జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా రాజోలి మండలం గ్రామాల జాబితా

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా రాజోలి మండలం గ్రామాల జాబితా 

 

 

 

రాజోలి

ప్యాచర్ల

మండొడ్డి

నస్నూర్

పెద్దధన్వాడ

చిన్నధన్వాడ

తుమ్మెల్ల

పెద్ద తాండ్రపాడు

ముండ్లదిన్నె

పడమటిగార్లపాడు

రాజోలి

తూర్పుగార్లపాడు