తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

యర్రారం నాగిరెడ్డిపేట

1 నాగిరెడ్డిపేట

2 అచ్చాయిపల్లె

3 జలాల్పూర్

4 రామక్కపల్లె

5 కన్నారెడ్డి

6 జప్తి జాన్కంపల్లె

7 బొల్లారం

8 ధర్మారెడ్డి

9 రాఘవపల్లె

10 మాసన్పల్లె

11 ఆత్మకూర్

12 పరిణతి

13 తాండూరు

14 అక్కంపల్లె

15 వెంకంపల్లె

16 లింగంపల్లె (కలన్)

17 నాగిరెడ్డిపేట

18 చినూర్

19 గోలిలింగాలు

20 మాల్తుమ్మెడ

21 వదలపర్తి

22 పోచారం

Leave a Comment