శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః లిరిక్స్, Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Lyrics

 శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః లిరిక్స్ Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Lyrics –

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః లిరిక్స్ Sri Adi Shankaracharya Ashtottara


 


 

Singer  శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః లిరిక్స్ Sri Adi Shankaracharya Ashtottara

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః లిరిక్స్, Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Lyrics

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః(Sri Adi Shankaracharya Ashtottara) ఓం శ్రీ శంకరాచార్యవర్యాయ నమః | ఓం బ్రహ్మానందప్రదాయకాయ నమః | ఓం అజ్ఞానతిమిరాదిత్యాయ నమః | ఓం సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమసే నమః | ఓం వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాత్రే నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం ముక్తిప్రదాయకాయ నమః | ఓం శిష్యోపదేశనిరతాయ నమః | ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయకాయ నమః | ౯ | ఓం సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞాయ నమః | ఓం కార్యాకార్యప్రబోధకాయ నమః | ఓం.

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః Sri Adi Shankaracharya Ashtottara

ఓం శ్రీ శంకరాచార్యవర్యాయ నమః |

ఓం బ్రహ్మానందప్రదాయకాయ నమః |

ఓం అజ్ఞానతిమిరాదిత్యాయ నమః |

ఓం సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమసే నమః |

ఓం వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాత్రే నమః |

ఓం శ్రీమతే నమః |

ఓం ముక్తిప్రదాయకాయ నమః |

ఓం శిష్యోపదేశనిరతాయ నమః |

ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయకాయ నమః | ౯ |

ఓం సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞాయ నమః |

ఓం కార్యాకార్యప్రబోధకాయ నమః |

ఓం జ్ఞానముద్రాంచితకరాయ నమః |

ఓం శిష్యహృత్తాపహారకాయ నమః |

ఓం పరివ్రాజాశ్రమోద్ధర్త్రే నమః |

ఓం సర్వతంత్రస్వతంత్రధియే నమః |

ఓం అద్వైతస్థాపనాచార్యాయ నమః |

ఓం సాక్షాచ్ఛంకరరూపధృతే నమః |

ఓం షణ్మతస్థాపనాచార్యాయ నమః | ౧౮ |

ఓం త్రయీమార్గప్రకాశకాయ నమః |

ఓం వేదవేదాంతతత్త్వజ్ఞాయ నమః |

ఓం దుర్వాదిమతఖండనాయ నమః |

ఓం వైరాగ్యనిరతాయ నమః |

ఓం శాంతాయ నమః |

ఓం సంసారార్ణవతారకాయ నమః |

ఓం ప్రసన్నవదనాంభోజాయ నమః

ఓం పరమార్థప్రకాశకాయ నమః |

ఓం పురాణస్మృతిసారజ్ఞాయ నమః | ౨౭

ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః |

ఓం మహతే నమః |

ఓం శుచయే నమః |

ఓం నిత్యానందాయ నమః |

ఓం నిరాతంకాయ నమః |

ఓం నిస్సంగాయ నమః |

ఓం నిర్మలాత్మకాయ నమః |

ఓం నిర్మమాయ నమః |

ఓం నిరహంకారాయ నమః | ౩౬ |

ఓం విశ్వవంద్యపదాంబుజాయ నమః |

ఓం సత్త్వప్రధానాయ నమః |

ఓం సద్భావాయ నమః |

ఓం సంఖ్యాతీతగుణోజ్వలాయ నమః |

ఓం అనఘాయ నమః |

ఓం సారహృదయాయ నమః |

Read More  శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Telugu Lyrics

ఓం సుధియే నమః |

ఓం సారస్వతప్రదాయ నమః |

ఓం సత్యాత్మనే నమః | ౪౫ |

ఓం పుణ్యశీలాయ నమః |

ఓం సాంఖ్యయోగవిచక్షణాయ నమః |

ఓం తపోరాశయే నమః |

ఓం మహాతేజసే నమః |

ఓం గుణత్రయవిభాగవిదే నమః |

ఓం కలిఘ్నాయ నమః |

ఓం కాలకర్మజ్ఞాయ నమః |

ఓం తమోగుణనివారకాయ నమః |

ఓం భగవతే నమః | ౫౪ |

ఓం భారతీజేత్రే నమః |

ఓం శారదాహ్వానపండితాయ నమః |

ఓం ధర్మాధర్మవిభాగజ్ఞాయ నమః |

ఓం లక్ష్యభేదప్రదర్శకాయ నమః |

ఓం నాదబిందుకలాభిజ్ఞాయ నమః |

ఓం యోగిహృత్పద్మభాస్కరాయ నమః |

ఓం అతీంద్రియజ్ఞాననిధయే నమః |

ఓం నిత్యానిత్యవివేకవతే నమః |

ఓం చిదానందాయ నమః | ౬౩ |

ఓం చిన్మయాత్మనే నమః |

ఓం పరకాయప్రవేశకృతే నమః |

ఓం అమానుషచరిత్రాఢ్యాయ నమః |

ఓం క్షేమదాయినే నమః |

ఓం క్షమాకరాయ నమః |

ఓం భవ్యాయ నమః |

ఓం భద్రప్రదాయ నమః |

ఓం భూరిమహిమ్నే నమః |

ఓం విశ్వరంజకాయ నమః | ౭౨ |

ఓం స్వప్రకాశాయ నమః |

ఓం సదాధారాయ నమః |

ఓం విశ్వబంధవే నమః |

ఓం శుభోదయాయ నమః |

ఓం విశాలకీర్తయే నమః |

ఓం వాగీశాయ నమః |

ఓం సర్వలోకహితోత్సుకాయ నమః |

ఓం కైలాసయాత్రాసంప్రాప్తచంద్రమౌళిప్రపూజకాయ నమః |

ఓం కాంచ్యాం శ్రీచక్రరాజాఖ్యయంత్రస్థాపనదీక్షితాయ నమః | ౮౧ |

ఓం శ్రీచక్రాత్మకతాటంకతోషితాంబామనోరథాయ నమః |

ఓం శ్రీబ్రహ్మసూత్రోపనిషద్భాష్యాదిగ్రంథకల్పకాయ నమః |

ఓం చతుర్దిక్చతురామ్నాయ ప్రతిష్ఠాత్రే నమః |

ఓం మహామతయే నమః |

ఓం ద్విసప్తతిమతోచ్చేత్రే నమః |

ఓం సర్వదిగ్విజయప్రభవే నమః |

ఓం కాషాయవసనోపేతాయ నమః |

ఓం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహాయ నమః |

ఓం జ్ఞానాత్మకైకదండాఢ్యాయ నమః | ౯౦ |

ఓం కమండలులసత్కరాయ నమః |

ఓం గురుభూమండలాచార్యాయ నమః |

ఓం భగవత్పాదసంజ్ఞకాయ నమః |

ఓం వ్యాససందర్శనప్రీతాయ నమః |

ఓం ఋష్యశృంగపురేశ్వరాయ నమః |

ఓం సౌందర్యలహరీముఖ్యబహుస్తోత్రవిధాయకాయ నమః |

ఓం చతుష్షష్టికలాభిజ్ఞాయ నమః |

ఓం బ్రహ్మరాక్షసమోక్షదాయ నమః |

ఓం శ్రీమన్మండనమిశ్రాఖ్యస్వయంభూజయసన్నుతాయ నమః | ౯౯ |

ఓం తోటకాచార్యసంపూజ్యాయ నమః |

ఓం పద్మపాదార్చితాంఘ్రికాయ నమః |

ఓం హస్తామలకయోగీంద్ర బ్రహ్మజ్ఞానప్రదాయకాయ నమః |

ఓం సురేశ్వరాఖ్యసచ్చిష్యసన్న్యాసాశ్రమదాయకాయ నమః |

ఓం నృసింహభక్తాయ నమః |

ఓం సద్రత్నగర్భహేరంబపూజకాయ నమః |

ఓం వ్యాఖ్యాసింహాసనాధీశాయ నమః |

ఓం జగత్పూజ్యాయ నమః |

ఓం జగద్గురవే నమః | ౧౦౮ ||

श्रीशङ्कराचार्यभगवत्पादानाम् अष्टोत्तरशतनामावलिः (Sri Adi Shanakaracharya Astottaram in Hindi)

ध्यानम्

कैलासाचल मध्यस्थं कामिताभीष्टदायकम् ।

ब्रह्मादिप्रार्थनाप्राप्तदिव्यमानुषविग्रहम् ॥

Read More  మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు లిరిక్స్, Glorious 108 Names of Shiva Lingas Lyrics

भक्तानुग्रहणैकान्त शान्त स्वान्त समुज्ज्वलम् ।

कैलासाचल मध्यस्थं कामिताभीष्टदायकम् ।

ब्रह्मादिप्रार्थनाप्राप्तदिव्यमानुषविग्रहम् ॥

भक्तानुग्रहणैकान्त शान्त स्वान्त समुज्ज्वलम् ।

संयज्ञं सय्‍ँयमीन्द्राणां सार्वभौमं जगद्गुरुम् ॥

किङ्करीभूतभक्तैनः पङ्कजातविशोषणम् ।

ध्यायामि शङ्कराचार्यं सर्वलोकैकशङ्करम् ॥

श्रीशङ्कराचार्यवर्याय नमः

ब्रह्मानन्दप्रदायकाय नमः

अज्ञानतिमिरादित्याय नमः

सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमसे नमः

वर्णाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः

श्रीमते नमः

मुक्तिप्रदायकाय नमः

शिष्योपदेशनिरताय नमः

भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः

सूक्ष्मतत्त्वरहस्यज्ञाय नमः

कार्याकार्यप्रबोधकाय नमः

ज्ञानमुद्राञ्चितकराय नमः

शिष्यहृत्तापहारकाय नमः

परिव्राजाश्रमोद्धर्त्रे नमः

सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधिये नमः

अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः

साक्षाच्छङ्कररूपधृते नमः

षण्मतस्थापनाचार्याय नमः

त्रयीमार्गप्रकाशकाय नमः

वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः

दुर्वादिमतखण्डनाय नमः

वैराग्यनिरताय नमः

शान्ताय नमः

संसारार्णवतारकाय नमः

प्रसन्नवदनाम्भोजाय नमः

परमार्थप्रकाशकाय नमः

पुराणस्मृतिसारज्ञाय नमः

नित्यतृप्ताय नमः

महते नमः

शुचये नमः

नित्यानन्दाय नमः

निरातङ्काय नमः

निःसङ्गाय नमः

निर्मलात्मकाय नमः

निर्ममाय नमः

निरहङ्काराय नमः

विश्ववन्द्यपदाम्बुजाय नमः

सत्त्वप्रधानाय नमः

सद्भावाय नमः

सङ्ख्यातीतगुणोज्वलाय नमः

अनघाय नमः

सारहृदयाय नमः

सुधिये नमः

सारस्वतप्रदाय नमः

सत्यात्मने नमः

पुण्यशीलाय नमः

साङ्ख्ययोगविचक्षणाय नमः

तपोराशये नमः

महातेजसे नमः

गुणत्रयविभागविदे नमः

कलिघ्नाय नमः

कालकर्मज्ञाय नमः

तमोगुणनिवारकाय नमः

भगवते नमः

भारतीजेत्रे नमः

शारदाह्वानपण्डिताय नमः

धर्माधर्मविभागज्ञाय नमः

लक्ष्यभेदप्रदर्शकाय नमः

नादबिन्दुकलाभिज्ञाय नमः

योगिहृत्पद्मभास्कराय नमः

अतीन्द्रियज्ञाननिधये नमः

नित्यानित्यविवेकवते नमः

चिदानन्दाय नमः

चिन्मयात्मने नमः

परकायप्रवेशकृते नमः

अमानुषचरित्राढ्याय नमः

क्षेमदायिने नमः

क्षमाकराय नमः

भव्याय नमः

भद्रप्रदाय नमः

भूरिमहिम्ने नमः

विश्वरञ्जकाय नमः

स्वप्रकाशाय नमः

सदाधाराय नमः

विश्वबन्धवे नमः

शुभोदयाय नमः

विशालकीर्तये नमः

वागीशाय नमः

सर्वलोकहितोत्सुकाय नमः

कैलासयात्रासम्प्राप्तचन्द्रमौलिप्रपूजकाय नमः

काञ्च्यां श्रीचक्रराजाख्ययन्त्रस्थापनदीक्षिताय नमः

श्रीचक्रात्मकताटङ्कतोषिताम्बामनोरथाय नमः

श्रीब्रह्मसूत्रोपनिषद्भाष्यादिग्रन्थकल्पकाय नमः

चतुर्दिक्चतुराम्नाय प्रतिष्ठात्रे नमः

महामतये नमः

द्विसप्ततिमतोच्छेत्रे नमः

सर्वदिग्विजयप्रभवे नमः

काषायवसनोपेताय नमः

भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः

ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्याय नमः

कमण्डलुलसत्कराय नमः

गुरुभूमण्डलाचार्याय नमः

भगवत्पादसंज्ञकाय नमः

व्याससन्दर्शनप्रीताय नमः

ओम् ऋष्यशृङ्गपुरेश्वराय नमः

सौन्दर्यलहरीमुख्यबहुस्तोत्रवि<<>धायकाय नमः

Read More  శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం లిరిక్స్, Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

चतुष्षष्टिकलाभिज्ञाय नमः

ब्रह्मराक्षसमोक्षदाय नमः

श्रीमन्मण्डनमिश्राख्यस्वयम्भूजयसन्नुताय नमः

तोटकाचार्यसम्पूज्याय नमः

पद्मपादार्चिताङ्घ्रिकाय नमः

हस्तामलकयोगीन्द्र ब्रह्मज्ञानप्रदायकाय नमः

सुरेश्वराख्यसच्छिष्यसन्न्यासाश्रमदायकाय नमः

नृसिंहभक्ताय नमः

सद्रत्नगर्भहेरम्बपूजकाय नमः

व्याख्यासिंहासनाधीशाय नमः

जगत्पूज्याय नमः

जगद्गुरवे नमः

॥ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यस्वामिने नमः ॥

 

 

 శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః లిరిక్స్ Sri Adi Shankaracharya Ashtottara

shiva ashtottara shatanamavali chandra ashtothram telugu pdf adi shankaracharya ashtottara shatanamavali telugu adi shankaracharya stotram in telugu lord shiva ashtothram in telugu pdf shiva ashtottara shatanama stotram telugu pdf shiva ashtottara shatanamavali in telugu with meanings sri adi shankaracharya ashtottara shatanamavali guru ashtakam english guru ashtakam english pdf jagannath ashtakam kksongs krishna ashtothram in telugu pdf krishna ashtakam sanskrit lyrics krishna ashtakam lyrics in english pdf lakshmi ashtottara stotram lyrics in telugu

Originally posted 2022-11-19 09:42:26.

Sharing Is Caring: