జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా రాజోలి మండలం గ్రామాల జాబితా

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా రాజోలి మండలం గ్రామాల జాబితా 

 

 

 

రాజోలి

ప్యాచర్ల

మండొడ్డి

నస్నూర్

పెద్దధన్వాడ

చిన్నధన్వాడ

తుమ్మెల్ల

పెద్ద తాండ్రపాడు

ముండ్లదిన్నె

పడమటిగార్లపాడు

రాజోలి

తూర్పుగార్లపాడు

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గద్వాల్ జిల్లా మండలాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment