తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

1 సదాశివనగర్

2 పద్మాజివాడి

3 తుక్కోజివాడి

4 తిమ్మాజివాడి

5 ధగ్గి

6 కమ్మాజివాడి

7 కొల్వారల్

8 సదాశివ నగర్

9 తిర్మన్‌పల్లె

10 మార్ఖల్

11 మోడెగావ్

12 లింగంపల్లె

13 మూఢోజివాడి

14 జనగాన్

15 ధర్మారావుపేట

16 అమర్లబండ

17 కుప్రియాల్

18 అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి

19 వజ్జేపల్లి (కలాన్)

20 వజ్జెపల్లి (కుర్దూ)

21 ఉత్నూర్

22 యాచారం