తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

 

1 జుక్కల్

2 మాదాపూర్

3 హంగర్గా

4 కథల్వాడి

5 బిజ్జల్వాడి

6 పడంపల్లె

7 నాగల్‌గావ్

8 చిన్న ఎడ్గి

9 పెద్ద ఏడ్గి

10 లాంగావ్

11 కాంతాలి

12 పెద్ద గుల్లా

13 చిన్న గుల్లా

14 గుండూరు

15 జుక్కల్

16 రుద్రపహాడ్

17 లాడేగావ్

18 ఖేమరాజా కల్లాలి

19 కౌలాస్

20 మహమ్మదాబాద్

21 ఖండేబల్లూర్

22 బస్వాపూర్

23 ఖానాపూర్

24 బంగారుపల్లె

25 దోస్తపల్లె

26 సిద్ధాపూర్

27 సోపూర్

28 డోంగావ్

29 వజ్రఖండి

30 మెయిలర్

31 సావర్గావ్

Leave a Comment