌండిన్యస రుషి
6301 శంక్ము కౌండిన్యస రుషి
6302 శంకూరి కేశవ రుషి
6303 శంకుల చ్యవన రుషి
6304 శంకులు శాండిల్య రుషి
6305 శాంతము వశిష్ట రుషి
6306 షరాబు పరాశర రుషి
6307 షరారీ ధక్ష రుషి
6308 షరబల్ల పులస్త్య రుషి
6309 షరమల్ల పులస్త్య రుషి
6310 శరత్తు జమధాగ్ని రుషి
6311 శర్కరా వశిష్ట రుషి
6312 శర్వాణి ఈశ్వర రుషి
6313 షష్టము పరాశర రుషి
6314 షష్టి భరద్వాజ రుషి
6315 శాస్త్రం జనార్ధన రుషి
6316 శతపత్రము ఆత్రేయ రుషి
6317 శతకము శౌనక రుషి
6318 శఠకోటి అంగీరస రుషి
6319 షట్కము అంగీరస రుషి
6320 షట్పధము కశ్యప రుషి
6321 షావుకారు కశ్యప రుషి
6322 శాయిని పవన రుషి
6323 శేడుధూపు మరీచ రుషి
6324 శీల విక్రమ రుషి
6325 శీలా విక్రమ రుషి
6326 శీలం రఘు రుషి
6327 షీపూరి విజయ రుషి
6328 శీరం సింధు రుషి
6329 శీర్లపండారి పురాశన రుషి
6330 శీర్తం బృహస్పతి రుషి
6331 శీసెట్టు అత్రి రుషి
6332 శీషాాద్రి అత్రి రుషి
6333 శీత వాసుదేవ రుషి
6334 శేషాద్రి అత్రి రుషి
6335 శిద్దలూరి శుక రుషి
6336 శిగసాలే శుక రుషి
6337 శిలాలీ కశ్యప రుషి
6338 శిలము కౌశిక రుషి
6339 శిలాపోలు పవన రుషి
6340 షిలి భరద్వాజ రుషి
6341 శిలిపోలు పవన రుషి
6342 శిలివేరి కేశవ రుషి
6343 శిలువీరుడు పవన రుషి
6344 శిలువేరి కేశవ రుషి
6345 శింగదాసు శౌనక రుషి
6346 శింగదాసు సింధు రుషి
6347 శింగళి సింధు రుషి
6348 శింగం బ్రహ్మ రుషి
6349 శింగన సుతీష్ణసూర్య రుషి
6350 శింగనమల్ల బ్రహ్మ రుషి
6351 శింగరీషు బ్రహ్మ రుషి
6352 శింగరేషు బ్రహ్మ రుషి
6353 శింగారి గార్గేయ రుషి
6354 శింగితము అగస్త్య రుషి
6355 శింగుపల్లి కపిల రుషి
6356 షిపాలా భరద్వాజ రుషి
6357 షిపెడా హృషీకేశ రుషి
6358 షిప్పెడాతు హృషీకేశ రుషి
6359 షిప్పెడాతు బృహస్పతి రుషి
6360 షిప్పెధాతు సూత్ర రుషి
6361 శిరచిప్ప బృహస్పతి రుషి
6362 శిరగాధే మరీచ రుషి
6363 శిరాగు సింధు రుషి
6364 శిరామదాసు బ్రహ్మ రుషి
6365 శిరామదాసు బ్రహ్మ రుషి
6366 శిరామదాసు బ్రహ్మ రుషి
6367 శిరపాలే అంగీరస రుషి
6368 శిరపూడి శౌనక రుషి
6369 శిరపోతు సూత్ర రుషి
6370 శిరసాల మనుః రుషి
6371 శిరసాలు మనుః రుషి
6372 శిరసెల్లా విక్రమ రుషి
6373 శిరిగం కశ్యప రుషి
6374 శిరిగిరి భరద్వాజ రుషి
6375 శిరిపల్లి అంగీరస రుషి
6376 శిరిపి శౌనక రుషి
6377 శిరిపోలు పవన రుషి
6378 శిరిపోతు హృషీకేశ రుషి

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with S letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

