యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 

అడ్డగూడూరు మండలం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలు: అడ్డగూడూరు తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. అడ్డగూడూరు, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని అడ్డగూడూరు మండలానికి చెందిన ప్రధాన కార్యాలయం. ఈ మండలంలో 11 గ్రామాలు ఉన్నాయి. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాలను పట్టిక క్రింద జాబితా చేసాము.

యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాలు

 

ఈ ప్రాంతంలో మాట్లాడే స్థానిక భాష తెలుగు.

యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

జానకీపురం

చినపడిశాల

వెల్దేవి

రేపాక (పి)

దాచారం

కాంచనపల్లి

అడ్డగూడూరు

యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

చౌల రామారం

ధర్మారం

సింగారం (పి) వెల్దేవి

చిర్రగూడూరు

కోటమర్తి

యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

Tags: new districts list in telangana,telangana new districts,telangana new districts song,new districts in telangana map,new districts in telangana,new districts in telangana debate,nalgonda district (indian district),telangana land survey,telangana land records,telangana adangal,maa bhoomi telangana land records,jangaon district news today,jangaon district,adangal pahani telangana,tourism in telangana,jangaon district news,jangaon district facebook
Read More  యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment