సూర్యాష్టకం SuryaAshtakam in Telugu Surya Ashtakam Puja Telugu

SuryaAshtakam in Telugu Surya Ashtakam Puja Telugu

 సూర్యాష్టకం

 

 

????????

 

? ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర

? దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే

 

? సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం

? శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

 

? లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం

? మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

 

? త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం

? మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

 

? బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ

? ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

 

? బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం

? ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

 

? విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం

? మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

 

? తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం

? మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

 

? సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం

? అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్

 

? ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే

? సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా

 

? స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే

? న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య లోకం స గచ్ఛతి

 

? ఇతి శ్రీ శివప్రోక్తం శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణం ?