పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with V letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో V అక్షరం తో 7167 వాశెట్టి శౌనక రుషి 7168 వాదాల కణ్వ రుషి 7169 వాడపల్లి శ్రీవత్స రుషి 7170 వాడేల ధనుంజయ …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with R letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో R అక్షరం తో 5739 రాచబత్ని వేద రుషి 5740 రాచబతిని వేద రుషి 5741 రాచబత్తుని భరత రుషి 5742 రాచకోలను ధక్ష …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with S letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో 6005 సాదనపల్లి అంగీరస రుషి 6006 సాధము రుష్యశృంగ రుషి 6007 సాధరి కౌండిన్యస రుషి 6008 సాధన బ్రహ్మ …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with U letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో 7051 ఉభయం శాండిల్య రుషి 7052 ఉబ్బరపు మైత్రేయ రుషి 7053 ఉదారి కపిల రుషి 7054 ఉదాత్తం భరద్వాజ …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with N letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో 4435 నాచారం బృహస్పతి రుషి 4436 నాధము కపిల రుషి 4437 నాధేము భరత రుషి 4438 నాదెండ్ల వశిష్ట …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with O letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో 4729 ఓబిలేషు నరసింహ రుషి 4730 ఓడల పవన రుషి 4731 ఒద్దనము వశిష్ట రుషి 4732 ఒడ్డి జయవర్ధన …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with P letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో P అక్షరం తో 4879 పాచునూరి వశిష్ట రుషి 4880 పాడాసు బ్రహ్మ రుషి 4881 పదరల పురుషోత్తమ రుషి 4882 పాధము గార్గేయ …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with Y letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో 7629 యాబలూరి కౌండిన్యస రుషి 7630 యాబూధి గాలవ రుషి 7631 యాచలూరి కణ్వ రుషి 7632 యాదస్తు కర్ధమ …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with L letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో 3780 లాగము గాలవ రుషి 3781 లాలేటి మరీచ రుషి 3782 లాలుశారి భరత రుషి 3783 లాసము కపిల …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with K letter పద్మశాలి ఇంటి పేరుకు గల గోత్రాలు ఇక్కడ పొందుపరచాము కావున మిమిత్రులకు కూడా ఈ లింక్ పంపి సహకరించగలరు ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో సైట్ క్రింద కుడి బాగాన కాంటాక్ట్ పేజిలో మా మయిల్ ఉంటుంది కావున సరైన సమాచారము పంపగలరు అప్ డేట్ చేస్తాము పద్మశాలి ఇంటి …

Read more