పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with U letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

7051 ఉభయం శాండిల్య రుషి
7052 ఉబ్బరపు మైత్రేయ రుషి
7053 ఉదారి కపిల రుషి
7054 ఉదాత్తం భరద్వాజ రుషి
7055 ఉదయగిరి గాలవ రుషి
7056 ఉదయము వశిష్ట రుషి
7057 ఉదయనూరి కేశవ రుషి
7058 ఉదయనూరి కేశవ రుషి
7059 ఉద్దండం భరద్వాజ రుషి
7060 ఉద్దారిణి మాండవ్య రుషి
7061 ఉద్ధగిరి భరత రుషి
7062 ఉద్ధంతిన పద్మనాభ రుషి
7063 ఉద్ధౌ గార్గేయ రుషి
7064 ఉద్ధి రుష్యశృంగ రుషి
7065 ఉదకం కౌండిన్యస రుషి
7066 ఉదారం బృహస్పతి రుషి
7067 ఉదారపు గౌతమ రుషి
7068 ఉదరు మరీచ రుషి
7069 ఉద్ధంతి పద్మనాభ రుషి
7070 ఉడుము దక్ష రుషి
7071 ఉడుపతి బృహస్పతి రుషి
7072 ఉడుత ధక్ష రుషి
7073 ఉడుతలపల్లి చ్యవన రుషి
7074 ఉడుతనపల్లి చ్యవన రుషి
7075 ఉగాదనౌ కశ్యప రుషి
7076 ఉగాది వశిష్ట రుషి
7077 ఉగ్గడ కపిల రుషి
7078 ఉగాది కశ్యప రుషి
7079 ఉగ్గము పులస్త్య రుషి
7080 ఉగ్గరపు గోవింద రుషి
7081 ఉగ్గుపాల పులహ రుషి
7082 ఉహమరి కేశవ రుషి
7083 ఉజ్జయిని కశ్యప రుషి
7084 ఉజ్జల పవన రుషి
7085 ఉక్కడు కశ్యప రుషి
7086 ఉక్కపు పరశురామ రుషి
7087 ఉక్కారపు పరశురామ రుషి
7088 ఉక్కరి భరద్వాజ రుషి
7089 ఉక్కెర్ర రుష్యశృంగ రుషి
7090 ఉక్కుడలా వశిష్ట రుషి
7091 ఉక్కుమడుగు మాండవ్య రుషి
7092 ఉక్కుతీగ విక్రమ రుషి
7093 ఉకోటి మైత్రేయ రుషి
7094 ఉలగము గౌతమ రుషి
7095 ఉల్లాసము శౌనక రుషి
7096 ఉల్లి పులహ రుషి
7097 ఉల్లిగంటి వశిష్ట రుషి
7098 ఉమాదాపు గోవింద రుషి
7099 ఉమానాతం రఘు రుషి
7100 ఉమాపుల కశ్యప రుషి
7101 ఉంబాలి మైత్రేయ రుషి
7102 ఉమ్మడవిల్లి కౌండిల్య రుషి
7103 ఉమ్మడి శ్రీవత్స రుషి
7104 ఉమ్మడిశెట్టి వశిష్ట రుషి
7105 ఉనగపు గోవింద రుషి
7106 ఉనసెయ్యలా మధుసూదన రుషి
7107 ఉండగట్టు కౌశిక రుషి
7108 ఉండ్రాల పవన రుషి
7109 ఉండ్రవల్లి ధక్ష రుషి
7110 ఉంగుటము రుష్యశృంగ రుషి
7111 ఉన్నాదులా జయ రుషి
7112 ఉన్నతం ధక్ష రుషి
7113 ఉన్నావా రుష్యశృంగ రుషి
7114 ఉన్నిద్రము గార్గేయ రుషి
7115 ఉంటా మాండవ్య రుషి
7116 ఉండా ధక్ష రుషి
7117 ఊట్లా విధుర రుషి
7118 ఉపదేశము వశిష్ట రుషి
7119 ఉప్పారుల పురుషోత్తమ రుషి
7120 ఉప్పాడ గాలవ రుషి
7121 ఉప్పడం భరద్వాజ రుషి
7122 ఉప్పడము భరద్వాజ రుషి
7123 ఉప్పడవల భరద్వాజ రుషి
7124 ఉప్పలము జమధాగ్ని రుషి
7125 ఉప్పలంచె త్రిశంక రుషి
7126 ఉప్పలపాడు వశిష్ట రుషి
7127 ఉప్పలపాటి వశిష్ట రుషి
7128 ఉప్పలవాయి ధుర్వాస రుషి
7129 ఉప్పలి పవన రుషి
7130 ఉప్పలూరి కేశవ రుషి
7131 ఉప్పరము చ్యవన రుషి
7132 ఉప్పరపాలి చ్యవన రుషి
7133 ఉప్పరిపల్లె చ్యవన రుషి
7134 ఉప్పెన పరాశర రుషి
7135 ఉప్పు భరద్వాజ రుషి
7136 ఉప్పుగల్లు హృషీకేశ రుషి
7137 ఉప్పులూరి కణ్వ రుషి
7138 ఉరగళం సింధు రుషి
7139 ఉరకల పరశురామ రుషి
7140 ఉరకాయల మధుసూదన రుషి
7141 ఊరపము కౌండిల్య రుషి
7142 ఉరవం కౌండిన్యస రుషి
7143 ఊర్ద్వాపుండ్రం భరద్వాజ రుషి
7144 ఉర్లపాలెం భరద్వాజ రుషి
7145 ఊర్ముల మనుః రుషి
7146 ఉరుర్ముల మనుః రుషి
7147 ఉషానూరి కేశవ రుషి
7148 ఉషాపతి మరీచ రుషి
7149 ఉసిరికాయల మధుసూదన రుషి
7150 ఉస్రాము విశ్వామిత్ర రుషి
7151 ఉసుమా శుక రుషి
7152 ఊటపుల పురుషోత్తమ రుషి
7153 ఉత్కష్టం జనార్ధన రుషి
7154 ఉత్క్రుష్ట జనార్ధన రుషి
7155 ఉత్పాష్టం జనార్ధన రుషి
7156 ఉట్ల విధుర రుషి
7157 ఉట్లం వాలాఖిల్య రుషి
7158 ఉత్పల రుష్యశృంగ రుషి
7159 ఉత్తమ కౌండిన్యస రుషి
7160 ఉత్తమం ధమోదర రుషి
7161 ఉత్తరీయం విశ్వామిత్ర రుషి
7162 ఉట్టి వాలాఖిల్య రుషి
7163 ఉయర్ముల మనుః రుషి
7164 ఉయ్యా ఈశ్వర రుషి
7165 ఉయ్యాల వశిష్ట రుషి
7166 ఉయ్యెముల మనుః రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with U letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with U letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

 

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Originally posted 2022-09-24 07:11:20.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment