మానసిక సమస్యలు గలవారు దర్శించాల్సిన క్షేత్రం శ్రీ కుర్తాళేశ్వర దేవాలయం

మానసిక సమస్యలు గలవారు దర్శించాల్సిన క్షేత్రం శ్రీ కుర్తాళేశ్వర దేవాలయం.  తమిళనాడు తిరునల్యేరి జిల్లాలో కుర్తాళం ఉన్నది. ఈ ఆలయంలోని స్వామి కుర్తాళేశ్వరుడు, అమ్మవారు విరేణు నరవాణి. ఆలయం …

Read more