పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with V letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

7167 వాశెట్టి శౌనక రుషి
7168 వాదాల కణ్వ రుషి
7169 వాడపల్లి శ్రీవత్స రుషి
7170 వాడేల ధనుంజయ రుషి
7171 వాజము మాండవ్య రుషి
7172 వాకాడు శాండిల్య రుషి
7173 వాకట్టు శాండిల్య రుషి
7174 వాకటు బృహస్పతి రుషి
7175 వలగొండ పరాశర రుషి
7176 వాలేము క్రతువు రుషి
7177 వల్లము ధుర్వాస రుషి
7178 వాలుగొండ యధు రుషి
7179 వామనము వశిష్ట రుషి
7180 వాన వాలాఖిల్య రుషి
7181 వానపల్లె అంగీరస రుషి
7182 వానపల్లి వామదేవ రుషి
7183 వారా ఉపేంద్ర రుషి
7184 వారదాసి వశిష్ట రుషి
7185 వరదాసు వశిష్ట రుషి
7186 వారాణము పరాశర రుషి
7187 వారణాసి వాలాఖిల్య రుషి
7188 వారాశి పులహ రుషి
7189 వారవా ఉపేంద్ర రుషి
7190 వారూపాకు చంద్ర రుషి
7191 వాసా వాలాఖిల్య రుషి
7192 వాసాల పురుషోత్తమ రుషి
7193 వాసం జనార్ధన రుషి
7194 వాసవి అత్రి రుషి
7195 వాసే వాలాఖిల్య రుషి
7196 వాసాల పురుషోత్తమ రుషి
7197 వాసి వాలాఖిల్య రుషి
7198 వాసితము బృహస్పతి రుషి
7199 వాతకము భరద్వాజ రుషి
7200 వాథారి వాలాఖిల్య రుషి
7201 వాతులము మైత్రేయ రుషి
7202 వావిలాల బిక్షు రుషి
7203 వావిలి మరీచ రుషి
7204 వావిల్లా అత్రి రుషి
7205 వావిరి కర్ధమ రుషి
7206 వాయనము ధక్ష రుషి
7207 వాయిట్ల విధుర రుషి
7208 వచనము అంగీరస రుషి
7209 వడగం ధక్ష రుషి
7210 వడగముల కశ్యప రుషి
7211 వదల కణ్వ రుషి
7212 వడపప్పు కౌశిక రుషి
7213 వడ్డది కౌశిక రుషి
7214 వడ్డగొండ యధు రుషి
7215 వడ్డకొండ యధు రుషి
7216 వడ్డన కౌండిన్యస రుషి
7217 వద్దనం వశిష్ట రుషి
7218 వడ్డనపు వశిష్ట రుషి
7219 వద్దనీ సుతీష్ణ రుషి
7220 వడ్డె సుతీష్ణ రుషి
7221 వడ్డెమర్రి వాసుదేవ రుషి
7222 వడ్డేపల్లి అంగీరస రుషి
7223 వద్ధి జయవర్ధన రుషి
7224 వద్ధిపర్తి కపిల రుషి
7225 వద్దిరాజు కర్ధమ రుషి
7226 వడ్డి జయవర్ధన రుషి
7227 వడ్డిచెర్ల కశ్యప రుషి
7228 వధాని సుతీష్ణసూర్య రుషి
7229 వడిచర్ల కశ్యప రుషి
7230 వడిగా శ్రీకృష్ణ రుషి
7231 వడిగచెర్ల వశిష్ట రుషి
7232 వాడిమాల ఝరీలా రుషి
7233 వాడిమిలా విక్రమ రుషి
7234 వడిషా శాండిల్య రుషి
7235 వడ్లానపు అంగీరస రుషి
7236 వడ్లగట్ట అంగీరస రుషి
7237 వడ్లకొండ యధు రుషి
7238 వడ్లమాని సుతీష్ణ రుషి
7239 వడ్లమూడి క్రతువు రుషి
7240 వడ్లనాల పవన రుషి
7241 వడ్లనాల ఆత్రేయ రుషి
7242 వడ్లాని వశిష్ట రుషి
7243 వడ్లపల్లి అంగీరస రుషి
7244 వడ్లపూడి క్రతువు రుషి
7245 వడ్లేకుండా మరీచ రుషి
7246 వడ్లూరి యధు రుషి
7247 వడ్లూరు వశిష్ట రుషి
7248 వడ్నాల బిక్షు రుషి
7249 వడ్నాల ఆత్రేయ రుషి
7250 వడ్నాలి పవన రుషి
7251 వడూరి పులహ రుషి
7252 వడుక వామన రుషి
7253 వడుకల వామన రుషి
7254 వాగ్గా సింధు రుషి
7255 వగ్గు శ్రీకృష్ణ రుషి
7256 వైభవము పులస్త్య రుషి
7257 వైదము గార్గేయ రుషి
7258 వైధ్య చ్యవన రుషి
7259 వైకం విశ్వామిత్ర రుషి
7260 వైకుంటము వశిష్ట రుషి
7261 వైఖ్యము విశ్వామిత్ర రుషి
7262 వైలధ యధు రుషి
7263 వైలము గార్గేయ రుషి
7264 వాయిల్లము గార్గేయ రుషి
7265 వైనము భరద్వాజ రుషి
7266 వజ్రాల రుష్యశృంగ రుషి
7267 వక్కదల వశిష్ట రుషి
7268 వక్కకుల శుక రుషి
7269 వక్కలా పురుషోత్తమ రుషి
7270 వక్కన అగస్త్య రుషి
7271 వక్కీలా పురుషోత్తమ రుషి
7272 వాక్కుడాలా వశిష్ట రుషి
7273 వాక్కుదారులు వశిష్ట రుషి
7274 వాక్కుదల వశిష్ట రుషి
7275 వలకీర్తి మరీచ రుషి
7276 వలమారి ఆత్రేయ రుషి
7277 వలనుదాసు కపిల రుషి
7278 వలయారి యధు రుషి
7279 వలిమల జమధాగ్ని రుషి
7280 వాలిమందు పవన రుషి
7281 వల్లా కశ్యప రుషి
7282 వల్లాల భైరవ రుషి
7283 వల్లభదాసు బ్రహ్మ రుషి
7284 వల్లకాటి మరీచ రుషి
7285 వల్లందాసు వశిష్ట రుషి
7286 వల్లంకొండ మరీచ రుషి
7287 వల్లెవాటు పరాశర రుషి
7288 వల్లిదాసు బ్రహ్మ రుషి
7289 వల్లూరి కపిల రుషి
7290 వల్లుదాసు బ్రహ్మ రుషి
7291 వల్లుదాసు బ్రహ్మ రుషి
7292 వాల్తలా భైరవ రుషి
7293 వలుదండి యధు రుషి
7294 వాలునా వాలాఖిల్య రుషి
7295 వలుప పరాశర రుషి
7296 వాలుపదస్సరి భరత రుషి
7297 వలుపాల పరాశర రుషి
7298 వలుస వాలాఖిల్య రుషి
7299 వలువ వ్యాస రుషి
7300 వంజాల దత్తాత్రేయ రుషి
7301 వంపుల విశ్వామిత్ర రుషి
7302 వనం పులస్త్య రుషి
7303 వనమాల మనుః రుషి
7304 వనంకొండ యధు రుషి
7305 వనము పులస్త్య రుషి
7306 వనపర్తి రుష్యశృంగ రుషి
7307 వంధిపాడు అంగీరస రుషి
7308 వాండ్ర గార్గేయ రుషి
7309 వాండ్రు సంకర్షణ రుషి
7310 వంగ శౌనక రుషి
7311 వంగల భరత రుషి
7312 వంగమ్ సింధు రుషి
7313 వంగపండు మైత్రేయ రుషి
7314 వంగర భరత రుషి
7315 వంగరి పవన రుషి
7316 వంగరు భరత రుషి
7317 వంగసము శుక రుషి
7318 వంగవీటి భార్గవ రుషి
7319 వంగీపురం ధనుంజయ రుషి
7320 వంగిరా కౌశిక రుషి
7321 వంగోలు కపిల రుషి
7322 వంగొండ అత్రి రుషి
7323 వంగొండి యధు రుషి
7324 వంగూరపు శ్రీవత్స రుషి
7325 వంగూరి గౌతమ రుషి
7326 వనజాల దత్తాత్రేయ రుషి
7327 వంకా చంద్ర రుషి
7328 వంకాయాయ గాలవ రుషి
7329 వంకాయల గాలవ రుషి
7330 వంకదారి వశిష్ట రుషి
7331 వంకల చంద్ర రుషి
7332 వన్నాల దక్షిణామూర్తి రుషి
7333 వన్నాలి ధక్ష రుషి
7334 వంటేము పులహ రుషి

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with V letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

7335 వంటేనా కర్ధమ రుషి
7336 వరబత్ని వేద రుషి
7337 వరదా అత్రి రుషి
7338 వరదాచారి అంగీరస రుషి
7339 వరదరాజుల పురుషోత్తమ రుషి
7340 వరాగం సింధు రుషి
7341 వరకల వ్యాస రుషి
7342 వరకవి వ్యాస రుషి
7343 వరం ఆదిత్య రుషి
7344 వరముల గౌతమ రుషి
7345 వరండా గాలవ రుషి
7346 వరీమదాసు మరీచ రుషి
7347 వర్గం సింధు రుషి
7348 వర్గు జట్టిల రుషి
7349 వరిగొండ నరసింహ రుషి
7350 వర్కాల వేదమాత రుషి
7351 వర్కాలు శౌనక రుషి
7352 వర్ణమాల చ్యవన రుషి
7353 వర్ణము గార్గేయ రుషి
7354 వర్తి చ్యవన రుషి
7355 వరుగు జట్టిల రుషి
7356 వరుకాల భైరవ రుషి
7357 వాసనం వశిష్ట రుషి
7358 వాసనల భరద్వాజ రుషి
7359 వసంతము పులస్త్య రుషి
7360 Vasthaalu జనార్ధన రుషి
7361 వస్త్రాలు జనార్ధన రుషి
7362 వస్త్రాల జనార్ధన రుషి
7363 వస్త్రాలు జనార్ధన రుషి
7364 వస్త్రం జనార్ధన రుషి
7365 వస్త్రం జనార్ధన రుషి
7366 వసుమతి విశ్వ రుషి
7367 వసువు శౌనక రుషి
7368 వాటికాల భైరవ రుషి
7369 వత్నాల పురుషోత్తమ రుషి
7370 వత్నము కణ్వ రుషి
7371 వత్రము కశ్యప రుషి
7372 వట్టము కపిల రుషి
7373 వట్టి మైత్రేయ రుషి
7374 వట్టిపల్లె కశ్యప రుషి
7375 వటుక వామన రుషి
7376 వటుప పరాశర రుషి
7377 వావల్దాస్ బ్రహ్మ రుషి
7378 వాయనము బృహస్పతి రుషి
7379 వేధంత పవన రుషి
7380 వీధి జయవర్ధన రుషి
7381 వేల్ మైత్రేయ రుషి
7382 వేశాల పురుషోత్తమ రుషి
7383 వేడెము భరద్వాజ రుషి
7384 వేధా అగస్త్య రుషి
7385 వేదగిరి శౌనక రుషి
7386 వెధల పరాశర రుషి
7387 వేధము వ్యాస రుషి
7388 వేదాండము వశిష్ట రుషి
7389 వేదాంతం వశిష్ట రుషి
7390 వెధుల్లా భరద్వాజ రుషి
7391 వెదురుమూడి అంగీరస రుషి
7392 వేదికకంటి జమధాగ్ని రుషి
7393 వేదం భరద్వాజ రుషి
7394 వీడెం భరద్వాజ రుషి
7395 వీడెము క్రతువు రుషి
7396 వీళికల భైరవ రుషి
7397 వేముల బిక్షు రుషి
7398 వీణ పులస్త్య రుషి
7399 వీణాం అత్రి రుషి
7400 వీపురి వ్యధృత రుషి
7401 వీర మైత్రేయ రుషి
7402 వీరబల్లి ధనుంజయ రుషి
7403 వీరబత్తిన వేద రుషి
7404 వీరబత్తిని వేదమాత రుషి
7405 వీరబట్ల వామదేవ రుషి
7406 వీరగంటి వేదమాత రుషి
7407 వీరము శ్రీవత్స రుషి
7408 వీరసేనల శుక రుషి
7409 వీర్వ మైత్రేయ రుషి
7410 వీర్య మనస్వి రుషి
7411 వీశము కపిల రుషి
7412 వీటికా క్రతువు రుషి
7413 వీటూరి ఆత్రేయ రుషి
7414 వీవూరి మరీచ రుషి
7415 వేగంటి వ్యాస రుషి
7416 వేగి గాలవ రుషి
7417 వేగుండ్లపాడి మరీచ రుషి
7418 వేళాళ పులస్త్య రుషి
7419 వెలధే యధు రుషి
7420 వెలగం రౌనక రుషి
7421 వెలగనాటి హరితస రుషి
7422 వెలగపూడి ముద్గల రుషి
7423 వేలమూరి ధుర్వాస రుషి
7424 వెలనాడు కశ్యప రుషి
7425 వెలవెల రుష్యశృంగ రుషి
7426 వెల్దండి యధు రుషి
7427 వేలే మైత్రేయ రుషి
7428 వెలెం మైత్రేయ రుషి
7429 వెలేటా మైత్రేయ రుషి
7430 వేలేటి వాలాఖిల్య రుషి
7431 వెలిచెర్ల శ్రీవత్స రుషి
7432 వెలిధే యధు రుషి
7433 వెలిగందు పవన రుషి
7434 వెలిగంధుల ధక్ష రుషి
7435 వెలిగంధులు పవన రుషి
7436 వెలిగండ్ల విక్రమ రుషి
7437 వెలిగేటి మరీచ రుషి
7438 వెలిగొండ కౌశిక రుషి
7439 వెలికంటి అగస్త్య రుషి
7440 వెలిమి పరాశర రుషి
7441 వెల్లాల కణ్వ రుషి
7442 వెల్లంకి పులహ రుషి
7443 వెల్లటూరి భార్గవ రుషి
7444 వెల్లూరు కర్ధమ రుషి
7445 వెల్లువ కౌండిన్యస రుషి
7446 వేలూరి భరద్వాజ రుషి
7447 వేల్పుల పురుషోత్తమ రుషి
7448 వెలుదండి యధు రుషి
7449 వెలుదండ్ల కౌండిన్యస రుషి
7450 వెలుదింది యధు రుషి
7451 వెలుగంటి అగస్త్య రుషి
7452 వేలుపూరి శాండిల్య రుషి
7453 వేమల్లి బృహస్పతి రుషి
7454 వేమవరం మాండవ్య రుషి
7455 వేమూరి గౌతమ రుషి
7456 వేంపల్లి ఆత్రేయ రుషి
7457 వెంపరాల ముద్గల రుషి
7458 వెంపటి అగస్త్య రుషి
7459 వేముగంటి వశిష్ట రుషి
7460 వేముల పురుషోత్తమ రుషి
7461 వేములకొండ క్రతువు రుషి
7462 వేములపాటి మైత్రేయ రుషి
7463 వేములవాడ ధక్ష రుషి
7464 వెండికొండ రుష్యశృంగ రుషి
7465 వెంగళ ప్రష్ట రుషి
7466 వెంగళదాసు బ్రహ్మ రుషి
7467 వెంగళ్దాస్ బ్రహ్మ రుషి

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with V letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

7468 వెంగలి వశిష్ట రుషి
7469 వెంగళ్ల వశిష్ట రుషి
7470 వెంగన్న కౌశిక రుషి
7471 వెనిగళ్ల విక్రమ రుషి
7472 వెనిగండ్ల విక్రమ రుషి
7473 వెనిగన్ల్ల విక్రమ రుషి
7474 వెంకటపతి మరీచ రుషి
7475 వెంకటాపురం హరితస రుషి
7476 వెన్నం ధమోదర రుషి
7477 వెన్నపూస కపిల రుషి
7478 వెన్నటి కపిల రుషి
7479 వెన్నెల కణ్వ రుషి
7480 వెన్నెలకంటి అత్రి రుషి
7481 వెన్నేటి క్రతువు రుషి
7482 వెరిగేటి మరీచ రుషి
7483 వేటూరి శ్రీవత్స రుషి
7484 వెట్రము అంగీరస రుషి
7485 వెట్టా ధుర్వాస రుషి
7486 వేయిగన్ల భరత రుషి
7487 విభూది వశిష్ట రుషి
7488 విభూతి వశిష్ట రుషి
7489 విడపు భరద్వాజ రుషి
7490 విద్దే గాలవ రుషి
7491 విదేము భరద్వాజ రుషి
7492 విధానము ధక్ష రుషి
7493 విగ్రహము అంగీరస రుషి
7494 విజం విష్ణు రుషి
7495 వికాసము క్రతువు రుషి
7496 విక్రాంతి అగస్త్య రుషి
7497 విఖ్యాతి పులహ రుషి
7498 విమానము రుష్యశృంగ రుషి
7499 విమ్మూరి వశిష్ట రుషి
7500 వింధు జయవర్ధన రుషి
7501 వింధుల బృహస్పతి రుషి
7502 వింజమరమ్ బృహస్పతి రుషి
7503 వింజమ్ విష్ణు రుషి
7504 వింజమారం బృహస్పతి రుషి
7505 వింజమూరి విజయ రుషి
7506 వింజనం వామదేవ రుషి
7507 విన్నకోట కౌశిక రుషి
7508 విన్నాను అగస్త్య రుషి
7509 విన్నెము అగస్త్య రుషి
7510 వింటిపట్టు విశ్వామిత్ర రుషి
7511 వినుకొండ పులహ రుషి
7512 విప్ప మధుసూదన రుషి
7513 విప్పకాయల మధుసూదన రుషి
7514 విప్పనపల్లి వాలాఖిల్య రుషి
7515 విర్యాల కపిల రుషి
7516 విశాఖరాలా ఈశ్వర రుషి
7517 విసనకర్రల ఈశ్వర రుషి
7518 విసర్గము వశిష్ట రుషి
7519 విశ్వనాథుల మధుసూదన రుషి
7520 విశ్వనాధుల మధుసూదన రుషి
7521 విశ్వనాథ మధుసూదన రుషి
7522 విశ్వనాథం మధుసూదన రుషి
7523 విటికాల భైరవ రుషి
7524 విట్టంశెట్టి కశ్యప రుషి
7525 విత్తము రుష్యశృంగ రుషి
7526 వియ్య మాండవ్య రుషి
7527 వోడ్డా సుతీష్ణ రుషి
7528 వొజ్జల విజయ రుషి
7529 వొల్లల బిక్షు రుషి
7530 వోనా ధారుకా రుషి
7531 వొన్నమ్ దిగ్వాస రుషి
7532 వూడుగుండ్ల విక్రమ రుషి
7533 వూకట్ల అత్రి రుషి
7534 వూకోటి విక్రమ రుషి
7535 వూరాకుల శుక రుషి
7536 వూరడి యధు రుషి
7537 వూరకొండ శౌనక రుషి
7538 వూరెడి యధు రుషి
7539 వూట్ల విధుర రుషి
7540 వూట్లం విధుర రుషి
7541 వొరుగంటి పౌష్ణాల రుషి
7542 వ్రాందా సంకర్షణ రుషి
7543 వుబ్బట్టు మైత్రేయ రుషి
7544 వుబ్బరపు గోవింద రుషి
7545 వుడా గాంగేయ రుషి
7546 వుడాలకులా పవన రుషి
7547 వుదారం బృహస్పతి రుషి
7548 వుదాతి మరీచ రుషి
7549 వుదగము కశ్యప రుషి
7550 వుదగిరి భరత రుషి
7551 వుదకారపు గోవింద రుషి
7552 వుదారపు గోవింద రుషి
7553 వుద్దగిరి భరత రుషి
7554 వుద్దంటీ మరీచ రుషి
7555 వుద్దంటూ పద్మనాభ రుషి
7556 వూధుభట్టుల దత్తాత్రేయ రుషి
