తెలుగులో రావే రావే పెద్దమ్మ పాట లిరిక్స్

తెలుగులో రావే రావే పెద్దమ్మ పాట లిరిక్స్ Lyrics – Laxmi


తెలుగులో రావే రావే పెద్దమ్మ పాట లిరిక్స్


Singer Laxmi
Composer Label: Bathukamma Music.
Music Namdev
Song Writer Shankar Poddupodupu

Lyrics

Raave Raave Peddamma Song Lyrics In Telugu

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

చండి మాతవే నిండు రూపమే

గండి మైసివే దండి పోసివే భలే భలే భలే హా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

పులిమీద కూసున్నవే మా దేవి

ఒళ్ళంతా పూసుకున్నవే బండారి

ఒళ్ళంతా పూసుకున్నవే బండారి

నేలమ్మా ఏలుతున్నవే మా దేవి

బోనాలు ఎత్తుకున్నమే మా బంగారి

బోనాలు ఎత్తుకున్నమే మా బంగారి

ఘనమైన కొలువుట మా దేవి

గజ్జెల లాగులాట సింగారి

గజ్జెల లాగులాట సింగారి

జోడు పొతులు ఏప కొమ్మలు

నిమ్మ దండలు వెండి గవ్వలు

భలే భలే భలే హా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

శివునికి ముద్దుబిడ్డవే పెద్దమ్మ

లోకాన ఆడబిడ్డవే మా అమ్మా

లోకాన ఆడబిడ్డవే మా అమ్మా

గటము కుండలట పెద్దమ్మ

గమ్మత్తు ఊగుడట మా అమ్మ

గమ్మత్తు ఊగుడట మా అమ్మ

గంభీర రూపం అట పెద్దమ్మ

గౌరాల తల్లివట మా అమ్మ

గౌరాల తల్లివట మా అమ్మ

భారీ పూజలు చీరె సారలు

చేత దండలు బోనం కుండలు

భలే భలే భలే హా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

తిరుగలి తిప్పుతున్నామే మా తల్లి

వీరంగం ఆడుతున్నామే బైలెల్లి

వీరంగం ఆడుతున్నామే బైలెల్లి

మైసాచి ధూపాలు మా తల్లి

నైవేద్య దీపాలు మా తల్లి

నైవేద్య దీపాలు మా తల్లి

ఏటేటా యథాలాట మా తల్లి

ఎలకోటి భక్తులట శ్రీవల్లి

ఎలకోటి భక్తులట శ్రీవల్లి

నాగుపాములు జడై కొప్పులు

పట్టు బట్టలు పసుపుకుంకుమలు

భలే భలే భలే హా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

రావే రావే పెద్దమ్మా

నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ

మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

 

 

తెలుగులో రావే రావే పెద్దమ్మ పాట లిరిక్స్ Watch Video

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Chandi Mata is the full form

Gandi maisive dandi posive bhale bhale bhale ha

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Our goddess is sitting on a tiger

Bandari is covered all over

Bandari is covered all over

Nelamma is the reigning goddess

Bona picked up our gold

Bona picked up our gold

Our goddess is a mighty measure

Gajjela Lagulata Singari

Gajjela Lagulata Singari

Add bundles of plant branches

Lemon wreaths are silver shells

Blah blah blah ha

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Peddamma is the darling of Lord Shiva

My mother is the girl child of the world

My mother is the girl child of the world

Gatamu Kundalata Peddamma

The trick is my mother

The trick is my mother

Ata Peddamma is a solemn form

My mother is the mother of the ladies

My mother is the mother of the ladies

Huge pooja sarees

Wreaths made of bonam pots

Blah blah blah ha

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

My mother is spinning

Bailelli is playing Veeranga

Bailelli is playing Veeranga

Maisachi incense is our mother

The offering lights are our mother

The offering lights are our mother

Eteta Yathalata is our mother

Millions of devotees are Srivalli

Millions of devotees are Srivalli

Cobras are tangled

Silk clothes Turmeric

Blah blah blah ha

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Rave Rave Peddamma

You are Jejamma who is admired by kings

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually

Glory be to Rudramma

Everyone we look at casually