సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామావళి తెలుగు లిరిక్స్

సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Lyrics – Saraswathi Ashtothara Satha Namavali


సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామావళి తెలుగు లిరిక్స్


Singer Saraswathi Ashtothara Satha Namavali
Composer Saraswathi Ashtothara Satha Namavali
Music Saraswathi Ashtothara Satha Namavali
Song Writer Saraswathi Ashtothara Satha Namavali

Saraswati Ashtottara Sata Namavili Telugu Lyrics


Lyrics

ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః

ఓం మహాభద్రాయై నమః

ఓం మహామాయాయై నమః

ఓం వరప్రదాయై నమః

ఓం శ్రీప్రదాయై నమః

ఓం పద్మనిలయాయై నమః

ఓం పద్మాక్ష్యై నమః

ఓం పద్మవక్త్రికాయై నమః

ఓం శివానుజాయై నమః

ఓం పుస్తకహస్తాయై నమః (10)

ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః

ఓం రమాయై నమః

ఓం కామరూపాయై నమః

ఓం మహావిద్యాయై నమః

ఓం మహాపాతక నాశిన్యై నమః

ఓం మహాశ్రయాయై నమః

ఓం మాలిన్యై నమః

ఓం మహాభోగాయై నమః

ఓం మహాభుజాయై నమః

ఓం మహాభాగాయై నమః (20)

ఓం మహోత్సాహాయై నమః

ఓం దివ్యాంగాయై నమః

ఓం సురవందితాయై నమః

ఓం మహాకాళ్యై నమః

ఓం మహాపాశాయై నమః

ఓం మహాకారాయై నమః

ఓం మహాంకుశాయై నమః

ఓం సీతాయై నమః

ఓం విమలాయై నమః

ఓం విశ్వాయై నమః (30)

ఓం విద్యున్మాలాయై నమః

ఓం వైష్ణవ్యై నమః

ఓం చంద్రికాయై నమః

ఓం చంద్రలేఖావిభూషితాయై నమః

ఓం మహాఫలాయై నమః

ఓం సావిత్ర్యై నమః

ఓం సురసాయై నమః

ఓం దేవ్యై నమః

ఓం దివ్యాలంకార భూషితాయై నమః

ఓం వాగ్దేవ్యై నమః (40)

ఓం వసుధాయై నమః

ఓం తీవ్రాయై నమః

ఓం మహాభద్రాయై నమః

ఓం మహాబలాయై నమః

ఓం భోగదాయై నమః

ఓం భారత్యై నమః

ఓం భామాయై నమః

ఓం గోమత్యై నమః

ఓం జటిలాయై నమః

ఓం వింధ్యావాసాయై నమః (50)

ఓం చండికాయై నమః

ఓం సుభద్రాయై నమః

ఓం సురపూజితాయై నమః

ఓం వినిద్రాయై నమః

ఓం వైష్ణవ్యై నమః

ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః

ఓం బ్రహ్మజ్ఞానైకసాధనాయై నమః

ఓం సౌదామిన్యై నమః

ఓం సుధామూర్తయే నమః

ఓం సువీణాయై నమః (60)

ఓం సువాసిన్యై నమః

ఓం విద్యారూపాయై నమః

ఓం బ్రహ్మజాయాయై నమః

ఓం విశాలాయై నమః

ఓం పద్మలోచనాయై నమః

ఓం శుంభాసుర ప్రమథిన్యై నమః

ఓం ధూమ్రలోచన మర్దిన్యై నమః

ఓం సర్వాత్మికాయై నమః

ఓం త్రయీమూర్త్యై నమః

ఓం శుభదాయై నమః (70)

ఓం శాస్త్రరూపిణ్యై నమః

ఓం సర్వదేవస్తుతాయై నమః

ఓం సౌమ్యాయై నమః

ఓం సురాసుర నమస్కృతాయై నమః

ఓం రక్తబీజ నిహంత్ర్యై నమః

ఓం చాముండాయై నమః

ఓం ముండకాంబికాయై నమః

ఓం కాళరాత్ర్యై నమః

ఓం ప్రహరణాయై నమః

ఓం కళాధారాయై నమః (80)

ఓం నిరంజనాయై నమః

ఓం వరారోహాయై నమః

ఓం వాగ్దేవ్యై నమః

ఓం వారాహ్యై నమః

ఓం వారిజాసనాయై నమః

ఓం చిత్రాంబరాయై నమః

ఓం చిత్రగంధాయై నమః

ఓం చిత్రమాల్య విభూషితాయై నమః

ఓం కాంతాయై నమః

ఓం కామప్రదాయై నమః (90)

ఓం వంద్యాయై నమః

ఓం రూపసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః

ఓం శ్వేతాననాయై నమః

ఓం రక్త మధ్యాయై నమః

ఓం ద్విభుజాయై నమః

ఓం సురపూజితాయై నమః

ఓం నిరంజనాయై నమః

ఓం నీలజంఘాయై నమః

ఓం చతుర్వర్గఫలప్రదాయై నమః

ఓం చతురానన సామ్రాజ్జ్యై నమః (100)

ఓం బ్రహ్మవిష్ణు శివాత్మికాయై నమః

ఓం హంసాసనాయై నమః

ఓం మహావిద్యాయై నమః

ఓం మంత్రవిద్యాయై నమః

ఓం సరస్వత్యై నమః

ఓం మహాసరస్వత్యై నమః

ఓం విద్యాయై నమః

ఓం జ్ఞానైకతత్పరాయై నమః (108)

ఇతి శ్రీసరస్వత్యష్టోత్తరశతనామావళిః సమాప్తా ॥

Om Sri Sarasvatyai Namah

Om Mahabhadraai Namah

Om Mahamayayai Namah

Om Varapradayai Namah

Om Sripradayai Namah

Om Padmanilaayai Namah

Om Padmakshyai Namah

Om Padmavaktrikayai Namah

Om Shivanujayai Namah

Om Pushtahastaiai Namah (10)

Om Jnanamudraai Namah

Om Ramayi Namah

Om Kamarupayai Namah

Om Mahavidyayi Namah

Om mahapataka nashinyai namah

Om Mahasrayayai Namah

Om Malinyai Namah

Om Mahabhogayai Namah

Om Mahabhujayai Namah

Om Mahabhagayi Namah (20)

Om Mahotsahayai Namah

Om Divyangayai Namah

Om Suravanditayai Namah

Om Mahakalyai Namah

Om Mahapasayai Namah

Om Mahakarayai Namah

Om Mahankushayai Namah

Om Sitayai Namah

Om Vimalayi Namah

Om Vishwayai Namah (30)

Om Vidyunmalayi Namah

Om Vaishnavyai Namah

Om Chandrikayai Namah

Om Chandralekhavibhushitaai Namah

Om Mahafalayai Namah

Om Savitryai Namah

Om Surasayi Namah

Om Devyai Namah

Om Divyalankara Bhushitaiai Namah

Om Vagdevyai Namah (40)

Om Vasudhayai Namah

Om Tersharayai Namah

Om Mahabhadraai Namah

Om Mahabalayi Namah

Om Bhogadaai Namah

Om Bharatayai Namah

Om Bhamayai Namah

Om Gomatyai Namah

Om Jatilayai Namah

Om Vindhyavasayai Namah (50)

Om Chandikayai Namah

Om Subhadrayai Namah

Om Surapujitaai Namah

Om Vinidrayai Namah

Om Vaishnavyai Namah

Om Brahmayi Namah

Om brahmajnaikasadhanayi namah

Om Soudaminyai Namah

Om Sudhamurthaye Namah

Om Suveenaai Namah (60)

Om Suvasinyai Namah

Om Vidyarupayai Namah

Om Brahmajayai Namah

Om Vishalayai Namah

Om Padmalochanayi Namah

Om Shumbhasura Pramathinyai Namah

Om Dhumralochana Mardinyai Namah

Om Sarvathmikayai Namah

Om Trayimurtyai Namah

Om Subhadayai Namah (70)

Om shastrarupinyai namah

Om Sarvadevastutaiai Namah

Om Saumyayai Namah

Om Surasura Namaskritayai Namah

Om Raktabija Nihantryai Namah

Om chamundayai namah

Om Mundakambikayai Namah

Om Kalaratryai Namah

Om praharanayai namah

Om Kaladharayai Namah (80)

Om Niranjanayai Namah

Om Vararohayai Namah

Om Vagdevyai Namah

Om Varahyai Namah

Om Varijasanayai Namah

Om Chitrambarayai Namah

Om Chitragandhayai Namah

Om Chitramalya Vibhushitaai Namah

Om Kantayai Namah

Om Kamapradayai Namah (90)

Om Vandyayai Namah

Om Rupasaubhagyadainyai Namah

Om Shwetananayai Namah

Om Rakta Madhyayi Namah

Om Dvibhujayai Namah

Om Surapujitaai Namah

Om Niranjanayai Namah

Om Nilajanghayi Namah

Om Chaturvargaphalapradayai Namah

Om Chathuranana Samrajjayi Namah (100)

Om Brahmavishnu Sivatmikayai Namah

Om Hamsasanayai Namah

Om Mahavidyayi Namah

Om Mantravidyayi Namah

Om Sarasvatyai Namah

Om Mahasarasvatyai Namah

Om Vidyayi Namah

Om Jnanaikatatparayai Namah (108)

Iti Srisaraswatyashtottarasatanamavalih Samapta ॥

 

 

సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Watch Video

Read More  ఓం ఓం అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్ అయ్యప్పస్వామి మహత్యం తెలుగు సినిమా
Sharing Is Caring: