తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

1 రామారెడ్డి *

2 రాధాయిపల్లె

3 ఉప్పల్వాయి

4 మోషంపూర్

5 పోసానిపేట

6 గొల్లపల్లె

7 రామారెడ్డి

8 ఇస్సన్నపల్లె

9 కన్నాపూర్

10 రంగంపేట

11 మద్దికుంట

12 రెడ్డిపేట

13 ఘనపూర్ (ఆర్)

14 అన్నారం

15 సింగరాయిపల్లి

Leave a Comment