జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Jagtial Mandal of Jagtial District

జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు జగిత్యాల్

 

జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

 

 

జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Jagtial Mandal of Jagtial District 

 

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 ధరూర్ 2020019

2 జగిత్యాల(గ్రామీణ) 2020013

3 జగిత్యాల్(అర్బన్) 2020025

4 మాథే 2020022

5 తిప్పన్నపేట 2020003

 

 

Tags: jagtial district,jagtial,leopard in jagtial district raikal mandal,jagtial district raikal mandal,panchayat polls in jagtial district,mobile signal issue village in jagtial,self lock down imposed in jagtial district,robbery in jagtial distyrict,jagtial collectorjagtial district police,house collapsed jagtial district,jagtial district collector,jagtial district news,jagtial district panchayats,jagtial district development

Leave a Comment