7557 వుడిగేము సింధు రుషి
7558 వుడూరు భరత రుషి
7559 వూడుగుండ్ల విక్రమ రుషి
7560 వుడుట ధక్ష రుషి
7561 వుడుతనపల్లి చ్యవన రుషి
7562 వుగలం రఘు రుషి
7563 వుగ్గరపు గోవింద రుషి
7564 వూహనూరి కేశవ రుషి
7565 వుజ్జల పవన రుషి
7566 వుకరే ప్రద్యుమ్న రుషి
7567 వుకారు ప్రద్యుమ్న రుషి
7568 వుక్కడాల భరత రుషి
7569 వుక్కు చంద్ర రుషి
7570 వుక్కుడలా వశిష్ట రుషి
7571 వుక్కుజాల వశిష్ట రుషి
7572 వుక్కుశీల విక్రమ రుషి
7573 వుకోటి విక్రమ రుషి
7574 వూకుడు శ్రీవత్స రుషి
7575 వులగం సింధు రుషి
7576 వులకొండ యధు రుషి
7577 వులనూరి కేశవ రుషి
7578 వులపాటి మరీచ రుషి
7579 వుల్లల యధు రుషి
7580 వుల్తాటి మరీచ రుషి
7581 వులుస వాలాఖిల్య రుషి
7582 వుమ్మడపల్లి కౌండిల్య రుషి
7583 వుమ్మలేటి మరీచ రుషి
7584 వుమ్మితి మరీచ రుషి
7585 వునగాపు గోవింద రుషి
7586 వుండాల పవన రుషి
7587 వుండల పవన రుషి
7588 వుండలం రఘు రుషి
7589 వుండనం పులస్త్య రుషి
7590 వుంగరాలా పురుషోత్తమ రుషి
7591 వుంగారం పురుషోత్తమ రుషి
7592 వుంగారపు పురుషోత్తమ రుషి
7593 వున్నదుల జయ రుషి
7594 వున్నతం ధక్ష రుషి
7595 వుంటా ధక్ష రుషి
7596 వూపిరికాయల మధుసూదన రుషి
7597 వుప్పారులా పురుషోత్తమ రుషి
7598 వుప్పల పురుషోత్తమ రుషి
7599 వుప్పలంచ పురాశన రుషి
7600 వుప్పలూరి కేశవ రుషి
7601 వుప్పరిపల్లి చ్యవన రుషి
7602 వుప్పటుకుల విశ్వామిత్ర రుషి
7603 వూరాకుల శుక రుషి
7604 వూరడి శ్రీవత్స రుషి
7605 వూరగము సింధు రుషి
7606 వూరకలా పరాశర రుషి
7607 వూరపాము కౌండిల్య రుషి
7608 వూరపు గోవింద రుషి
7609 వూరపురపు గోవింద రుషి
7610 వూరట అనిరుద్ధ రుషి
7611 వూరేగం సింధు రుషి
7612 వూరుకొండ యధు రుషి
7613 వూరుపాకల శుక రుషి
7614 వూరుపుంజుల కశ్యప రుషి
7615 వుససెయ్యలా మధుసూదన రుషి
7616 వూషికమూరి కౌండిన్యస రుషి
7617 వసుకేలా ధారక రుషి
7618 వుటగింజల కశ్యప రుషి
7619 వుటపుల పురుషోత్తమ రుషి
7620 వుట్ల విధుర రుషి
7621 వుట్లం విధుర రుషి
7622 వూటూరు విజయ రుషి
7623 వుత్రుష్టం జనార్ధన రుషి
7624 వుతులూరి విజయ రుషి
7625 వూకరే ప్రద్యుమ్న రుషి
7626 వుయూరి వశిష్ట రుషి
7627 వుయ్యాల ఈశ్వర రుషి
7628 వైట్ల విధుర రుషి

Padmasali family names and gotrams in telugu with V letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with V letter

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Leave a Comment