6379 శిరిపు కణ్వ రుషి
6380 శిరిపురం విశ్వామిత్ర రుషి
6381 శిరిసాల మనుః రుషి
6382 శిరిశెట్టి మరీచ రుషి
6383 శిరూపాల పవన రుషి
6384 శిరుసెల్ల విక్రమ రుషి
6385 శిరుసెల్లి విక్రమ రుషి
6386 శివకోటి అగస్త్య రుషి
6387 శివాలయం శాండిల్య రుషి
6388 శివమల్లి వాలాఖిల్య రుషి
6389 శివపురం ఆత్రేయ రుషి
6390 శివరాత్రి స్వయంభూ రుషి
6391 శివరాంపల్లి విశ్వామిత్ర రుషి
6392 శివరాత్రి వీరసీన రుషి
6393 శివశెట్టి శౌనక రుషి
6394 షోడశము అగస్త్య రుషి
6395 షోడోపు గోవింద రుషి
6396 షోలాపురం పులహ రుషి
6397 షోలాపురే భరత రుషి
6398 శుకము శుక రుషి
6399 శూలము శౌనక రుషి
6400 శూనము శాండిల్య రుషి
6401 శూరాలా పురుషోత్తమ రుషి
6402 శూరాలా పురాశన రుషి
6403 శూరిశెట్టి సూత్ర రుషి
6404 శ్రీకారము భరద్వాజ రుషి
6405 శ్రీలు కుత్సా రుషి
6406 శ్రీపెరంబుదారు భరత రుషి
6407 శ్రీరామ్ రౌనక రుషి
6408 శ్రీరామ దేవ రుషి
6409 శ్రీరామదాసు బ్రహ్మ రుషి
6410 శ్రీరాముల రౌనక రుషి
6411 శ్రీత వైషీనా రుషి
6412 శ్రీగాడే గాంగేయ రుషి
6413 శ్రీగాంధీ ప్రాంచైన రుషి
6414 శ్రీగద్దె గాంగేయ రుషి
6415 శ్రీకొండ యధు రుషి
6416 శ్రీమలు మాధవ రుషి
6417 శ్రీపల్లి అంగీరస రుషి
6418 శ్రీపతి విశ్వ రుషి
6419 శ్రీపురం బృహస్పతి రుషి
6420 శృంగారం బృహస్పతి రుషి
6421 శృంగారపు బృహస్పతి రుషి
6422 శుభలేక క్రతువు రుషి
6423 శుద్దాల వశిష్ట రుషి
6424 శుద్ధము పులహ రుషి
6425 శుక్కు వశిష్ట రుషి
6426 శుక్రవారము శుక రుషి
6427 శుక్తి ధక్ష రుషి
6428 శుల్కము కర్ధమ రుషి
6429 శుంజని మాండవ్య రుషి
6430 శుంకరి అత్రి రుషి
6431 శివం వశిష్ట రుషి
6432 షివ్ వశిష్ట రుషి
6433 సిబ్బము భరద్వాజ రుషి
6434 సిబ్బేము శాండిల్య రుషి
6435 సిడం హర రుషి
6436 సిదాము విశ్వామిత్ర రుషి
6437 సిద్దా అత్రి రుషి
6438 సిద్దాని పురాశన రుషి
6439 సిద్దం పురాశన రుషి
6440 సిద్దే గాలవ రుషి
6441 సిద్ధా అత్రి రుషి
6442 సిద్ధమ్ హర రుషి
6443 సిద్ధనాతి పరాశర రుషి
6444 సిద్ధిరాల పురుషోత్తమ రుషి
6445 సిద్దిగారి పురుషోత్తమ రుషి
6446 సిద్దిరాల పురుషోత్తమ రుషి
6447 సిద్దిర్యాల పురాశన రుషి
6448 సిద్దుల పురుషోత్తమ రుషి
6449 సిధమ్ పరాశర రుషి
6450 సిధాము పురాశన రుషి
6451 సిధారం బృహస్పతి రుషి
6452 సిధావతం సింధు రుషి
6453 సిధ్రాల్ కశ్యప రుషి
6454 సిద్రాల్ పురుషోత్తమ రుషి
6455 సిదుల శౌనక రుషి
6456 సిగము వ్యాస రుషి
6457 సిగ్గాము శౌనక రుషి
6458 సిగినాలా శుక రుషి
6459 సికినాలా పురుషోత్తమ రుషి
6460 సిలగాని సుతీష్ణ రుషి
6461 సిలివేరి కేశవ రుషి
6462 సిలివేరి కేశవ రుషి
6463 సింహాచలం శ్రీవత్స రుషి
6464 సింధాపురం బృహతి రుషి
6465 సింధం కౌండిల్య రుషి
6466 సింధూరం బృహస్పతి రుషి
6467 సింధూపురం బృహస్పతి రుషి
6468 సింధుల పురుషోత్తమ రుషి
6469 సింగ సింధు రుషి
6470 సింగలా భరత రుషి
6471 సింగని సుతీష్ణ రుషి
6472 సింగారి సుతీష్ణ రుషి
6473 సింగడు గార్గేయ రుషి
6474 సింగం సింధు రుషి
6475 సింగనమల విక్రమ రుషి
6476 సింగనమల్ల విక్రమ రుషి
6477 సింగని సుతీష్ణసూర్య రుషి
6478 సింగారము చ్యవన రుషి
6479 సింగరేన్ ఐ అగస్త్య రుషి
6480 సింగారి భరత రుషి
6481 సింగి త్రిశంక రుషి
6482 సింగినాదం జమధాగ్ని రుషి
6483 సింగిరీసు భరత రుషి
6484 సింగీతం వామదేవ రుషి
6485 సింగోటి శుక రుషి
6486 సింగుదాసు త్రివిక్రమ రుషి
6487 సిరాపురి కేశవ రుషి
6488 సిరచిప్ప బృహదారణ్య రుషి
6489 సిరంశెట్టి విమల రుషి
6490 సిరంశెట్టి విమల రుషి
6491 సిరాము ధుర్వాస రుషి
6492 సిరాపూరి కేశవ రుషి
6493 సిరిసిల్ల విక్రమ రుషి
6494 సిర్ధరం పరాశర రుషి
6495 సిరిసెల్లా విక్రమ రుషి
6496 సిరిచిప్ప బృహదారణ్య రుషి
6497 సిరిగ పులస్త్య రుషి
6498 సిరిగాధే గాంగేయ రుషి
6499 సిరిగాడే గాంగేయ రుషి
6500 సిరిగణం పులస్త్య రుషి
6501 సిరిగాని పులస్త్య రుషి
6502 సిరిగారి జమధాగ్ని రుషి
6503 సిరిగట్టు పులస్త్య రుషి
6504 సిరిగి సింధు రుషి
6505 సిరికొండ మరీచ రుషి
6506 సిరిమల్లె అంగీరస రుషి
6507 సిరిప్రోలు పవన రుషి
6508 సిరిపురం బృహస్పతి రుషి
6509 సిరిసాల బృహస్పతి రుషి
6510 సిరిసాల మనుః రుషి
6511 సిరిసెల్లా విక్రమ రుషి
6512 శిరిశెట్టి గార్గీయ రుషి
6513 సిరిసిల్ల తుష్ణ రుషి
6514 సిరివెం శాండిల్య రుషి
6515 సిరుమల్ల విక్రమ రుషి
6516 సీతము మరీచ రుషి
6517 సితూరి విజయ రుషి
6518 సితూరి వ్యధృత రుషి
6519 శివంగి పరాశర రుషి
6520 సోధలా అత్రి రుషి
6521 సోధేము భరద్వాజ రుషి
6522 సోడు బృహస్పతి రుషి
6523 సోడుముట్టు బృహస్పతి రుషి
6524 సోగా పరాశర రుషి
6525 సొక్కము వశిష్ట రుషి
6526 సోలా మనుః రుషి
6527 సోలాపూర్ పురుషోత్తమ రుషి
6528 సోలాపురం పురుషోత్తమ రుషి
6529 సోలామి అత్రి రుషి
6530 సోలము వశిష్ట రుషి
6531 షోలాపురి పులహ రుషి
6532 సోలీటీ స్త్రాంశ రుషి
6533 సోలేటి మరీచ రుషి
6534 సోమ వరుణ రుషి
6535 సోమయాసి భరద్వాజ రుషి
6536 సోమధర ఆత్రేయ రుషి
6537 సోమల్ వనక రుషి
6538 సోమల పురుషోత్తమ రుషి
6539 సోమము అగస్త్య రుషి
6540 సోమనాథం రఘు రుషి
6541 సోమనాధం రఘు రుషి
6542 సోమసి ధక్ష రుషి
6543 సోమవారము చంద్ర రుషి
6544 సోమవారపు చంద్ర రుషి
6545 సోమవరపు గోవింద రుషి
6546 సోము ధమోదర రుషి
6547 సోముల పురుషోత్తమ రుషి
6548 సొంతూరి అంగీరస రుషి
6549 సొన్నము క్రతువు రుషి
6550 సొన్నారి క్రతువు రుషి
6551 సొంటి చ్యవన రుషి
6552 సూధా అత్రి రుషి
6553 సూదము చ్యవన రుషి
6554 సూదన్తి గాలవ రుషి
6555 సూది అత్రి రుషి
6556 సూకల శాండిల్య రుషి
6557 సూకూరి జమధాగ్ని రుషి
6558 సూకూరు జమధాగ్ని రుషి
6559 సూక్తము వ్యాస రుషి
6560 సూలకుంటి విధుర రుషి
6561 సూలకుంట్ల విధుర రుషి
6562 సూనము గార్గేయ రుషి
6563 సూందురి ఆత్రేయ రుషి
6564 సూర ఉపేంద్ర రుషి
6565 సూరం ఆదిత్య రుషి
6566 సూరమపల్లి చ్యవన రుషి
6567 సూరంపల్లి చ్యవన రుషి
6568 సూరపల్లి చ్యవన రుషి
6569 శూరపరాజు చ్యవన రుషి
6570 సూరపెల్లి ఉపేంద్ర రుషి
6571 సూరవరపు మాండవ్య రుషి
6572 సూరేపల్లి చ్యవన రుషి
6573 సూరి అగస్త్య రుషి
6574 సూరిపెద్ది సింధు రుషి
6575 సూర్యపల్లి చ్యవన రుషి
6576 సూతము అంగీరస రుషి
6577 సూత్రమే ఉపేంద్ర రుషి
6578 సూత్రము పులహ రుషి
6579 సోపా బృహదారణ్య రుషి
6580 సోపాలా మనుః రుషి
6581 సోపానము వశిష్ట రుషి
6582 సొప్పా పవన రుషి
6583 సొప్పరి పవన రుషి
6584 సోరణము వ్యాస రుషి
6585 సోరెటి మరీచ రుషి
6586 సొర్నపూడి బృహదారణ్య రుషి
6587 సోరోగమా పులస్త్య రుషి
6588 సోరం ఆదిత్య రుషి
6589 శ్రీగాడె గార్గేయ రుషి
6590 శ్రీగద్దె గార్గేయ రుషి
6591 శ్రీరామ మహాదేవ రుషి
6592 శ్రీరామదాసు భరద్వాజ రుషి
6593 శ్రీచూర్ణము గోవింద రుషి
6594 శ్రీధర వశిష్ట రుషి
6595 శ్రీగద్దెల గాంగేయ రుషి
6596 శ్రీగణము పులహ రుషి
6597 శ్రీగంధం గార్గేయ రుషి
6598 శ్రీగిరి వ్యాస రుషి
6599 శ్రీహరి వశిష్ట రుషి
6600 శ్రీహరిదాసు వశిష్ట రుషి
6601 శ్రీకాకుళం వశిష్ట రుషి
6602 శ్రీకారము మైత్రేయ రుషి
6603 శ్రీకాము అంగీరస రుషి
6604 శ్రీకంచి వశిష్ట రుషి
6605 శ్రీకాంతం భరద్వాజ రుషి
6606 శ్రీకొండ యధు రుషి
6607 శ్రీకొండల క్రతువు రుషి
6608 శ్రీలత ధక్ష రుషి
6609 శ్రీలక్ష్మి విష్ణు రుషి
6610 శ్రీమలు మాధవ రుషి
6611 శ్రీమంచి వశిష్ట రుషి
6612 శ్రీమంతము వశిష్ట రుషి
6613 శ్రీమఠం వశిష్ట రుషి
6614 శ్రీముకము పులస్త్య రుషి
6615 శ్రీనందం వశిష్ట రుషి
6616 శ్రీనివాసం కపిల రుషి
6617 శ్రీపాద పరాశర రుషి
6618 శ్రీపాల భరద్వాజ రుషి
6619 శ్రీపాలము భరద్వాజ రుషి
6620 శ్రీపర్ణి పులస్త్య రుషి
6621 శ్రీపతి విశ్వ రుషి
6622 శ్రీపెరుమాళ్లు ధుర్వాస రుషి
6623 శ్రీపురం బృహస్పతి రుషి
6624 శ్రీపురి బృహస్పతి రుషి
6625 శ్రీరారి పులహ రుషి
6626 శ్రీరంగం వ్యాస రుషి
6627 శ్రీశైలము ఈశ్వర రుషి
6628 శ్రీతలం ధక్ష రుషి
6629 శ్రీవాసము వశిష్ట రుషి
6630 శ్రీవాణి బ్రహ్మ రుషి
6631 శ్రీవిష్ణవ విష్ణు రుషి
6632 సుబ్బనపల్లి అత్రి రుషి
6633 సుబ్బు పులహ రుషి
6634 సుద్దాల అత్రి రుషి
6635 సుధ అత్రి రుషి
6636 సుధాల వశిష్ట రుషి
6637 సుధాలు వశిష్ట రుషి
6638 సుధాము కర్ధమ రుషి
6639 సుదర్శనం నారాయణ రుషి
6640 సుధీ వశిష్ట రుషి
6641 సుగము కపిల రుషి
6642 సుగ్గమ్ సింధు రుషి
6643 సుక్కము ఆత్రేయ రుషి
6644 సులాని శ్రీవత్స రుషి
6645 సుల్తాన్ పులస్త్య రుషి
6646 సుల్తానీ మరీచ రుషి
6647 సుల్తాన్ పులస్త్య రుషి
6648 సుంచనకోట మరీచ రుషి
6649 సుంచు మరీచ రుషి
6650 సుందేలు అధోక్షజ రుషి
6651 సుంకము కర్ధమ రుషి
6652 సుంకనపల్లి అంగీరస రుషి
6653 సుంకర పులస్త్య రుషి
6654 సుంకే పులస్త్య రుషి
6655 సుంకి అధోక్షజ రుషి
6656 సుంకు పురు రుషి
6657 సున్నము క్రతువు రుషి
6658 సుప్పల మధుసూదన రుషి
6659 సురభి వశిష్ట రుషి
6660 సూరకంటి చ్యవన రుషి
6661 సూరపొన్న అంగీరస రుషి
6662 సూరతి ధక్ష రుషి
6663 సూరేకరము జమధాగ్ని రుషి
6664 సూరేపల్లి మరీచ రుషి
6665 సూరిశెట్టి చ్యవన రుషి
6666 సర్వి విశ్వామిత్ర రుషి
6667 సుసర్ల వాలాఖిల్య రుషి
6668 సూతకుల పురుషోత్తమ రుషి
6669 సువర్ణము మైత్రేయ రుషి
6670 స్వాముల ఈశ్వర రుషి
6671 స్వతం విశ్వామిత్ర రుషి
6672 స్వాతిని విశ్వామిత్ర రుషి
6673 స్వాతిని సంస్థిత రుషి
6674 స్వతూరి విజయ రుషి
6675 స్వచ్చము శాండిల్య రుషి
6676 స్వధాము కౌండిన్యస రుషి
6677 స్వామిదాసు క్రతువు రుషి
6678 స్వర్గం సింధు రుషి
6679 స్వర్ణ జమధాగ్ని రుషి
6680 స్వర్ణం జమధాగ్ని రుషి
6681 స్వర్ణపూడి పవన రుషి
6682 స్వతం భార్గవ రుషి
6683 స్వాతి సాధ్విష్ణు రుషి
6684 శ్యాముల పురుషోత్తమ రుషి
6685 శ్యాతూరి విజయ రుషి
6686 సైభా కపిల్వక రుషి
6687 సైలా కశ్యప రుషి
6688 శివ కపిల్వక రుషి

Padmasali family names and gotrams in telugu with S letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with S letter

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి