తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా కామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా కామారెడ్డి మండలము  గ్రామాలు సమాచారం

 

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా కామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

1 కామారెడ్డి

2 ఎలిచ్‌పూర్

3 అడ్లూర్

4 ఇస్రోజివాడి

5 గార్గుల్

6 తిమ్మక్కపల్లె

7 గూడెం

8 ఉగ్గవాయి

9 శాబ్దిపూర్

10 రామేశ్వరపల్లె

11 దేవనపల్లె

12 లింగాపూర్ (R)

13 సారంపల్లె

14 క్యాసంపల్లె

15 రాఘవాపూర్

16 పాతరాజంపేట

17 చిన్న మల్లారెడ్డి

18 తిమ్మక్కపల్లె

19 లింగాయపల్లె

20 కొత్తలపల్లె

21 నరసన్నపల్లె

22 కామారెడ్డి (యు)

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment