తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

కంచమహల్ లింగంపేట్

1 లింగంపేట్

2 కొండాపూర్

3 మోంబాజీపేట

4 బాణాపూర్

5 కోర్పోల్

6 నల్లమడుగు

7 మోతా

8 యెల్లారం

9 లింగంపల్లె (ఖుర్ద్)

10 నాగారం

11 బయంపల్లె

12 జల్దిపల్లె

13 భవానీపేట

14 రాంపూర్

15 బోనల్

16 మంగారం

17 లింగంపేట్

18 షెట్‌పల్లె

19 పెరుమాళ్ల

20 షట్పల్లె

21 పోల్కంపేట్

22 కన్నాపూర్

23. పోతాయిపల్లి